Dopis Predsednici in Občnemu Zboru Teozofskega Društva v Sloveniji.

Spoštovana g. Cveta Starič!

V telefonskem pogovoru s Tonetom (Jessetom) sem zvedel, da ste za Redni Občni Zbor pripravili nova Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji. Prosil sem ga, da mi pošlje en izvod. Potem, ko sem pregledal Pravila, sem ugotovil, da tudi ta še vedno precej odstopajo od rešitev, ki jih vsebujejo “ Rules and Regulations” Teozofskega Društva, da se še vedno naslanjajo na rešitve, ki so bile značilne za naš prejšnji sistem, in da vsebujejo mnoge take pojme, ki niso potrebni v pravnem aktu. Še posebej pa opozarjam na dikcijo v glavi Pravil, ki ni ustrezna, če se želimo registrirati kot del mednarodnega “Teozofskega Društva” in nadaljevati pravno kontinuiteto Društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1989.

Res je, da sem precej izoliran od delovanja Društva, in da je moj edini stik prevajalsko delo v sodelovanju s Tonetom, ki me delno seznani z dogajanji v Društvu, vendar se mi zdi, da so tudi ta Pravila pripravljena, ne da bi vzpodbudila širšo razpravo, in da bi nekako zabrisala praznino, po lanskoletnem spodrsljaju.

Mnenja sem, da se lahko le s strpnim dogovarjanjem dokopljemo do soglasja. Upam, da bom dočakal ta dan. V stanju, v kakršnem se nahajamo sedaj, pa si lahko le trudoma prizadevam, da izrazim svoje mnenje, in da po svoji vesti poskušam opozarjati na napake, ki se dogajajo pri upravljanju z Društvom.

Večkrat se moram prepričevati v to, da te napake niso namerne, in da si pravzaprav vsi prizadevamo za dobro Društva, vendar pa se težko znebim občutka, da so predvsem posledica tega, da v Društvu ni volje po vzpodbuditvi sodelovanja in svobode.

S spoštovanjem,
Anton Rozman

Koper, 17. VI. 1996

* * *

Občnemu Zboru Teozofskega Društva v Sloveniji

AMANDMAJI IN PRIPOMBE
na PRAVILA Teozofskega Društva v Sloveniji

Vloženo za dan Rednega Letnega Občnega Zbora, 22. VI. 1996.

Spoštovani, zato ker, podobno kot lansko leto Pravila Teozofskega Društva Adyar v Sloveniji, tudi letos prihajajo Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji skoraj neposredno na Redni Letni Občni Zbor, vam v pisni obliki posredujem svoje pripombe na predlagana Pravila.

Anton Rozman
Koper, 17. VI. 1996

* * *

AMANDMA št. 1

Predlagam, da se spremeni tekst v naslovu Pravil, in sicer tako:

Občni Zbor Teozofskega Društva v Sloveniji, ki je bilo ustanovljeno dne, 25. maja 1989 in registrirano dne, 7. julija 1989, na podlagi Zakona o društvih (Ur. list SRS št. 37/74), ter vpisano v register društev pod zaporedno številko 759, je na svoji seji dne, ........... , sprejel, na podlagi Pravil Teozofskega Društva v Sloveniji (člen 13. e) Spremembo Pravil Teozofske­ga Društva v Sloveni ji in sklep, da se, na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS št. 60/95, člen 14.) registrira kot del mednarodnega društva “The Theosophical Society”, Adyar, Indija, pod imenom: “Teozofsko Društvo v Sloveniji”.

Pojasnilo:

Iz teksta, ki je predlagan v Pravilih, bi lahko namreč sklepali, da se na podlagi 8. in 9. člena Zakona o Društvih (Ur. list št. 60/95) ustanavlja novo Teozofsko Društvo v Sloveniji, ki pa ne bo, če se ne registrira v skladu s 14. členom istega Zakona o društvih, del mednarodnega društva, ki deluje tudi na območju Republike Slovenije, ampak slovensko društvo. Po omenjenem zakonu je za registracijo mednarodnega društva na ozemlju Republike Slovenije pristojno ministrstvo za notranje zadeve, potem ko je dovoljenje izdala Vlada Republike Slovenije, in ne upravna enota, na območju katere se nahaja sedež društva.

V kolikor se ohrani predlagan tekst in opravi registracija na upravni enoti se moramo zavedati, da sprejemamo Pravila slovenskega društva z imenom “Teozofsko Društvo v Sloveniji”, ki pa pravno ne bo povezano z mednarodnim društvom “The Theosophical Society”, četudi bo to deklariralo v svojem aktu, in ne bo imelo prav­ne kontinuitete s Teozofskim Društvom v Sloveniji.

AMANDMA št. 2

Predlagam, da se 1. člen glasi:

“Teozofsko Društvo” v Sloveniji (v nadaljnem besedilu: Društvo) je del “The Theosophical Society” (v nadaljnjem besedilu: Teozofsko Društvo), ki je bilo ustanovljeno dne, 17. novembra 1875 v New Yorku, United States of America, in ki je dne, 3. aprila 1905 preneslo svoj sedež v Adyar - Madras, Indija. Društvo ima v okviru Teozofskega Društva status “ Regional Association” (Regionalnega Združenja) na območju Republike Slovenije.

AMANDMA št. 3

Predlagam, da se 2. člen glasi:

Cilji, zaradi katerih je bilo ustanovljeno Društvo, so naslednji:
Da oblikuje jedro Univerzalnega Bratstva, brez razlike v rasi, veri, spolu, socialnem položaju ali barvi kože.
Da vzpodbuja primerjalni študij religij, filozofij in znanosti.
Da vzpodbuja raziskovanje neodkritih zakonov narave in latentnih moči v človeku.

Da ohranja in upravlja z vsemi sredstvi, ki so zbrana za uresničevanje omenjenih ciljev.
Da opravlja promet s kakršnokoli posestjo ali lastnino, pravico ali predpravico, ki je potrebna ali primerna za delovanje Društva.
Da upravlja, dopolnjuje in razvija lastnino Društva.
Da opravlja vse take dejavnosti, ki so lastne ali pa so namenjene doseganju omenjenih ciljev, vključno z ustanavljanjem in ohranjanjem knjižnic Društva.

AMANDMA št. 4

Predlagam, da se 3. člen glasi:

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb. Prihodki in lastnina Društva je, ne glede na to, kako je bila pridobljena, uporabljena le za promocijo ciljev Društva. Noben del ne sme biti izplačan ali prenesen, neposredno ali posredno, na osebe, ki so, ali pa so bile, člani Društva. To pa ne velja za izplačila, ki so namenjena povračilu za usluge, ki so jih Društvu. nudili uradniki ali člani Društva ali druge osebe.

Pojasnilo k AMANDMAJEMA št. 3 in št. 4:

Če povzamemo besedilo iz “Memorandum of Association” lahko strnemo predlagane člene 2., 3., 9. in 10.

PRIPOMBA št. 1

Predlagam, da se člen 4. in 5. brišeta. Člen 4. je zajet že v predlaganem 1. členu, člen 5. pa lahko nadomestimo s kazalom.

AMANDMA št. 5

Predlagam, da se II. poglavje in posamezni členi glasijo:
II. IME, SEDEŽ IN ŽIG DRUŠTVA
6. člen: Ime društva je: “Teozofsko Društvo” v Sloveniji.
7. člen: Sedež Društva je: ..........
8. člen: Žig Društva je okrogel. Na obodu je napis Teozofsko Društvo v Sloveniji.

AMANDMA št. 6

Predlagam, da se brišeta člena 9. in 10. člen zaradi navedb v 2. členu, dejavnosti, ki jih lahko določimo nekoliko bolj natančno in lahko strnemo v sedaj manjkajoči 5. člen, ki bi se glasil:

Društvo vzpodbuja znanstveno-raziskovalno delo in razvija naslednje dejavnosti, ki so namenjene tako članstvu kot javnosti:
- študijske sestanke, predavanja, tečaje, seminarje, kongrese, kulturne prireditve, tabore in podobno;
- izdajanje glasil, publikacij, študijskih gradiv, knjig in podobno;
- prevajanje strokovne literature in drugih teozofskih tekstov, in vse druge dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju ciljev Društva.

AMANDMA št. 7

Predlagam, da brišeta člena 11. in 12. in nadomestita z naslednjim besedilom:

Charterji, pečat in diplome, ki jih prejme Društvo in člani Društva, so v pristojnosti Predsednika Teozofskega Društva. V tej zvezi se ustrezno uporablja 36. člen (b) in (c) “ Rules and Regulations” Teozofskega Društva.

AMANDMA št. 8

Predlagam, da se zadnja alinea 17. člena dopolni:
... tuj državljan, ki ima stalno bivališče na območju Republike Slovenije najmanj 2 leti.

AMANDMA št. 9

Predlagam, da se iz 18. člena briše:
- s črtanjem,
- z izključitvijo.

Pojasnilo:

Pravila Teozofskega Društva poznajo status rednega člana (good standing), ki redno poravnava svoje obveznosti do Teozofskega Društva, in tistega člana, ki to ni. V takem primeru član izgubi določene pravice, da je izvoljen v organe Teozofskega Društva, je v nekakšnem stanju “mirovanja”, ne more pa zaradi tega izgubiti članstva, saj so razlogi različni.

Glede izključitve pa predlagam, da na podlagi opredelitve Teozofskega Društva, da vzpodbuja svobodo mišljenja in delovanja ter osnuje Univerzalno Bratstvo Človeštva, in na podlagi “Memorandum of Association” nadomestimo manjkajoči 4. člen z besedilom:

Društvo vzpodbuja in spoštuje svobodo mišljenja in delovanja, zaradi česar ne bo noben član Društva odgovarjal zaradi kateregakoli izraženega mnenja ali kakršnekoli izgube, ki bi se pojavila pri administriranju, razen če do te ni prišlo zaradi namerne napake ali nemarnosti.

Opomba:

Po Pravilih Teozofskega Društva finančno poslovanje pregleduje pooblaščeni revizor, ki ga imenuje Občni Zbor, saj lahko le strokovnjak presodi in ugotovi (korektno) napake pri poslovanju, in njihove vzroke.
Predlagane rešitve so lahko osnova za inkvizicijske postopke, kar bi bilo v nasprotju z doseženo demokratizacijo družbe in deklariranim snovanjem Univerzalnega Bratstva, ki mora omogočiti dialog in ne, da so nekateri člani pooblaščeni, da sodijo drugim.

PRIPOMBA št. 2

Predlagam, da se člena 14. in 15. preneseta v poglavje VIII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA.
Obenem pa sem mnenja, da je potrebno to poglavje v celoti spremeniti, in sicer zato, ker:
- predlagane pristojnosti posameznih organov Društva niso v soglasju z rešitvami, ki so lastne Teozofskemu Društvu;
- predlagani postopki sklicevanja in volitev organov Društva niso jasno in natančno določeni, kar lahko dopušča samovoljo odgovornih uradnikov pri upravljanju z Društvom.

Pojasnilo:

Občni Zbor bi se moral organizirati kot predstavniško telo (Regionalni Svet), sestavljeno iz aktivnih članov Društva, saj je lahko le v takem primeru sposoben opravljati svojo funkcijo najvišjega (vladajočega) organa Društva. Definirani bi morali biti postopki sklicevanja rednih in izrednih zborov, predvsem v zvezi z gradivom, ki naj bi se obravnavalo na zborih, saj se mora doseči popolna informiranost in možnost vnašanja individualnih predlogov in resolucij. Šele na taki osnovi se lahko smotrno določi kvorum in način glasovanja (tudi preko pooblastil, kar ni mišljeno kot mandat “in bianco”).
Če pogledamo sedaj predlagano rešitev, kvorum (od 56 članov Društva) tvorijo že 4 člani (4 x 7 = 28 ali 1/2 ), po 15 min pa že samo 3, kar gotovo ni v skladu niti z Zakonom o društvih, ki za normalno delovanje društva predvideva 10 članov.

Upravni Odbor ( ali Izvršilni Odbor) bi se moral, v soglasju s Pravili Teozofskega Društva imenovati s strani Občnega Zbora kot nadzorni organ, ki je voljen za vsako leto posebej, in na katerega Občni Zbor prenese le določene pristojnosti, ki so predvsem v smislu nadzora izvršilne oblasti (izvršilnih uradnikov), ki jo po pravilih Teozofskega Društva predstavlja Predsednik (Regionalni tajnik ) Društva.
Po predlagani rešitvi in po sedanji praksi predstavlja Upravni Odbor odtujen organ, ki je nad Občnim Zborom (od katerega zahteva le potrditve svojih odločitev) in nad Predsednikom Društva (od katerega zahteva le reprezentativno zastopanje Društva in odgovornost za delovanje, ki pa dejansko ni v njegovih rokah).

Nadzorni Odbor ob spoštovanju rešitev, ki jih ponujajo Pravila Teozofskega Društva, dejansko ni potreben, kajti nadzorno funkcijo tekočega poslovanja prevzema Izvršilni Odbor, zaključnih računov pa pooblaščeni revizor, ki ga imenuje Občni Zbor.

Disciplinska komisija ni potrebna zaradi razlogov, ki sem jih že omenil.

Predsednik Društva (Regionalni Sekretar) bi moral biti izvoljen neposredno, od vseh članov Društva in po natančno določenem postopku, saj je po Pravilih Teozofskega Društva (če njegov status primerjamo s statusom Predsednika Teozofskega Društva) glavni izvršilni in odgovorni uradnik Društva, ki mora imeti tudi, temu statusu ustrezna pooblastila. Med drugim je v njegovi pristojnosti tudi to, da imenuje druge uradnike Društva, ki jih nato potrdi Občni Zbor, saj je jasno, da lahko uspešno deluje le s tistimi sodelavci, za katere on misli, da bodo sposobni izpeljati določene načrte, ki jih predlaga Občnemu Zboru.

Zaradi navedenega vlagam AMANDMA št. 10

In predlagam, da se poglavje VIII. ORGANIZACIJA DRUŠTVA in poglavje IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV TER ORGANOV DRUŠTVA spremenita v skladu s PRIPOMBO št. 2.

PRIPOMBA št. 3

Predlagam, da se poglavje X. briše, ker je to vprašanje zajeto v 2. in 3. členu, ker so pogoji poslovanja podani v Zakonu o društvih, in ker bi morale biti pristojnosti glede tega vprašanja podane ob pristojnostih posameznih organov Društva.

PRIPOMBA št. 4

Predlagam, da se 43. člen briše zato, ker je to vprašanje zajeto v 3. členu, in zato, ker menim, da so edini “sponzorji”, ki jih ima naše Društvo, naši Starejši Bratje, in da je tisto, kar resnično potrebujemo za naše delovanje, strpnost, razumevanje, dogovarjanje, slogo, enotnost, skratka to, da se poskušamo ravnati v skladu s prvim ciljem našega Društva.

AMANDMA št. 11

Predlagam, da se 45. člen glasi:
Društvo lahko preneha, če dejansko preneha delovati, ali pa če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
Noben organ Društva ne more sprejeti odločitve o prenehanju Društva, če vsaj 10 članov Društva želi ohraniti delovanje Društva. O prenehanju Društva odloča Občni Zbor Društva na predlog Predsednika Društva (Regionalnega Tajnika ) ali Izvršilnega Odbora Društva.
Če Občni Zbor Društva ugotovi, da ne obstaja omenjeni minimalni pogoj za delovanje Društva, potem lastnina Društva, ki ostane po poplačilu dolgov in obveznosti, ne bo razdeljena med člane Društva, niti ne bo prenesena na neko drugo društvo ali združenje ali institucijo, ampak se bo z njo ravnalo v skladu s 44. členom “ Rules and Regulations” Teozofskega Društva.

AMANDMA št. 12

Predlagam, da se 46. člen glasi:
Ta Pravila začnejo veljati, ko njihovo soglasje z “ Rules and Regulations” Teozofskega Društva, v skladu s 37. členom (b) potrdi Predsednik Teozofskega Društva, in ko njihovo soglasje z določbami Zakona o društvih potrdi pristojni organ Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve teh Pravil, prenehajo veljati Pravila Društva, ki so bila sprejeta na ustanovnem Občnem Zboru Društva dne, 25. maja 1989.

PRIPOMBA št. 5

Predlagam, da ta dokument podpiše sedem članov Društva, ki jih predlaga Občni Zbor Društva (povzeto po “Memorandum of Association” Teozofskega Društva), in ki jamčijo za korektnost dokumentov.

S spoštovanjem,
Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: maj 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji