Dopis Predsedniku, Upravnemu Odboru in Nadzornemu Odboru “Teozofskega Društva Adyar” v Sloveniji.

Spoštovani!

Prosim vas, da v skladu s smiselno uporabo “Rules and Regulations for the managment of the association named Theosophical Society”, Adyar, Madras, členom 5 (a) - Resolutions, uvrstite med gradivo za Letni Občni Zbor naslednji predlog resolucije:

Občnemu Zboru “Teozofskega Društva” v Sloveniji predlagam, da ugotovi naslednja dejstva:

1) Upravni Odbor “Teozofskega Društva” v Sloveniji se je v času pred Letnim Občnim Zborom, dne 25. VI. 1995, preimenoval v Upravni Odbor “Teozofskega Društva Adyar” v Sloveniji in dovolil uporabo žiga z napisom “Teozofsko Društvo Adyar v Sloveniji - Krog Suria Koper” in simbolom, ki ni simbol “Teozofskega Društva”.

2) Občni Zbor na svojem Letnem zasedanju, dne 25. VI. 1995, ni ugotavljal sklepčnosti v skladu s 13. členom veljavnih Pravil “Teozofskega Društva” v Sloveniji.

3) Občni Zbor na istem zasedanju ni volil Predsednika, Upravni Odbor in Nadzorni Odbor v skladu s 13. členom (a) in 15. členom Pravil “Teozofskega Društva” v Sloveniji.

4) Občni Zbor na istem zasedanju ni sprejemal finančnega načrta (13. člen (c)) in ni razpravljal ter sklepal o splošnih smernicah in o skupnem delovnem načrtu (13. člen (f)).

5) Upravni Odbor je vodil ves postopek priprave novih Pravil, kar je smiselno povsem v nasprotju s 14. členom (b)(i) in 49. členom “Rules and Regulations Teozofskega Društva”.

6) Občni Zbor pred sprejemanjem novih Pravil “Teozofskega Društva Adyar” v Sloveniji ni posebej ugotavljal sklepčnosti in je sklepal o novih Pravilih, ko je bilo fizično prisotnih manj kot 20 članov “Teozofskega Društva” v Sloveniji.

Na osnovi teh dejstev predlagam, da Občni Zbor “Teozofskega Društva” v Sloveniji vzpostavi pravno stanje na dan 25. VI. 1995, razreši dotedanji Upravni in Nadzorni Odbor, ter izvoli, za obdobje 6-ih mesecev Začasni Izvršilni Odbor, z namenom, da v tem roku pripravi in ponudi v sprejem, ob spoštovanju demokratičnega postopka, osnutke temeljnih aktov in pripravi vse postopke za volitve novih organov “Teozofskega Društva” v Sloveniji, na podlagi teh aktov.

Pojasnilo:

V delovanju nekega društva verjetno ni mogoče narediti več radikalnih napak, kot jih je ob pripravi volitev in pravil naredil Upravni Odbor “Teozofskega Društva” v Sloveniji.

Razloge za tako ravnanje lahko, po mojem mnenju, iščemo v prepričanju nekaterih članov Upravnega Odbora v lastno ekskluzivnost in v ogroženost interesov teozofskega gibanja, ki so jih poistovetili z lastnimi interesi. Tak ločen in izključujoč pogled na dogajanje v društvu je pripeljal do tega, da so bili kršeni vsi temeljni demokratični principi delovanja: s prilagajanjem postopkov volitev, v odsotnosti načrta delovanja, s podrejanjem pravil ozkim interesom in na koncu še s spremembo imena in simbola društva. Ko zavržeš vidne oblike neke institucije, zavržeš s tem tudi njeno vsebino.

Pojasnilo naj dopolnijo besede Annie Besant iz knjige “The Wisdom of the Upanishats”.

“Popolna resnica ustvari spravo tam, kjer delni pogled ustvarja delitev. Tako začenjamo razumevati, da je bolje, če vsi spregovorijo o resnici, ki jo vidijo, četudi je navidez v nasprotju z drugimi resnicami. Ko vidimo celotno resnico, se vanjo zlijejo vsi posamez­ni deli in ustvarijo čudovito celoto. Zato ne bi smeli nikoli uti­šati heretikov, nikoli ne bi smeli utišati manjšine, kajti morda je prav ta ujela preblisk nečesa, kar mi ne posedujemo. Raje opogumimo vse, da bodo spregovorili, da bi iz mnogoterosti vizije odkrili popolno spravo vseh delnih resnic, kajti “le resnica osvaja, ne pa laž”. Spregovorimo o naši resnici, vendar se ne odpovejmo resnicam drugih. V hinduizmu je bila v preteklosti popolna svoboda mišljenja in govora. Ne bi se smeli izneveriti tej plemeniti dediščini.

Ko se motimo, nas bo popravil čas. Resnica bo postopno sežgala na­še napake. Če pa en drugega prisilimo k molku, potem nam lahko uide del popolne resnice in se tako izgubi za življenje sveta, del, ki bi sicer imel svoje mesto v celoti.”

“Ali mislite, da imate sovražnike? To je utvara. Obstoja le Samo­st in nič ni izven nje, kar bi lahko bilo sovražnik Samo-poznavalca.”

“Bratje moji, mi presojamo pot drugih, in to veliko bolj, kot pa se usmerjamo na našo lastno pot in poskušamo po njej hoditi pravilno. Ko rečem, da moj brat hodi po napačni poti, in da ga je potrebno zaradi tega prezirati in obsojati, ali ne vidim le zunanje in ne notranje? Njegova Samost pozna tisto pot, ki je za mene napačna.”

“Preden začnete z veliki stvarmi, opravite prej drobne, kajti čemu služi govorjenje o višji poti, če še nismo naredili korakov na nižji ? Tisti, ki rad posluša neprijazen kriticizem in kruto opravlja­nje, in ki ne vidi Samosti v vsem, ne more pričakovati, da bo odpadla senca, in da bo postala slava Samosti nekoliko bolj vidna.”

“Izredno pomembno je, kako mislite. Če mislite napačno, boste tudi delovali napačno. Če mislite nizkotno, bo vaše ravnanje primerno vašemu razmišljanju. Zato razmišljajte čimbolj plemenito, visoko, čisto. Ohranite svoje visoke ideale, medtem ko naj bo vaše presojanje drugih milostno. Vaši ideali vas bodo povzdignili, vaša milost pa bo dvignila vaše padle brate.”

Koper, 25. V. 1996
Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: maj 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji