Adelma von Vay
1840 - 1925

   

Adelma von Vay se je rodila 20. oktobra leta 1840 v Tarnopolu v Galiciji (današnji Ukrajini) kot hčerka grofa Wurmbranda in njegove žene, grofice Teleky. Zgodnje otroštvo je preživela na družinskem posestvu v mestu Schwarzau na Spodnjem Avstrijskem, po očetovi smrti pa je z materjo, ki se je v drugo poročila s knezom Solms-Baruthom, zapustila Avstro-Ogrsko in naslednjih deset let svojega življenja preživela v Prusiji. Z dvajsetimi leti se je poročila z madžarskim magnatom, baronom Ödönom von Vayem, s katerim je v idilični zakonski zvezi preživela polnih šestdeset let. Zakonca sta najprej nekaj let živela v mestu Tiszalök na madžarsko- ukrajinski meji, kmalu pa sta se preselila v Slovenske Konjice (tedanji Gonobitz), kjer sta na Prevratu kupila graščino.

Adelmino prvo srečanje z okultnimi vedami sega v leto 1865, ko ji je zdravnik, dr. Adolf Grünhut (1826-1906), zaradi hudih krčev svetoval, naj se poskusi zdraviti z metodo medialnega oziroma avtomatičnega pisanja. Sprva je to metodo odklonila, nato pa v hudi stiski z njo le poskusila, in presenečena ugotovila, da ji resnično ublaži bolečine. Kljub nelagodju, ki je spremljalo njena prve poskuse avtomatičnega pisanja, je ob podpori svojega moža z njim nadaljevala in prek njega stopala v stik z različnimi duhovi, ki so ji pomagali nadalje razvijati njene medialne sposobnosti. S pomočjo enega od teh je Adelma predpisovala homeopatska zdravila in z velikim uspehom ozdravljala težke bolezenske primere. Glas o njenih izjemnih zdravilskih sposobnostih se je hitro razširil in prošnje za pomoč so začele množično prihajati tudi iz raznih koncev Evrope, Rusije in Amerike.

Homeopatsko zdravljenje je uspešno nadgrajevala tudi z magnetnim zdravljenjem. Z magnetizmom je v tistem času zdravil tudi dolenjski župnik Jurij Humar, s katerim je bila Adelma v tesnih pisemskih stikih. Med Adelmo in Humarjem je vladalo vzdušje pristnega zaupanja in razumevanja, saj sta oba z velikim zanimanjem raziskovala “skrivnostne sile”, se ukvarjala s preučevanjem telepatije, magnetizma in jasnovidnosti, ter vsak po svoje skušala razložiti pojave, ki sta jih izkušala na lastni koži. Adelma je na daljavo zdravila tako, da je svojim pacientom pošiljala magnetizirano vato.

O zdravilskih in medialnih sposobnostih Adelme von Vay je nadvse spoštljivo govorila tudi Helena Petrovna Blavatsky. V svojem temeljnem delu Razkrita Izida (Isis Unveiled, 1877) jo opisuje kot enega redkih primerov resničnega medija, ki ga krasita poštenost in dobrota. Ta omemba v Razkriti Izidi je brez dvoma močno pripomogla k Adelmini svetovni slavi. Znotraj teozofskih krogov je bila naklonjenosti deležna tudi s strani polkovnika Henryja Steela Olcotta, prvega predsednika Teozofskega društva, ki je visoko cenil predvsem njene jasnovidne sposobnosti. Tudi sam naj bi v ta namen uporabljal posebno kristalno kroglo, ki mu jo je nekoč podarila prav Adelma, ki je bila v tesnih pisemskih stikih tudi z naslednjo generacijo vodilnih teozofov, med drugimi z Annie Besant.


Zaradi vseh teh stikov, predvsem pa dejstva, da so njene knjige navdušeno prebirali najvišji krogi teozofskega gibanja, je v Adelmi mogoče upravičeno videti začetnico teozofije na Slovenskem. Toda Adelmini stiki še zdaleč niso bili omejeni samo na teozofske kroge, saj si je redno dopisovala tudi z mnogimi drugimi znanimi spiritisti in okultisti svojega časa, tako rekoč iz vseh večjih evropskih dežel in Amerike.


V Enciklopediji okultizma (An Encyclopaedia of Occultism, 1920) je omenejana kot pobudnica spiritizma na avstroogrskem, pri čemer je odigralo odločilno vlogo Društvo duhovnih raziskovalcev (Verein spiriter Forscher), ki sta ga skupaj z možem pomagala ustanoviti 1. aprila 1871 v Budimpešti, nedolgo po prvem izidu njene najbolj pomembne knjige Duh, sila, snov. Novoustanovljeno društvo ni bilo mišljeno kot dogmatična spiritistična sekta, ampak je bilo trdno zasidrano v okvirih krščanske vere. V skladu s prepričanjem, da je resnični spiritizem mogoče prakticirati le znotraj trdnih okvirov krščanske vere, je tudi knjigo Duh, sila, snov Adelma nekoč označila kot primer “čistega krščanskega spiritizma”, Franz Hoffmann, profesor filozofije na univerzi v Würzburgu, pa za razodeto modrost.

Skupaj z možem Ödönom sta finančno podprla tudi izgradnjo bolnišnice, ki so jo leta 1897 odprli v Slovenskih Konjicah. Pa tudi sicer je Adelma daleč naokrog slovela kot velik človekoljub, ki svojih zdravilskih sposobnosti ni nikoli zaračunavala, ampak je nesebično priskočila na pomoč tako bogatim kot revnim.

Adelma von Vay je umrla 25. maja 1925 v Slovenskih Konjicah, kjer je tudi pokopana.


Povzeto po spremni besedi Jana Ciglenečki k prevodu knjige Duh, sila, snov.

Adelma von Vay was born on October 20 1840 in Tarnopol in Galicia (now Ukraine) as the daughter of Count Wurmbrand and his wife, Countess Teleky. She spent her early childhood on the family estate in Schwarzau in lower Austria. After her father’s death she and her mother, who married the Prince Solms-Baruth, left the Austro-Hungarian territory and they spent ten years in Prussia. When Adelma was twenty years old, she married the Hungarian magnate, Baron Ödön von Vay, with whom she lived idyllically for the next sixty years. The couple first lived for a few years in Tiszalök on the Hungarian-Ukrainian border, but soon moved to Slovenske Konjice (then Gonobitz), where they bought a mansion in Prevrat.

Adelma’s first encounter with the occult sciences date back to 1865, when her doctor, due to severe cramping, advised her to try to cure herself with the method of automatic writing. Initially, she declined to use this method, but in great distress she made an attempt, and to her surprise discovered that it really reduced the pain. Despite the discomfort, which accompanied her first attempts of automatic writing, she continued with this method supported by her husband and came in contact with different spirits, who assisted her to further develop her mediumistic ability. With the help of one of them Adelma created homeopathic drugs and with great success healed some severe disease cases. The news of her exceptional healing abilities spread rapidly and requests for help started to come from various parts of Europe, Russia and America.

She successfully upgraded from homeopathic to magnetic therapy. At that time magnetic healing was also practiced by a Slovenian priest, named Jurij Humar, with whom she was in close contact. There was a genuine atmosphere of trust and understanding between Adelma and Humar, as they were both with great interest investigating “mysterious forces”, along the study of telepathy, clairvoyance and magnetism. Each of them made an attempt to explain phenomena they were experiencing on their own skin. Adelma’s method of healing from a distance was that of sending a magnetized piece of cotton to her patients.

Adelma’s healing and mediumistic abilities were also greatly appreciated by Helena Petrovna Blavatsky. In her fundamental work Isis Unveiled she referred to Adelma, as one of the few rare examples of a real medium, bejeweled with honesty and goodness (H. P. Blavatsky, Isis Unveiled, 1877, p. 325). There is no doubt that this reference in Isis Unveiled contributed significantly to Adelma’s world fame. Within Theosophical circles she also received affection from Colonel Henry Steel Olcott, the first president of the Theosophical Society, who highly appreciated her clairvoyant abilities. He himself used a special crystal ball for this purpose, which was once donated to him by Adelma (H. P. Blavatsky, Collected Writings IV (1980), p. 180), who was also in close contact with the next generation of leading Theosophists; Annie Besant was amongst them.

Because of all these contacts, and especially because of the fact that her books were enthusiastically read in the highest circles of the Theosophical movement, we can certainly consider Adelma as the Theosophical pioneer in Slovenia. But Adelma’s contacts were far from being confined to the Theosophical circles only, as she regularly corresponded with many other well-known spiritualists and occultists of her time from practically all major European countries and from America.

In the An Encyclopaedia of Occultism (1920) she is mentioned as the initiator of the spiritualism in the Austro-Hungarian Empire, being a co-founder of the Association of Spiritual Researchers (Verein spiriter Forscher) with her husband and others, on April 1st in Budapest, not long after the publication of her most important book Spirit, Force, and Matter. The newly established association was not intended to be a dogmatic spiritualistic sect, but was firmly anchored in the framework of Christian faith. In accordance with her belief that true spiritualism can be practiced only within the solid framework of Christian faith, the book Spirit, Force, and Matter was once described by Adelma as an example of “pure Christian spiritualism”, and by Franz Hoffmann, professor of philosophy at the University of Würzburg, as “the Revealed Wisdom”.

Together with her husband Ödön, Adelma also financially supported the construction of the hospital, which was opened in 1897 in Slovenske Konjice. She was widely renowned as a great philanthropist, who never charged anybody for her healing abilities, but selflessly came to the aid of the rich and poor.

Adelma von Vay died on May 25th 1925 in Slovenske Konjice, where she was also buried.

Taken from the Foreword to the Slovenian translation of the book Spirit, Power, and Matter by Jan Ciglenečki.

Njena dela

Her works

Geist-Kraft-Stoff, 1869
Studien über die Geisterwelt, 1874
Hepata,
Dem Zephyr abgelauscht, 1885
Erzählungen des ewigen Mütterleins,
Erzählungen der Sonnenstrahlen,
Visionen im Wasserglas,
Aeonen, 1888
Klingelbeutel, 1893
Die Sphären zwischen der Erde und Sonne
Betrachtungsbuch für Alle, 1905
Vergleiche zwischen geistigen Offenbarungen des alten Testamentes und jenen des heutigen Tages, 1908
Geisterkundgebungen aus den Jahren 1865, 1910
Über das Seelenleben in täglichen Betrachtungen, 1913
Geistesnahrung in Kriegszeiten, 1916
Spirit, Power, and Matter, 1869
Studies on the Spirit World, 1874
From My Life, 1900
Pictures from the Beyond, 1905


Internetni viri Online resources
Wikipedia - Adelma Vay de Vaya
Največja slovenska spiritualistka
Izjemna knjiga izjemne Adelme von Vay
Kupite knjigo Duh, Sila, snov
Knjiga mene briga - Adelma von Vay - Duh, sila, snov
Vloga Adelme von Vay v Slovenskih Konjicah


Mednarodni simpozij o življenju in delu Adelme von Vay
Vabilo
Call for papers

Wikipedia - Adelma Vay
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek - Adelma von Vay
Bücher von "Adelma Von Vay" – gebraucht und neu kaufen
Geist-Kraft-Stoff
Adelma von Vay, Geist-Kraft-Stoff - Zahlengesetze
Geist-Kraft-Stoff - texte
My Visit to Styria by Caroline Corner

International Symposium about the life and work of Adelma von Vay
Call for papers
A few words about the National and University Library and Chartusian Monastery Žiče

Pripravil: Anton Rozman