Dopis Predsedniku Teozofskega društva v Sloveniji

Spoštovani Predsednik Teozofskega Društva v Sloveniji
g. Anton Jesse!

Pri pregledu dokumentacije sem ugotovil, da določeni postopki na občnem zboru (25.06.1995) in v pripravi na občni zbor niso bili v skladu z veljavnimi Pravili Teozofskega Društva v Sloveniji.

1. Kvorum
Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji navajajo:

13. člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov Društva. Če Občni zbor zaradi prenizkega števila članov ni sklepčen, se odgodi za eno uro ter se nato sestane in veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj 1o članov.

V vabilu na občni zbor, z dne 12.06.1995 piše naj vabljeni, v kolikor se ne bo mogel udeležiti občnega zbora, izpolni priloženo Pooblastilo - Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji take možnosti ne predvidevajo,

- voditelji občnega zbora so ugotavljali sklepčnost na podlagi teh pooblastil in prisotnih oseb - takega določila v Pravilih Teozofskega Društva v Sloveniji ni.

2. Volitve
Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji navajajo:

13. člen

a) (Občni zbor) voli Upravni odbor, Nadzorni odbor ter odvzema njihove mandate, ... Pobudo za novega člana Upravnega odbora doda lahko vsak član Društva. Upravni odbor na podlagi prejetih pobud določi kandidate. Občni zbor izvoli s tajnim glasovanjem izmed kandidatov bodoče člane Upravnega odbora.

15. člen
Upravni odbor se konstituira tako, da člani izmed sebe izvolijo Predsednika Upravnega odbora, ki je obenem tudi Predsednik Društva, podpredsednika, tajnika, blagajnika, ekonoma in predsednike Krogov.

- Vabilu za občni zbor je bila priložena kuverta z glasovnico za Predsednika Društva oz. Generalnega sekretarja Matičnega društva - Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji tega ne predvidevajo;

- v vabilu je bilo tudi navedeno: kandidatno listo bo sestavil UO. - Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji to urejujejo drugače;
- na občnem zboru so volitve potekale na podlagi vnaprej pripravljene kandidatne liste in za že določene funkcije, kar tudi ne velja za volitve organov Teozofskega Društva v Sloveniji, ki jih določajo Pravila.

3. Program
Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji navajajo:

13. člen
c) (Občni zbor) odloča o finančnem načrtu ...
f) razpravlja in sklepa o splošnih smernicah in o skupnem delovnem načrtu.

- Ta občni zbor o teh stvareh ni odločal, razpravljal in sklepal.

4. Pravila
- Na tem občnem zboru so prisotni obravnavali in sprejemali pravila društva, ki ime naziv: Teozofsko društvo Adyar v Sloveniji. To društvo naj bi bilo (tako pravijo njihova pravila) sestavni del “Teozofskega društva” in naj bi bilo registrirano 07. 07. 1989 pod imenom Teozofsko Društvo.
- Pravila tega društva so sicer zelo podobna Pravilom Teozofskega Društva v Sloveniji.

5. Katero društvo je sklicalo in imelo občni zbor?
Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji navajajo:

1. člen:
NAZIV DRUŠTVA - Društvo se imenuje: Teozofsko Društvo ( v nadaljnjem tekstu teh pravil imenovano: “DRUŠTVO”). Društvo je sekcija Mednarodnega Teozofskega društva s sedežem v Adyarju - Indija.

- v glavi vabila za ta občni zbor se nahaja Teozofsko društvo Adyar v Sloveniji, brez žiga in z dvema podpisnikoma, tajnikom ... in predsednikom ...;
- v prilogi vabila je bila kopija dopisa, ki ga pošilja Teozofsko društvo Adyar v Slovenija, krog “ Suria” - Koper (08. 06. 1995) tajništvu T.D. v Sloveniji, z žigom, na katerem je napis Teozofsko društvo Adyar v Sloveniji - Krog Suria Koper, in podpisnikom, Predsednikom Kroga: ...;
- na tem občnem zboru sem prejel “ obvestlo”, ki ga je potrdil UO TD Adyar v Sloveniji (24. 06. 1995), ki prisrčno vabi vse člane TD v Sloveniji, pa tudi resne interesente, v letno šolo, z žigom omenjenega društva.

6. Sklep
Iz navedenega lahko sklepamo naslednje:

- da od 07. 07. 1989 obstaja tudi Teozofsko društvo Adyar v Sloveniji, ki pa se je registriralo pod imenom Teozofsko Društvo, katerega del je;

- da ima to društvo tudi svoj UO in vsaj en krog, ki ima svoj žig;

- da je to društvo sklicalo svoj občni zbor, na katerem je po svojih pravilih volilo svoje organe ter sprejemalo svoja pravila;

- da se namerava sedaj to društvo registrirati kot pravna oseba, ki bo delovala v skladu z Zakonom o društvih, kakor izhaja iz pravil tega društva,

- da je bil predsednik tega društva tudi Predsednik Teozofskega Društva v Sloveniji, ki pa ga je ta občni zbor razrešil z njegovega položaja in izvolil drugega predsednika in organe društva,

- da so bili do tega občnega zbora organi Teozofskega Društva v Sloveniji tesno prepleteni z organi tega društva v postopku registracije.

Spoštovani Predsednik, sicer bi me zelo zanimalo, kakor po vsej verjetnosti tudi marsikaterega drugega člana Društva, zakaj je to društvo kot del Društva do sedaj delovalo anonimno in zakaj je bilo tako privlačno, da je večina najbolj odgovornih članov Društva delovala bolj za to društvo kot pa za Društvo, tako da so se sedaj ti odločili vključiti v organe tega društva. Vendar me sedaj bolj zanima, kaj se bo dogodilo s Teozofskim Društvom v Sloveniji, če bo ostalo brez članov in bo izgubilo svoje pravno nasledstvo. Ker sam nisem član tega društva; ker sem se sicer odzval njegovemu vabilu na občni zbor, vendar pa se nisem udeležil volitev in glasovanja; ker si želim ostati član Teozofskega Društva v Sloveniji in ker si želim, da bi Društvo še naprej delovalo, četudi ločeno od tega društva, predlagam, tudi na podlagi tega, ker sedaj ne opravljate več funkcije, s katere so vas razrešili, da se skupaj posvetimo delu Društvu, ter pridobimo k sodelovanju še tiste člane Teozofskega Društva v Sloveniji, ki so sedaj zaradi nejasnih razmer zmedeni, ki pa si želijo delovati v prvi vrsti za Društvo.

Teozofsko Društvo v Sloveniji bi po mojem mnenju tudi moralo organizirati Letni Občni zbor, saj tako določajo Pravila, vendar pa nam ostaja na razpolago le malo časa. Glede na to sem pripravljen zastaviti vse svoje moči, da bi nam to uspelo.

Lepo vas pozdravlja
Anton Rozman

Koper, 4. XII. 1995

Zadnjič obnovljena: maj 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji