Dopis Predsednici Teozofskega Društva v Sloveniji.

Spoštovana g. Cveta Starič!

Zahvaljujem se Ti za Vabilo na Redni Letni Občni Zbor “Teozofskega Društva” v Sloveniji. Vesel sem, da bo to zopet Občni Zbor “Teozofskega Društva” v Sloveniji in ne morda nekega drugega. Toda tudi iz tega Vabila je mogoče zaznati, da lahko nastopijo pravne nedoslednosti, zato si dovoljujem na njih opozoriti še pred Občnim Zborom, tako da bi se jim lahko izognili.

Sklepanja in voljenja preko pooblastil ne predvidevajo ne Pravila “Teozofskega Društva” v Sloveniji (veljavna do dne, 25. VI. 95) kot tudi ne pravila “Teozofskega Društva Adyar” v Sloveniji (sprejeta na dan, 25. VI. 95). Poleg tega pravila “Teozofskega Društva Adyar” v Sloveniji sploh ne obravnavajo vprašanja kvoruma, tako da na njihovi podlagi ni mogoče ugotavljati sklepčnosti Občnega Zbora in so za ta namen povsem neuporabna. Medtem pa Pravila “Teozofskega Društva” v Sloveniji glede sklepčnosti navajajo:

- Občni Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov Društva. Če Občni Zbor zaradi prenizkega števila prisotnih članov ni sklepčen, se odgodi za eno uro, ter se nato sestane in veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 10 članov.

Če želimo biti dosledni pri izpeljavi Občnega Zbora, bomo ta dej­stva upoštevali in se že na samem začetku Občnega Zbora opredelili, da bo Občni Zbor potekal v skladu s Pravili “Teozofskega Društva” v Sloveniji. Sicer pa je ta namen zaznati že iz datuma Vabila, 12. VI. 1995, iz česar sklepam, da so določeni organi Društva ugotovili, da je bil lanskoletni Občni Zbor “Teozofskega Druš­tva Adyar” ničen in ga ne moremo obravnavati kot Občni Zbor “Teozofskega Društva” v Sloveniji.

S spoštovanjem,
Anton Rozman

Koper, 15. VI. 1996

Zadnjič obnovljena: maj 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji