Burnier Radha
Sedanja predsednica - Actual President of the Theosophical Society - Adyar

   

Članica Teozofskega društva od leta 1935. Diploma iz umetnosti in sanskrta na Hindu University, Benares. Častni doktorat, Nagarjuna University. Plesalka klasičnega indijskega plesa. Direktorica Adyar Library and Research Center od 1954 do 1980. Odigrala glavno vlogo v Renorjevem filmu The River (Reka). Generalna sekretarka Indijske sekcije, od 1960 do 1978. Sedanja predsednica Teozofskega društva, glavna urednica The Theosophist. predavateljica. Predsedujoča Olcott Education Society in predsednica Besant Education Fellowship.

Joined the Theosophical Society in 1935. Master of Arts in Sanskrit, Benares Hindu University. Honorary Doctorate, Nagarjuna University. Classical Indian dancer. Director, Adyar Library and Research Center, 1954-1980. Played a major dramatic and dance role in the Renoir film The River. General Secretary, Indian Section, International Theosophical Society, 1960-1978. President, International Theosophical Society, 1980-Current. Editor, The Theosophist. Lecturer. Chairman, Olcott Education Society. President, Besant Education Fellowship.

Njena dela in internetni viri

Her works and online resources

Intervju z Radho Burnier, Makarand Paranjape
Posebna vrsta človeka, intervju z Radho Burnier
Veliki zbor

An interview with Radha Burnier by Makarand Paranjape.
A special kind of person interview with Radha Burnier.
A Grand Conclave

Delovanje brez konca
Odgovori na nekatera vprašanja
Jasna vizija in pametno življenje
Lahkovernost proti vernosti
Kultura in človeški napredek
Radost kot oblika yoge
Sovraštvo se neha z ljubeznijo
Človeško prerojenje
Teozofi in religija
Krishnaji, kakršnega sem poznala
Življenje in smrt
Pogled na svet
Ni druge poti
Predsedniški nagovor, konvencija 1996, T. D., Adyar
Pošten način življenja
Sence in realnost
Družbene vrednote in duhovni vpogled
Biti vedno mlad
Izziv življenja
Stalno prisotna realnost
Pot Modrosti
Mirne globine
Ni religije nad resnico
Resnica, lepota in dobrota
Univerzalna yogijska tradicija
Pot samo-spoznavanja - članek
Pot samo-spoznavanja - knjiga

Action Without End
Answers to some Questions
Clear Vision and Sane Living
Credulity versus Faith

Culture and Human Progress
Delight as a Form of Yoga
Hatred Ceaseth by Love
Human Regeneration
Theosophists and Religion
Krishnaji as I Knew Him
Life and Death
Looking at the World
No Other Path to Go
Presidential Address to the 1996 Convention of the T.S., Adyar
Rightness of Living
Shadows and Reality
Social Values and Spiritual Insight
To Be Forever Young
The Challenge of Life
The Ever-Present Reality
The Path of Wisdom
The Quiet Depths
There is no Religion Higher than Truth
Truth, Beauty, and Goodness
The Universal Yoga Tradition
The Way of Self-Knowledge - article
The Way of Self-Knowledge - book

Pripravil: Anton Rozman