Alice Ann Bailey
1880-1949

   

Alice Ann Bailey se je rodila 16. junija 1880 v Manchestru v Angliji kot Alice LaTrobe Bateman. Deležna je bila stroge krščanske vzgoje in se nato posvetila evangelizacijskemu delu v okviru angleške vojske, ki jo je leta 1907 pripeljalo v Indijo. Tam je spoznala svojega bodočega moža, Walterja Evansa. Skupaj sta se preselila v Združene Države, kjer je g. Evans postal duhovik Episkopalne cerkve.

Njuno skupno življenje je postajalo vse težje in težje, tako da se je njun zakon leta 1915, po rojstvu treh otrok, končal z ločitvijo. Istega leta je Alice Evans v Paciic Grove v Kaliforniji srečala dve angleški dami, ki sta jo vpeljali v teozofijo.

Leta 1917 se je Alice preselila na sedež Teozofskega društva v Krotoni. Tam je bila sprejeta v Ezoterično Šolo. Ko je prišla prvič na sestanek, je videla slike Mojstrov Modrosti in prepoznala duhovnega vodnika, ki ji je pomagal od petnajstega leta dalje, kot Mojstra K. H.

Leta 1919 se je Alice zaročila s pravnikom Fosterjem Baileyem, nacionalnim tajnikom TD v Ameriki in po lastnem pripovedovanju stopila v stik z duhom nekega drugega posameznika, ki ga je Imenovala 'Tibetanec' in poistovetila z adeptom D. K.

Več o: Dogodki v TD v Ameriki (1919-22).

S tem se začelo njeno pisanje, v katerem sta ona in tibetanski Mojster, na katerega se je sklicevala, orisala izbor ezoteričnih učenj, povezanih s starodavno modrostjo, teozofskim študijem, religijo, filozofijo in sodobnimi dogodki v letih 1919 do 1949.

Leta 1920 se je Alice poročila s Fosterjem Baileyem, ki je leta 1922 ustanovil založbo Lucis Trust, naslednje leto pa Arcane School, šolo za učence prihajajoče dobe. Poslanstvo šole je bilo učiti študente o tem, kako pospešiti Veliki Univerzalni Načrt, ki ga vodi notranja hierarhija duhovnih mojstrov pod vodstvom Krista.

Ob koncu svojega življenja je začela pisati svojo avtobiografijo. Na pisanje knjige je pristala le zato, da bi ponudila drugim navdih, da bi hodili po njenih duhovnih poteh. Umrla je 15. decembra 1949.

Alice Ann Bailey was born in Manchester, England, on June 16th 1880 as Alice LaTrobe Bateman. She had a strong Christian education, and went on to do evangelical work in the British Army, which took her to India in 1907, where she met her future husband, Walter Evans. Together they moved to United States of America, where Mr. Evans became an Episcopalian priest.

Their life became harder and harder, and their marriage, after the birth of three daughters, ended in divorce in 1915. The same year Alice Evans met two English women living in Pacific Grove, California, who introduced her to Theosophy.

In 1917 Alice moved to the headquarters of the Theosophical Society at Krotona. There she was admitted into the Esoteric School and when she was attending its meeting for the first time she saw pictures of the Masters of the Wisdom and recognized the spiritual guide she believed had helped her from the age of fifteen as the Master K. H.

In 1919 Alice became engaged with lawyer Foster Bailey, National Secretary of the TS in Amerika and said that she was contacted by the spirit of another individual whom she called 'the Tibetan' and identified with the adept D. K.

See more: Events in the TS in Amerika (1919-22).

This began Alice's writings, in which she and her claimed Tibetan Master illustrate a body of esoteric teachings relating to ancient wisdom, theosophical studies, religion, philosophy and contemporary events from 1919 to 1949.

In 1920 Alice married Foster Bailey and by 1922 Foster started the Lucis Trust Publishing Company and, by 1923, the Arcane School, a school for the disciples of the coming new era. The school's mission was to teach students on how to further the Great Universal Plan, guided by the inner hierarchy of spiritual masters under Christ.

At the end of her life, she began to write her autobiography. She agreed to write the book only to give others inspiration to follow their own spiritual paths. She died on 15th December 1949.

Njena dela in internetni viri

Her works and online resources

Dela Alice Bailey Works by Alice Bailey
Lucis Trust
Arcane School
Lucis Trust
Arcane School
Alice Ann Bailey
Avtobiografija
Alice A. Bailey
Kratek življenjepis
Alice Bailey teozofka; predhodnica gibanja New Age
Alice Ann Bailey
Autobiography by Alice Bailey
Alice A. Bailey
Profile - Alice Bailey
Alice Bailey theosophist; New Age movement predecessor
Alternativna teozofija po izročilu Alice bailey
Povezave Alice Bailey
Alternative theosophy in the tradition of Alice Bailey
Alice Bailey links
Primerjava med H. P. Blavatsky in A. Bailey
Alice Bailey: uravnotežen pogled.
Alice A. Bailey, H. P. Blavatsky in Helena Roerich
Pseudo-okultizem g. Alice Bailey
Senca teozofije
Alice Bailey in teozofija: preučevanje z vidika psihizma.
Učenja Alice bailey in Agni Yoga
Raziskava učenj Alice Bailey
H. P. Blavatsky proti Alice A. Bailey
Sekcija The Ascended Masters na Alpheus
Izjava o uredniški politiki revije Theosophical History
Revizija okultizma
Pseudo-Okultizem g. A. Bailey

A Comparison between H. P. Blavatsky and A. Bailey
Alice Bailey: a balanced look
Alice A. Bailey, H. P. Blavatsky and Helena Roerich
The Pseudo-Occultism of Mrs. Alice Bailey
Theosophy's Shadow
Alice Bailey and theosophy – A case study in psychism.
Alice Bailey's Teaching and Agni Yoga
Alice Bailey teachings examined
H. P. Blavatsky versus Alice A. Bailey
Section The Ascended Masters on Alpheus
A Statement of the Editorial Policy of the Theosophical History
Occultism Re-visited
The Pseudo-Occultism of Mrs. A. Bailey

   

Pripravil: Anton Rozman