Poročilo Občnemu Zboru

Spoštovani član Teozofskega Društva v Sloveniji!

Ker je bil na Rednem Letnem Občnem Zboru Teozofskega Društva v Sloveniji, dne 22. VI. 1996, sprejet predlog sestre Julije Pavletič, da z bratom Tončkom Rozmanom pridobiva vse informacije o registraciji društev po novem Zakonu o društvih, in ker so poizvedovanja do neke mere zaključena in podana v pričujočem poročilu, sem mnenja, da je najbolje, da se poročilo kar takoj dostavi vsakemu članu Društva posebej, saj vsi člani tvorimo Občni Zbor Društva, in ker je potrebno, da se pravočasno seznanimo z vsebino raziskave.

Bratski pozdrav
Anton Jesse

* * *

Upravni Odbor Teozofskega Društva v Sloveniji je na Rednem letnem Občnem Zboru Društva, dne 22. VI. 1996, predstavil nova Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji, s trditvijo, da je predlagana rešitev edina možna in s požrtvovalnim delom pripravljena izbira statusa in organiziranosti Društva.
Občni Zbor Društva je nova Pravila potrdil, vendar dopustil možnost nadaljnjega poizvedovanja v smeri večje uskladitve statusa in pravil Društva z Rules and Regulations of the Theosophical Society.

Pričujoče

POROČILO

je rezultat teh poizvedovanj.

Zakon o društvih (Ur. list RS, 60/95), ki je bil sprejet v mesecu oktobru 1995 leta, je prinesel pomembno novost, in sicer, da na območju Republike Slovenije, poleg društev, ki so ustanovljena po slovenskem pravu, lahko delujejo in uveljavijo status mednarodnega društva tista društva, ki jim je na podlagi mednarodnih pogodb priznan status pravne osebe. Taka društva se lahko registrirajo in delujejo na območju Republike Slovenije, če predhodno pridobijo dovoljenje Vlade Republike Slovenije.

To, z drugimi besedami, pomeni, da sta se, s sprejetjem novega Zakona o društvih, pred naše Društvo postavili dve možni rešitvi, in sicer:
- da se poskuša registrirati kot mednarodno društvo The Theosophical Society, ali pa
- da nadaljuje z delovanjem po določbah novega Zakona o društvih kot društvo, ki je bilo ustanovljeno po slovenskem pravu.

Upravni Odbor Društva se je očitno vnaprej in samoiniciativno odločil za drugo izbiro, obenem pa s trditvijo, da zaenkrat ni možno podrediti Pravil Društva določilom Rules and Regulations of the Theosophical Society, čeprav je bil na to možnost opozorjen, po mojem mnenju, namerno ali nenamerno, zavedel članstvo.

Kaj pomenita ti dve možni izbiri statusa društva glede na pravila društva?

V kolikor bi Društvo, na osnovi prošnje The Theosophical Society (Headquarters - Adyar), pridobilo dovoljenje Vlade Republike Slovenije in se registriralo kot mednarodno društvo The Theosophical Society, potem bi zanj veljala pravila - Rules and Regulations of the Theosophical Society, pri čemer bi, v skladu s 35. členom teh pravil, pridobilo status Regional Association in lahko, v skledu s 37. členom teh pravil, sprejelo lastna pravila, ki pa bi morala biti povsem kompatibilna z Rules and Regulations, oziroma verna preslikava le-teh na nižji hierarhični ravni.

V kolikor pa Društvo nadaljuje z delovanjem po slovenskem pravu, potem to pomeni, da zanj veljajo le tista določila, ki jih vsebujejo Pravila Teozofskega Društva v Sloveniji. To pa pomeni tudi to, da:
- predsednik in drugi organi mednarodnega društva The Theosophical Society nimajo pristojnosti nad delovanjem našega Društva, pristojnosti, ki jih sicer določajo Rules and Regulations of The Theosophical Society,
- da se organi (Upravne enote), ki so pristojni za registracijo društev po slovenskem pravu, pri soglasju s pravili društev naslanjajo (v odsotnosti Predpisa, ki bi podrobneje določal organiziranost delovanja v civilni sferi) sicer na preteklo prakso pristojnosti organov v društvih, vendar so dovzetni za vsako rešitev, ki veča demokratičnost v društvih, tako da bi bilo mogoče tudi v tem primeru doseči večjo sinhronizacijo z določili, ki so zajeta v Rules and Regulations of the Theosophical Society.

Razlika je torej pomembna, odločitev za eno od obeh možnosti, pa po mojem mnenju presega pooblastila Upravnega Odbora Društva, tako da bi se moral do njiju opredeliti Občni Zbor Društva, na podlagi opredelitve vsakega posameznega člana Društva. Gre namreč za opredelitev: ali bomo delovali kot del mednarodnega društva The Theosophical Society, ali pa, kot od tega društva neodvisen pravni subjekt - slovensko društvo z nazivom Teozofsko Društvo v Sloveniji.

Morda se bo mnogim članom Društva, ki praviloma zelo slabo, ali pa sploh ne poznajo Rules and Regulations of the Theosophical Society, zdela takšna opredelitev nepomembna, ali pa zgolj formalna. Toda pri tem je potrebno opozoriti na dejstvo, da prav “pravna” zavest in na njeni osnovi sprejeta organiziranost društva, pristojnosti posameznih organov, njih volitve in način sklicevanja – odločilno vplivata na demokratičnost društva, oziroma na zaščito in promocijo vsakega individualnega mnenja ali predloga in s tem na bogastvo ter učinkovitost društvenega, delovanja. Ob tem dejstvu velja opozoriti tudi na to, da I. K. Taimni v svojem delu “Principi teozofskega dela” (Glej poglavje: Splošni principi, Kvalificirana ekipa) odločno kritizira prav takšno organiziranost, ki je sedaj lastna našemu Društvu, ter ji pripisuje vzroke za neučinkovito delovanje določenih nacionalnih društev.

Morda se bo mnogim članom Društva zdelo neobičajno tudi to, da to Poročilo pošiljam osebno vsem članom Društva, vendar moram, kot razlog za ta korak, navesti dejstvo, da je Upravni Odbor Društva do sedaj dosledno ignoriral vse pripombe in predloge glede delovanja Društva, ki sem jih dostavil Predsedniku Društva; od zasnove ustvarjalnega procesa razvoja društva (1. XII. 93), predloga snovanja slovenskega teozofskega slovarja (oktober 94 ), pripomb na postopke volitev Predsednika in Upravnega Odbora Društva, na neustreznost postopkov sprejemanja Pravil Društva, na odsotnost programa in proračuna delovanja Društva (27. VI. 95 in 25. V. 96), na nova Pravila Društva (17. VI. 96), do predloga ureditve založniške dejavnosti (9. XI. 95); tako da je bilo mogoče predvideti, da tudi to poročilo ne bo našlo svoje poti do članov Društva.

Predvsem pa je namen te odločitve v tem, da vzpodbudi med člani Društva klitje “pravne” zavesti in vzpostavitev kritične distance do zaprtosti Upravnega Odbora Društva ter njegovih izključujočih potez pri spre jemanju temeljnih odločitev za delovanje Društva, in s tem prisili člane Upravnega Odbora Društva v bolj demokratično delovanje, v spoštovanje mnenj vseh članov Društva ter njihovo vključitev v skupno delo. To pa še posebej zato, ker dosedanje delo članov Upravnega Odbora Društva kaže na številne zmote. “Nobena zmota pa ni tolikšna, da ne bi našla privržencev” nemški pregovor.

Da bi Društvo dejansko postalo kanal za božanski preliv, morata v njem delovati Zakona Dolžnosti in Žrtvovanja. S prvim Društvo spoštuje izkušnje preteklosti, vztraja in si prizadeva za pravilno delovanje, za kar pa je potrebno Zakon spoznati, ga spoštovati in z njim delovati. Z drugim pa Društvo ugotavlja potrebe drugih ljudi in jih poskuša zadovoljiti, ker le tako lahko opraviči namen, zaradi katerega je bilo ustanovljeno.

To poročilo temelji na dopisih in razgovorih z uslužbenkama Uprave za notranje upravne zadeve Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Uslužbenki sta se do statusa in pravil našega Društva opredelili na naslednji način:
- možno je nadaljevanje delovanja Društva po slovenskem pravu in v tem smislu ni nikakršne potrebe po drugačni registraciji;
- možna je tudi registracija po 14. členu Zakona o društvih, za katero mora zaprositi mednarodno društvo The Theosophical Society;
- v drugem primeru Društvo, ki je bilo ustanovljeno po slovenskem pravu, preneha z delovanjem, kar pomeni izgubo neodvisnega statusa in vtopitev v mednarodno društvo;
- tudi v primeru registracije po slovenskem pravu je mogoče vnesti v Pravila vsa demokratična pravila pristojnosti posameznih organov Društva, vse bolj definirane postopke volitev in sklicevanja teh organov (za bolj podrobno analizo uslužbenki, zaradi obilice dela, nista imeli časa, vendar sta izrazili pripravljenost, da bi se morda lahko udeležili razprave o teh vprašanjih, če bi ju nanjo povabili).

Priloga k poročilu so vsi dopisi z Upravo za upravne notranje zadeve in informacije o razgovorih, o “Računovodskem standardu št. 33” in o “Pogojih in kriterijih za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu” Zaradi obsežnosti te dokumentacije, bo ta posredovana le Predsedniku Društva.

NI RELIGIJE NAD RESNICO!

S spoštovanjem,
Anton Rozman

Ljubljana, 14. X. 1996

PRILOGA K POROČILU

Dopis Uradu za informiranje - 28. VI. 1996
Dopis Ministrstva za notranje zadeve - 1. VIII. 1996
Iztočnica za razgovor na Ministrstvu za notranje zadeve - 21. VIII. 1996

Na razgovoru smo obravnavali možne načine registracije Društva in prednosti ter pomanjkljivosti posamezne opredelitve.

Dopis Ministrstvu za notranje zadeve - 22. VIII. 1996
Dopis Ministrstva za notranje zadeve in razgovor - 10. X. 1996

Na razgovoru smo obravnavali posamezna določila Pravil, ki jih je mogoče vnesti v pravila, če društvo deluje po slovenskem pravu.

Računovodski standard št. 33

To je obvezni standard za društva, ki ga je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo, dne 11. IV. 1996 in se uporablja od 1. 1. 1996 dalje.

Status društva, ki deluje v javnem interesu

S pridobitvijo tega statusa se društvom omogoči dostop do javnih sredstev za njihovo delovanje. Ministrstvo za kulturo, ki je pristojno za naše društvo, do sedaj še ni dokončno sprejelo Pogojev in kriterijev za pridobitev tega statusa, zato ni mogoče podati zaenkrat nobene podrobne informacije. Predvidoma bodo kriteriji sprejeti čez mesec dni (ali morda bolj verjetno - po volitvah).

Zadnjič obnovljena: maj 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji