Arundale George Sidney
1878 - 1945

   

GEORGE S. ARUNDALE se je rodil 1. decembra 1878. Ker je njegova mati ob porodu umrla, ga je posvojila teta Francesca Arundale, ki se je pridružila Društvu v letu 1881 in pogostograt gostila H.P.B., ki jo je spoznal tudi mali George. Izobraževal se je v Nemčiji in v Angliji ter leta 1900 diplomiral na St. John's College v Cambridgeu. Dve leti pozneje je šel na povabilo dr. Besantove skupaj s teto v Indijo da bi postal profesor zgodovine na Central Hindu Collegeu v Benaresu. Leta 1907 je bil menovan za ravnatelja te institucije in kasneje njen predstojnik. Bil je zelo priljubljen, tako med gojenci kot učitelji. Dobro je razumel mladino, za katere dobrobit je skrbel celotno svoje življenje.

Leta 1910 je podal g. Arundale svoje prvo predavanje la Letni Konvenciji, kar je v svojem življenju ponovil še pogostokrat. V istem letu je postal javen privatno oblikovan Order of the Star in the East, ki je il namenjen v podporo bodočemu delu J. Krishnamurtija. Ker je bil ta red zasnovan med gojenci C. H. Collegea, je povzročil odpor pri nekaterih vodilnih članih Collegea. Zato so g. Arundale in učitelji, ki so ga podpirali, odstopili.

Po kratkem obdobju na mestu generalnega sekretarja v Angliji, se je g. Arundale vrnil v Indijo, da bi dr. Besantovi pomagal pri njenih nujnih poltičnih dejavnostih. V Madrasu je bila pod teozofskim okriljem ustanovljena National University, katere rektor je postal Rabindranath Tagore, g. Arundale pa predstojnik Training College for Teachers. Vzpodbujal je izobraževanje in izstopal po načinu navdihovanja učiteljev, jim predstavljal pojmovanje učiteljevanja kot svetega poklica. V Indoreju je bil imenovan za ministra za izobraževanje, National University pa mu je podelila doktorat iz književnosti.

G. Arundale se je leta 1920 poročil z Srimati Rukmini Devi iz zelo znane teozofske, brahminske družine, nadarjeno umetnico, katere genialnost je g. Arundale pomagal razvijati, in katera ga je nato spremljala na vseh njegovih popotovanjih. Leta 1926 je postal generalni sekretar v Avstraliji, kjer se je poleg svojih teozofskih dolžnostih udejstvoval tudi na človekoljubnem in političnem področju. Pomagal je ustanoviti 2GB Broadcasting Station in postal prvi pred predsednik odbora direktorjev. Živel je v Manorju in ga pomagal škofu Leadbeatru razvijati v pomemben center.

Leta 1928 je g. Arundale postal generalni sekretar v Indiji, vendar pa se ni potegoval za ponovno izvolitev, saj je želel pomagati dr. Besantovi pri njenem političnem in siceršnjem delu. S Srimati Rukmini Devi, ki je začela podajati svojo lastno tolmačenje teozofije preko lepote, je opravil veliko popotovanj po svetu.

Leta 1934 je bil g. Arundale izvoljen za predsednika Društva in je takoj začel razvijati sedemletni načrt, ki je vključeval razvoj Adyarja in predstavljal vzpodbudo za Društvo. Naslednje leto je sprožil 'Straight Theosophy' Campaign, z dobro pripravljenim propagandnim materialom, in ki se je zaključila v Adyarju s čudovito s Konvencijo na dijamantni jubilej društva. Naslednja kampanja se je imenovala 'There Is a Plan'. Leta 1936 je predsedoval svetovnemu kongresu v Ženevi, kjer se je odločil, da bo tretja kampanja nosila ime 'Understanding', ki se je zaradi uspešnosti podaljšala v leto 1938. Tej je sledila kampanja 'Theosophy Is the Next Step', vendar pa je leta 1939 izbruhnila vojna, tako da ni bilo mogoče storiti kaj dosti. Zato je objavil 'Letters', namenjena sekcijam, ki so bila v splošni uporabi in v pomoč.

Leta 1940 je dr. Arundale vzpostavil oddelek za mir in obnovo, tako da bi bil pripravljen Charter for World Peace, ko se bo enkrat končala vojna. Vsako leto je poudarjal, da bi morali člani 'goreče širiti mogočne teozofske resnice'. Četudi bolan, se je odpravil na popotovanje po Indiji ob pomoči in navdušenju nad dejavnostmi, ki jih je vodila Srimati Rukmini Devi.

Dr. Arundale je umrl leta 1945.

Ker se je dr. Arundale vedno zelo zanimal za mladino, je leta 1935 veliko pomagal pri oblikovanju svetovne federacije mladih teozofov, katere predsednica je postala Srimati Rukmini Devi, sam pa je bil imenovan za častnega predsednika. Dr, Besantova je negovala upanje, da bi bila postavljena nekje v bližini šola v spomin na njeno ljubezen do mladine. Dr. Arundale ga je uresničil in leta 1944 v Besant Gardens odprl Besant Memorial School. Kot prostozidar, član od leta 1902, je postal leta 1935 Most Puissant Grand Commander, Eastern Federation, in zastopnik the Supreme Council. Precej se je zanimal tudi za indijsko politiko in indijsko skavtsko organizacijo ter postal Commissioner for Madras Presidency, Hindustan skavtskega gibanja.

Dr. Arundale je napisal številne knjige, med katerimi so najbolj znane: You, Mount Everest, Nirvana, Kundalini in The Lotus Fire.

Izvleček iz knjige Josephine Ransom
The Seventy-Fifth Anniversay Book of the T.S., 1950.

GEORGE S. ARUNDALE was born on 1st December 1878. At the death in childbirth of his mother he was adopted by his aunt, Miss Francesca Arundale, who joined the Society in 1881 and often welcomed H. P. B. as her guest, whom the small George himself knew. He was educated partly in Germany and England, and in 1900 graduated from St. John's College, Cambridge. Two years later, at Dr. Besant's invitation, he went to India - with his aunt - to become Professor of History at the Central Hindu College, Benares. In 1907 he was appointed Headmaster of the C. H. College School and later Principal of the College. He was very popular with both boys and teachers. He had a great understanding of youth, with whose welfare he concerned himself all his life.

In 1910 Mr. Arundale gave his first Annual Convention lectures, and frequently addressed these Conventions throughout his life. In the same year he made public the already privately formed Order of the Star in the East, which was intended to help the future work of J. Krishnamurti. As this Order was started among the boys of the C. H. College it caused a commotion among some of the College authorities. Mr. Arundale and the teachers who stood by him resigned.

After a brief period as General Secretary in England Mr. Arundale went back to India to assist Dr. Besant in her urgent political activities. Under Theosophical auspices a National University was established in Madras, of which Rabindranath Tagore became the Chancellor. Mr. Arundale became Principal of the Training College for Teachers. He stimulated education and was outstanding for the manner in which he inspired teachers and gave them the conception of teaching as a sacred profession. He went to Indore as Minister of Education. The National University bestowed upon him the degree of D. Litt.

Mr. Arundale married in 1920 Srimati Rukmini Devi, a member of a very well-known Theosophical Brahmin family, and a gifted artist, whose genius Dr. Arundale fostered in every way. She accompanied him on all his travels. He became General Secretary in Australia, 1926, where, in addition to his Theosophical duties, he engaged in humanitarian and political work. He helped to set up the 2GB Broadcasting Station and became its first Chairman of Directors. He lived at The Manor and assisted Bishop Leadbeater in preparing it for its important future.

In 1928, Dr. Arundale was General Secretary in India, but he did not ask for re-election as he desired to help Dr. Besant in her political and other work. He undertook many tours about the world with Srimati Rukmini Devi who began to give her own interpretation of Theosophy through Beauty.

In 1934 Dr. Arundale was elected President and began at once to develop a Seven Year Plan, which included development of Adyar, and stimulus to the Society. The next year he launched a 'Straight Theosophy' Campaign, with well-prepared publicity material, which culminated in the brilliant Diamond Jubilee Convention at Adyar. The next Campaign was entitled 'There Is a Plan'. In 1936 he presided over a World Congress at Geneva, when he decided the third Campaign should be for 'Understanding', which, proving successful, was extended into 1938. After that 'Theosophy Is the Next Step' was the subject, but in 1939 war broke out and not much could be done. He then issued 'Letters' to Sections which were widely used and helpful.

In 1940 Dr. Arundale set up a Peace and Reconstruction Department so as to have ready a Charter for World Peace when the War had ceased. Each year he stressed that members should be ardent in "spreading the mighty Truths of Theosophy". Though suffering from ill-health, yet he undertook tours in India, and backed with personal attention and enthusiasm the institutions and activities undertaken by Srimati Rukmini Devi.

Dr. Arundale died in 1945.

As Dr. Arundale had always been so interested in Youth, he gave much assistance in the formation of the World Federation of Young Theosophists, 1935, with Srimati Rukmini Devi as President and himself as ex officio Hon. President. Dr. Besant had cherished a longing that there should be a school near at hand in memory of her love for Youth. The beginnings of such an institution Dr. Arundale started in 1944 at Besant Gardens as the Besant Memorial School. It has flourished. As a Co-Freemason, joining in 1902, he became, 1935, the Most Puissant Grand Commander, Eastern Federation, and Representative of the Supreme Council. In addition he was deeply interested in internationalism, Indian politics and Indian Boy Scouts, and became the Commissioner for Madras Presidency of the Hindustan Scout Movement.

Dr. Arundale wrote many books, the most liked being You, Mount Everest, Nirvana, Kundalini and The Lotus Fire.

From Josephine Ransom's
The Seventy-Fifth Anniversay Book of the T.S., 1950.

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

Avtoriteta
Varovalni zid volje
Dr. Besantova: bojevnik
Svoboda in prijateljstvo:
poziv teozofije in Teozofskega društva
Bogovi v nastajanju: študij vzgoje za življenje
Indijski študentje in politika
Kundalini
Lotosov ogenj: študij simbolične yoge
Človekova budna zavest
Mont Everest: njegove duhovne višave
Nirvana
Psihična individualnost in vodenje
Jedro in obod
Pogoji učeništva
Psihologija čustev
Psihologija intuicije in višja zavest
Psihologija uma
Psihologija vas samih
Obredi očiščevanja
Teozofija in grožnja dogmatizma
Teozofija kot lepota
Magično ogledalo teozofije
Teozofija: neobičajen razum
Misli o "Ob nogah Učitelja" - Del 1, Del 2
Misli Velikega: opomin, da lahko naredimo naša življenja vzvišena
Pot služenja
Ti

Authority
A Guardian Wall of Will
Dr. Besant: Warrior
Freedom and Friendship:
the Call of Theosophy and the Theosophical Society
Gods in the Becoming: A Study in Vital Education
Indian Students and Politics
Kundalini
Lotus Fire: A Study in Symbolic Yoga
Man's waking Consciousness
Mount Everest: Its Spiritual Attainment
Nirvana
Psychic Individuality and Leadership
The Center and the Circumference
The Conditions of Discipleship
The Psychology of the Emotions
The Psychology of the Intuition and The Higher Consciousness
The Psychology of the Mind
The Psychology of Yourself
The Vigil of Purification
Theosophy and the Menace of Dogmatism
Theosophy as Beauty
Theosophy's the Magic Mirror
Theosophy: The Uncommon Sense
Thoughts on "At the Feet of the Master" - Part 1 - Part 2
Thoughts of the Great: To Remind Us We Can Make Our Lives Sublime
The Way of Service
You

Svetišče indijske klasične umetnosti in učenosti,
Ludwig Pesch.

A sanctuary for Indian classical arts and scholarship
by Ludwig Pesch.

Nastopni govor, 21. junij, 1934 - odlomek

Inaugural address, June 21, 1934 -
excerpt

Teozofija od tebe zahteva preiskovanje, preučevanje. Ne zahteva verovanja ali sprejemanja avtoritete. Vendar pa ti polaga na srce, da si ne ustvarjaš mnenja na hitro, ali pa da bi domneval, da to, kar tvoj um ne more ne dojeti ne razumeti, ne more biti resnično. Na srce ti polaga tudi to, da si sam ustvarjaš lastno mnenje, ne da sprejemaš tisto nekoga drugega, še manj pa javno mnenje.

Prvič ... Teozofija je izbor resnic za preučevanje, raziskovanje in preizkušanje, in vsak član ima pravico, dejansko dolžnost, da opravlja to preučevanje, raziskovanje in preizkušanje v največji svobodi, ne glede na to, kam ga to lahko vodi; tako kot je njegova dolžnost tudi to, da spoštuje to isto pravico svojih sočlanov, v duhu iskrene naklonjenosti in razumevanja. Drugič ... iskanje resnice je učinkovito le v primeru, ko resnica postane dejanska posest nje iskalca preko njegove lastne osebne izkušnje.

Theosophy asks you to examine, to study. It does not ask you to believe or to accept on authority. But it does ask you not to make up your mind in a hurry, not to assume that that which your mind does not conceive nor understand cannot be true. And it also asks you to make up your mind for yourself, not to allow it to be made up for you by somebody else, still less by public opinion.

First … Theosophy is a body of truths for study, investigation and experiment, and every member has the right, and indeed the duty, to pursue such study, investigation and experiment in the utmost freedom, no matter whither these may lead him, just as he has the duty to accord the same right to his fellow members in a spirit of sincere goodwill and understanding; second … there is no effective search for truth save as truth becomes the actual possession of its seeker through his own personal experience.

Pripravil: Anton Rozman