Curuppumullage Jinarajadasa
1875 - 1953

   

CURUPPUMULLAGE JINARAJADASA se je rodil leta 1875 na Ceylonu sinhalskim buddhističnim staršem. Ko je bil star trinajst let je srečal C. W. Leadbeatra, ki je bil takrat na Ceylonu in kot Olcottov zastopnik nadziral delo buddhističnega Teozofskega društva in izobraževalno gibanje, za katerega je bil odgovoren. Po nenavadni izkušnji je Jinarajadasa odšel z g. Leadbeatrom v Anglijo, kjer je ta skrbel zanj in za Sinnettovega sina. Tam je srečal tudi Madam Blavatsky.

Leta 1896 se je Jinarajadasa vpisal na St. John’s College v Cambridgeu in štiri leta pozneje diplomiral iz orientalskih jezikov. Študiral je tudi pravo. Nato se je vrnil na Ceylon, kjer je postal predstojnik Buddhist Ananda College v Colombu, ki ga je ustanovil g. Leadbeater. A se je kmalu vrnil v Evropo in nadaljeval študij na univerzi v Pavii, v Italiji. Ker je že znal francosko, je kmalu izpopolnil še italijanščino in kasneje španščino ter portugalščino, jezika, ki sta mu kasneje prišla še kako prav, ko je obiskal Latinsko Ameriko.

Leta 1904 je šel najprej v Z. D. Amerike, kjer je ves svoj čas namenil predavateljskemu delu za Društvo in ob tem postal zelo privlačen govorec, ter se posvetil tudi celemu nizu drugih opravil, ki so ga proslavila. Ker je bil ljubitelj umetnosti in lepote je g. Jinarajadasa promoviral ideal lepote v govoru, pisanju, vsakodnevnem življenju in tudi v obrti. Od leta 1923 do 1927 je bil tudi predsednik International Fellowship of Arts and Crafts.

V Adyarju je imel leta 1914 na Konvenciji vsa štiri predavanja, ki so pozneje izšla kot knjiga Teozofija in sodobno mišljenje. Četudi je kasneje pogosto potoval, pa je ostajal v Adyarju in imel enega ali več predavanj na letni konvenciji, vse do današnjih dni. Leta 1916 se je poročil z Dorothy M. Graham, ki ga je nekaj let spremljala na njegovih popotovanjih.

G. Jinarajadasine poti - potuje največ med vsemi našimi predsedniki - so ga popeljale večkrat po Indiji, v Burmo, večino Evropskih dežel, na Javo, v Avstralijo, na Novo Zelandijo, v Z. D. Amerike, Srednjo in Južno Ameriko, Britansko otočje, Mehiko, Kanado, Kubo, Puerto Rico, Ceylon, Japonsko, Singapur, Hong Kong, Saigon, itd. Mnoge države je obiskal večkrat ter vedno opozarjal na nujnost predanega služenja ali 'dela' za Teozofijo. Od leta 1921 do 1928 je bil podpredsednik Društva, kasneje pa potujoči predsednikov zastopnik.

Zadnja leta njenega življenja je g. Jinarajadasa predano skrbel za dr. Besantovo. Ob njeni smrti je zavrnil možnost, da bi se potegoval za mesto predsednika, čeprav so ga mnogi silili k temu. Nadaljeval je s svojimi popotovanji. Navzlic vojnim razmeram, se mu je uspelo gibati po svetu, nazadnje pa se je leta 1939 ustalil v Angliji in vzpostavil pomemben 'center' dela na 33 Ovington Square, London, S. W. 3., ki še vedno deluje.

Ko je leta 1945 umrl dr. Arundale, je bil g. Jinarajadasa izvoljen za predsednika in na tem mestu, navklju slabemu zdravju, nadaljuje s svojim neumornim delom za Društvo, katerega zgodovino izjemno dobro pozna, kar razkrivajo njegove številne knjige in članki. Kot predsednik je skrbnik arhivov in pod njegovim vodstvom so se skrbno ohranili dragoceni H.P.B.-jini dnevniki.

Leta 1949 je g. Jinarajadasa v Adyarju vzpodbudil in vzpostavil School of the Wisdom, ki je pritegnila študente iz številnih dežel in mnoge prošnje za prihodnja srečanja. Trudi se, da bi glavni stan znova postal center za študente in v ta namen postopoma preureja posestvo.

G. Jinarajadasa je napisal mnogo knjig, od katerih je med študenti najbolj priljubljena First Principles of Theosophy, ki je bila že večkrat revidirana in ponovno izdana ter prevedena v številne jezike. Privlačno napisan niz drobnih knjižic pa je usmerjen v daljno prihodnost.

Eno od njegovih posebnih zanimanj je 'Ritual of the Mystic Star', ki ga je oblikoval leta 1917 in ga sedaj izvajajo zainteresirani člani v številnih ložah mnogih sekcij. Obred izvaja dvanajst mašnikov in je zasnovan kot 'oblika služenja za čaščenje in posvetitev' javnosti ter prinaša 'poseben prispevek k miru in blagoslovu za svet'. Okultna kemija je drugo področje njegovega zanimanja, saj je bil zapisovalec jasnovidnih raziskovanj, ki sta jih dr. Besantova in škof Leadbeater namenila ustroju vseh kemičnih elementov in nekaterih spojin. Sedaj izdaja novo, revidirano izdajo knjige Okultna kemija, v kateri so objavljene te raziskave. Med drugim je veliko pozornosti namenil tudi delu International Co-Freemasonry ter se povzpel do najvišjih stopenj.

Iz knjige Josephine Ransom
The Seventy-Fifth Anniversary Book of the T.S., 1950

CURUPPUMULLAGE JINARAJADASA was born in 1875 in Ceylon, of Sinhalese Buddhist parents. When 13 years old he met Mr. C. W. Leadbeater, then in Ceylon as Colonel Olcott’s representative supervising the affairs of the Buddhist Theosophical Society and the educational movement for which it was responsible. After a strangely affecting experience he accompanied Mr. Leadbeater to England, there to be tutored by him, together with Mr. Sinnett's son. He met Madame Blavatsky.

Mr. Jinarajadasa entered St. John’s College, Cambridge, 1896, and four years later took his Degree in the Oriental Languages Tripos. He studied Law also. He then went back to Ceylon where he became Principal of the Buddhist Ananda College in Colombo - founded by Mr. Leadbeater. He returned to Europe to study at the University of Pavia, Italy. As he knew French he soon became proficient first in Italian, and later in Spanish and Portuguese, both of which were of great value to him when he visited the Latin Americas.

He went first to the U. S. of America, 1904, and there devoted his whole time to lecturing for the Society, becoming a most attractive speaker, and embarking on the long series of services which have made him famous. Being a lover of art and beauty, Mr. Jinarajadasa promoted the ideal of beauty in speech, in writing, in daily life, and also in crafts. He was President of the International Fellowship of Arts and Crafts from 1923 to 1927.

At Adyar in 1914, he gave all the four Convention Lectures, which appeared as the book Theosophy and Modern Thought. Thereafter, though he traveled much, he was usually back at Adyar to give one or more of the Convention addresses, right up to the present time. In 1916 he married Miss Dorothy M. Graham, who traveled with him for some years.

Mr. Jinarajadasa's travels - and he is the most traveled of all our Presidents - took him all over India many times, Burma, most European countries, Java, Australia, New Zealand, the U. S. of America, Central and South America, the British Isles, Mexico, Canada, Cuba, Puerto Rico, Ceylon, Japan, Singapore, Hong Kong, Saigon, etc. Some countries he visited frequently, urging always the necessity for devoted service to or 'Work' for Theosophy. He was Vice-President of the Society from 1921 to 1928, and later an itinerant Presidential Agent.

During the last years of her life Mr. Jinarajadasa devotedly cared for Dr. Besant. On her death he refused to stand for election as President, though much pressed to do so. He continued his touring. Despite all war difficulties he managed to move about the world, and in England he established (1939) an important 'Centre' of work which is still in full operation at 33 Ovington Square, London, S. W. 3.

When Dr. Arundale died in 1945, Mr. Jinarajadasa was elected President, in which onerous office, and despite some ill-health, he carries on his ceaseless work for the Society, about the history of which he has a unique and exhaustive knowledge, as his many books and articles reveal. As President he is Keeper of the Archives, and it was under his earlier direction that H. P. B.'s precious Scrapbooks were carefully preserved.

In 1949 Mr. Jinarajadasa promoted and inaugurated the School of the Wisdom at Adyar, which attracted students from several countries and the applications of many more for future sessions. He is trying to make the Headquarters once more a centre for students and is gradually reorganizing the estate for that purpose.

Mr. Jinarajadasa has written many books, the favorite one for students being First Principles of Theosophy, which has been revised and republished a number of times and translated into many languages. A charmingly written set of small books hint of the far future.

One of Mr. Jinarajadasa's special interests is the 'Ritual of the Mystic Star', which he devised in 1917, and is now performed in many Lodges in several Sections by interested members. The Ritual works with twelve officiants, is intended as 'A Form of Service for Worship and Consecration' for the public, and has its 'special contribution to give to the peace and blessing of the world'. Occult Chemistry has been another of his interests, he being the recorder of the clairvoyant investigations made by Dr. Besant and Bishop Leadbeater into the structure of all the chemical elements and some compounds. He is issuing a new and revised edition of the book Occult Chemistry, in which these investigations have been published. He gave much attention - among other activities - to the work of International Co-Freemasonry, rising to the highest degree.

From Josephine Ransom's
The Seventy-Fifth Anniversary Book of the T.S., 1950

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

C. Jinarajadasa: nekaj spominov in vtisov, Hugh Sherman

C. Jinarajadasa: Some Memories and Impressions by Hugh Sherman

Novo pojmovanje teozofije
Abul Fazl and Akbar
Delovanje, ki je življenje
Umetnost in čustva
Umetnost kot činitelj v razvoju duše
Avalokitesvara
Lepota, ki je radost
Bratstvo in religija
Buddha in njegovo sporočilo
Izgradnja značaja preko umetnosti
Krist in Buddha ter drugi orisi
Pogoji po smrti
Kozmični izvori
Ali je Madam Blavatsky potvorila pisma Mojstrov?
Pogovori o Bhagavad Giti
Božanska vizija
Zgodnja učenja Mojstrov, 1881-1883
Etika in filozofija
Osnovna načela teozofije
Cvetje in vrtovi - sanjski ustroj
Osnove teozofije
Gautama - Buddha
Božji načrt in Tisti, ki ga vodijo
Božji načrt, ki je s teozofskega zornega kota evolucija
Bogovi v verigah
Zlata knjiga Teozofskega društva
Kako se spominjamo svojih preteklih življenj
H.P.B. in H. P. Blavatsky
Pomagajte naravi in delujte skupaj z njo
Kako se spominjamo preteklih življenj
Obljubljam: predavanja mladim učencem
V Njegovem imenu
Islam in druge veroizpovedi
Pisma K. H. Leadbeatru
Brez-karmičnost: teozofski eseji o umetnosti
Beležke s predavanj
Življenja! Več Življenja!
Ljubezen, ki je moč
Človek za življenja in smrti s teozofskega zornega kota
Posrednik in drugi teozofski eseji
Srečanje vzhoda in zahoda
Glasba kot sinteza čustvene in intelektualne dejavnosti
Naravino sporočilo lepote s teozofskega zornega kota
Novo intuitivno človeštvo
Okultne raziskave
Osebni in neosebni bog
Praktična teozofija
Izjava o lojalnosti Indije imperiju
Rase in pod-rase
Znanost
Znanost in božanski um
Nekateri znameniti otroci Indije
Duhovnost in teozofija
Bhagavad Gita
Usoda latinskih ljudstev
Božanska vizija človeka, narave in boga
Evolucija živali z zornega kota teozofije
Evolucija zavesti z zornega kota teozofije
Evolucija življenja in oblike z zornega kota teozofije
Evolucija življenja z zornega kota teozofije
Evolucija materije in sile z zornega kota teozofije
Prihodnost bratstva
Prihodnost Teozofskega društva
Velika vojna
Bog zunaj in bog znotraj
Skrito delovanje narave
Zgodovina reinkarnacije
Idealizem teozofije
Ideali prostozidarstva
Notranja vlada sveta z zornega kota teozofije
Nevidni svetovi z zornega kota teozofije
Kraljestva življenja z zornega kota teozofije
Zakon karme z zornega kota teozofije
Zakoni reinkarnacije z zornega kota teozofije
Zakon odpovedi
Sporočilo prihodnosti
Mavri v Španiji
Narava misticizma
Pot učeništva z zornega kota teozofije
Popolno mesto človeka in Boga
Osebnost H. P. Blavatsky
Planetarna veriga
Načelo lepote
Problem religije in filozofije
Religija in človekoljubje prostozidarstva
Vzpon in padec civilizacij z zornega kota teozofije
Ritualna združenost rimo-katolicizma in hinduizma
Iskanje realnosti
Mali buddhistični katekizem
Duhovni činitelj v življenju naroda
Učitelj in otrok
Krishnamurtijeva učenja
Teozofski temelj umetnostnega izražanja
Vizija božanskega človeka
Vizija duha
Delovanje Krista v današnjem svetu
Delovanje trojnega Logosa z zornega kota teozofije
Svet kot ideja, čustvo in volja
Teozofski pogled
Teozofija in umetnost
Teozofija in višje državništvo
Teozofija in sodobno mišljenje
Teozofija in obnova
Teozofija in usoda človeštva
Teozofija in sodobno iskanje resnice
Teozofija in problenm dedovanja
Pustolovščine v pesništvo
Kaj bomo učili?
Kaj je delo teozofov?
Zakaj naj ne bi bil teozof?
Ženske v prostozidarstvu
Prava in lažna yoga

A New Conception of Theosophy
Abul Fazl and Akbar
Action That Is Life
Art and the Emotions
Art as a Factor in the Soul's Evolution
Avalokitesvara
Beauty That Is Joy
Brotherhood and Religion
Buddha and His Message
Character Building through Art
Christ and Buddha and Other Sketches
Conditions after Death
Cosmic Origins
Did Madame Blavatsky Forge the Mahatma Letters?
Discourses on the Bhagavad Gita
Divine Vision
Early Teachings of the Masters 1881-1883
Ethics and Philosophy
First Principles of Theosophy
Flowers and Gardens - a Dream Structure
Fundamentals of Theosophy
Gautama the Buddha
God's Plan and Those Who Direct It
God's Plan Which Is Evolution from a Theosophical Viewpoint
Gods in Chains
Golden Book of the Theosophical Society
How We Remember our Past Lives
H.P.B. And H.P. Blavatsky
Help Nature and Work with Her
How We Remember our Past Lives
I Promise: Talks to Young Disciples
In His Name
Islam and Other Faiths
K. H. Letters to C. W. Leadbeater
Karma Less-ness: Theosophical Essays on Art
Lecture Notes
Life! More Life!
Love That Is Strength
Man in Life and in Death from a Theosophical Viewpoint
Mediator and Other Theosophical Essays
Meeting of the East and the West
Music as the Synthesis of the Emotional and Intellectual Activity
Nature's Message of Beauty from a Theosophical Viewpoint
New Humanity of Intuition
Occult Investigations
Personal and Impersonal God
Practical Theosophy
Proclamation of the India's loyalty to the Empire
Races and Sub-Races
Science
Science and the Divine Mind
Some Famous Children of India
Spiritualism and Theosophy
The Bhagavad Gita
The Destiny of the Latin Peoples
The Divine Vision of Man, Nature, and God
The Evolution of Animals from a Theosophical Viewpoint
The Evolution of Consciousness from a Theosophical Viewpoint
The Evolution of Life and form From a Theosophical Viewpoint
The Evolution of Life from a Theosophical Viewpoint
The Evolution of Matter and Force from a Theos. Viewpoint
The Future of Brotherhood
The Future of the Theosophical Society
The Great War
The God Without and the God Within
The Hidden Work of Nature
The History of Reincarnation
The Idealism of Theosophy
The Ideals of Freemasonry
The Inner Government of the World from a Theos. Viewpoint
The Invisible Worlds from a Theosophical Viewpoint
The Kingdoms of Life from a Theosophical Viewpoint
The Law of Karma from a Theosophical Viewpoint
The Laws of Reincarnation from a Theosophical Viewpoint
The Law of Renunciation
The Message of the Future
The Moors in Spain
The Nature of Mysticism
The Path of Discipleship from a Theosophical Viewpoint
The Perfect City of Man and Of God
The Personality of H.P. Blavatsky
The Planetary Chain
The Principle of Beauty
The Problem of Religion and Philosophy
The Religion and Philanthropy of Freemasonry
The Rise and fall of Civilizations from a Theosophical Viewpoint
The Ritual Unity of Roman Catholicism and Hinduism
The Search for Reality
The Smaller Buddhist Catechism
The Spiritual Factor in National Life
The Teacher and the Child
The Teachings of Krishnamurti
The Theosophical Basis of Art Expression
The Vision of the God-Man
The Vision of the Spirit
The Work of the Christ in the World Today
The Work of the Triple Logos from a Theosophical Viewpoint
The World as Idea, Emotion and Will
Theosophical Outlook
Theosophy and Art
Theosophy and Higher Civics
Theosophy and Modern Thought
Theosophy and Reconstruction
Theosophy and the Destiny of Humanity
Theosophy and the Modern Search for Truth
Theosophy and the Problem of Heredity
Ventures in Verse
What Shall We Teach?
What is the Work of Theosophists?
Why Not Be a Theosophist?
Women in Freemasonry
Yoga True and False

Nastopni govor, 17. februar, 1946 - odlomek

Inaugural address, February 17, 1946 - excerpt

O modrosti je Salamon rekel: "Blago ureja vse stvari." Modrost je moč ... Vsak teozofski krog bi moral postati mogočna enota, ki poraja ideje, še posebej ideje, ki jih danes potrebuje svet, da bi lajšale boj za obstanek. Vzemite, na primer, mogočno in dinamično idejo, ki predstavlja naše "osnovno povelje", o Univerzalnem Bratstvu človeštva. Predstavljajte si svet, ki ga povečini naseljujejo ženske in moški, ki ne da le verjamejo, ampak so tudi dejansko odkrili resnice, vrojene v tem načelu; ali bi se potem ženska ali moški sploh spraševala, kateri rasi pripada nekdo drug, kateremu Bogu se priklanja? Kako bi takšni civilizaciji sploh lahko prišlo do vojn? Kako bi sploh lahko obstojala takšna razlika med revščino in neobčutljivim razkošjem?

Vsa naša teozofska preučevanja so torej le spremljava, dodelava skladij, veličastne pesnitve o Združenosti, ki odmeva skozi vesolje in povezuje angela in človeka, zver in rastlino, v en sam radosten objem.

It was said by Solomon about the Wisdom: “Sweetly doth she order all things.” Wisdom is a power … Each theosophical lodge should become a power plant generating ideas, especially the ideas which the world needs today to lessen the struggle for existence. Take, for instance, the most powerful and dynamic idea which we have as our “marching orders,” the Universal Brotherhood of Humanity. Only imagine a world peopled in the majority with men and women who not only believe but have discovered the jays inherent in that principle; would a man or woman then care to ask to what race another belongs, to, what God he or she bends the knee? How could wars ever arise in such a civilization? How could poverty exist as contrasted with callous luxury?

All our theosophical studies, then, are a mere accompaniment, an elaboration in harmonies, of the glorious chant of Unity which rings throughout the universe, linking angel and man, beast and plant, in one joyous embrace.

Pripravil: Anton Rozman