Dopis članom odborov Teozofskega društva v Sloveniji

Ljubljana, 26. maja 1995

Dragi prijatelji,

Priloženi prevodi so namenjeni vsem članom T.D. v Sloveniji, prvenstveno pa članom odbora za:

(1) pripravo društvenih pravil, da jih lahko usklajajo s pravili mednarodnega teozofskega društva v Adyarju. Ko bo sprejet v Državnem zboru zakon o društvih in objavljen v Uradnem listu, pa tudi z njim;

(2) odboru za volitve regionalnega tajnika T.D. v Sloveniji;

(3) odboru za volitve Upravnega odbora na občnem zboru T. D. v Sloveniji.

(4) pripravo brošure, katero naj bi dobil vsak član T.D., vključno s pravili med. teo. društva in pravili T.D. v Sloveniji. Brošura naj bi bila na razpolago tudi vsem kandidatom za člana T. D.

Zaradi časovne stiske je to gradivo še nedodelano in nelektorirano, a upam, da bo koristilo v vseh pripravah.

Anton Jesse

Regionalni tajnik T.D.


Opomba urednika: Dopis je bil poslan članom odborov Teozofskega Društva v Sloveniji in se nanaša na gradivo, ki je bilo pripravljeno na pobudo tedanjega Predsednika društva, Antona Jesseta, in je zajemalo prevod Rules and Regulations of the Theosophical Society, Komentar Rules and Regulations of the Theosophical Society in prevod monografije E. Bratine Teosofia e Societa Teosofica. Gradivo ni bilo nikoli uporabljeno za namene, ki jih je predlagal Anton Jesse.

Zadnjič obnovljena: maj 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji