Krishnamurti Jiddu
1895 - 1986

   

Jidduja Krishnamurtija, ki se je rodil 12. maja 1895 v Mandanapalle v Južni Indiji v brahminski družini, je leta 1909 na obali v Adyar-ju “odkril” C. W. Leadbeater. Okoli leta 1889 je namreč H. P. Blavatsky povedala nekaterim svojim študentom, da je eden od namenov teozofskega gibanja tudi ta, da pripravi človeštvo na prihod Gospoda Maitreye, Učitelja Sveta vodnarjeve dobe. Po njeni smrti sta Annie Besant in Charles W. Leadbeater menila, da morata nadaljevati s tem delom, kar je pomenilo pripravo učenca, ki bo služil kot vehikel za Učitelja. Tako sta Jiddu-ja pri 13-ih letih posvojila in ga poslala na šolanje v Anglijo. Leta 1911 sta ga postavila na čelo na novo ustanovljene organizacije The Order of the Star in the East (Red Zvezde).

V dvajsetih letih je Krishnamurti pritegnil precejšnjo pozornost medijev, vendar pa je v letu 1929 zavrnil vlogo Učitelja Sveta, kakor so jo videli in izoblikovali tedanji voditelji in številni člani teozofskega Društva in razpustil Red Zvezde, ki je takrat štel že 60.000 članov, upravljal z velikimi vsotami denarja in imel v posesti številne nepremičnine, ki naj bi bile namenjene njegovemu bodočemu delu. Takrat je izjavil:

“Resnica je dežela brez poti in ne morete se ji približati po nobeni poti, z nobeno religijo ali sekto. ... Ker je Resnica brezmejna, nepogojena, nedostopna po kateri koli poti, je ni mogoče organizirati; in prav tako ne bi smeli oblikovati kakršne koli organizacije, ki bi ljudi vodila ali silila na katero koli določno pot. ... Moja edina skrb je ta, da vzpostavim absolutno, nepogojeno svobodo človeštva."

Krishnamurti je svoje nadaljnje delo posvetil učenju človeštva, kako naj doseže to svobodo. Povsem se je posvetil dejavni vlogi neodvisnega predavatelja in pisca. Več kot šestdeset let, vse do svojega devetdesetega leta, je potoval po svetu in javno predaval ter se srečeval z milijoni ljudi vseh starosti in izvora ter jim govoril, da je mogoče spremembo družbe in mir v svetu doseči le s celovito spremembo v srcih in umih posameznikov. Govoril je, da se mora človek preko samo-spoznavanja osvoboditi vseh strahov, pogojenosti, avtoritet in dogem ter tako vzpostaviti red in psihološko preobrazbo. Nasilni svet ne more postati dober, ljubeč in sočuten brez te preobrazbe v posameznikih.

Njegova izvirna filozofija je pritegnila mnoge filozofe; tako je Aldous Huxley leta 1961 o njegovem predavanju izjavil: “To je bilo kot poslušanje nagovora Buddhe - takšna moč, takšna notranja avtoriteta se je izlivala iz njegovega govora …” V letu 1984 je kvantni fizik David Bohm z National Laboratory Research Center at Los Alamos, New Mexico, U.S.A. primerjal Krishnamurtijeva učenja s svojimi lastnimi revolucionarnimi teorijami na področju fizike.

Jiddu je ustanovil mnoge šole v Indiji, Anglji in Združenih Državah ter poudarjal, da mora biti izobraževanje posvečeno tudi vzgoji uma in srca, ne pa zgolj akademskemu razumevanju. Tako je rekel:

“Šola je gotovo prostor, kjer se človek uči o celovitosti in celostnosti življenja. Akademska izjemnost je absolutno nujna, toda šola vključuje precej več kot to. To je kraj, kjer tako učitelj kot učenec raziskujeta, ne le zunanji svet, svet znanja, ampak tudi lastno razmišljanje, lastno obnašanje. Preko tega začenjata odkrivati lastno pogojenost in kako ta izkrivlja mišljenje. Osvobajanje od pogojenosti in njene bede se začenja s pozornostjo. ”

Desetletja je v razgovorih z učitelji in študenti poudarjal, da se le v okviru takšne svobode lahko odvija resnično učenje. Leta 1969 je v Ojai Valley v Kaliforniji ustanovil Krishnamurti Foundation of America (KFA), katere poslanstvo je bilo in še vedno ostaja ohranjanje in širjenje njegovih učenj. Sklad skrbi tudi za Oak Grove School, ki je bila ustanovljena z namenom, da bi ustvarila edinstveno okolje za učenje, ki bi ustrezalo potrebam otrok, ki se soočajo z nasilnim svetom.

Jiddu Krishnamurti je umrl 17. februarja 1986.
Njegova predavanja, razgovori, članki in pisma so ohranjeni v okoli 70-tih knjigah in stotinah audio in video posnetkih.

Jiddu Krishnamurti, who was born in Mandanapalle, South India, on May 12, 1895, in brahmin family, was "discovered" as a young boy on a beach in Adyar by C. W. Leadbeater. In 1889 H. P. Blavatsky said to some of her students that one of the aims of the theosophical movement is to prepare the humanity for the coming of the World Teacher of the Aquarian Age. After her passing Annie Besant and C. W. Leadbeater thought that they must prepare a disciple who will serve as the vehicle for the Teacher. To prepare the world for His coming, an organization called the Order of the Star in the East was formed in 1911 with the young Krishnamurti as its head. In the same year, he was taken to England to be privately educated and trained for his future mission.

By the 1920's Krishnamurti was attracting worldwide press attention, but in 1929 he refused to accept the role of the World Teacher as seen and constructed by then being leaders and numerous members of the Theosophical Society and dissolved the Order with its 60,000 members and accumulated large amount of money and several estates for Jiddu's future work. At that time he said:

"I maintain that Truth is a pathless land, and you cannot approach it by any path whatsoever, by any religion, by any sect. ... Truth, being limitless, unconditioned, unapproachable by any path whatsoever, cannot be organised; nor should any organisation be formed to lead or coerce people along any particular path. ... I am concerning myself with only one essential thing: to set man free."

Krishnamurti spent the rest of his life teaching people how this freedom can be achieved. He acted as independent lecturer, traveled the world giving public talks and private interviews to millions of people of all ages and backgrounds, saying that only through a complete change in the hearts and minds of individuals can there come about a change in society and peace in the world.

He died on February 17, 1986.

Jiddu Krishnamurti's Biography on the web site of the
Krishnamurti Foundation of America
Krishnamurti Foundations around the World
Krishnamurti Schools around the World

See also:

http://www.krishnamurti-nz.org/biography.htm

http://www.kinfonet.org/Biography/bio.asp

http://peopleinaction.info/krishnamurti/

http://www.anveekshana.org/kbio.php

http://www.teosofia.com/book9.html

http://alangullette.com/essays/philo/k_trad.htm

http://www.terra.es/personal/jcarlos12silva/REFLECTI.HTM

http://www.journal.kfionline.org/about.asp

http://cura.free.fr/xxx/27ken3.html

http://www.krishnamurtiaustralia.org/index.htm

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

Slovenska stran v nastajanju
Blog - Krishnamurtijevo učenje
Internetni viri Jidduja Krishnamurtija na
Katinka Hesselink Net:
http://www.katinkahesselink.net/kr/index.htm.
Vir spletnih povezav

Slovenian site in preparation.
Blog - Krishnamurti's Teaching
Jiddu Krishnamurti's online resources on the
Katinka Hesselink Net:
http://www.katinkahesselink.net/kr/index.htm.
Global Resource on J. Krishnamurti

PREBUJANJE INTELIGENCE
ZAČETKI UČENJA
ONSTRAN NASILJA
BROCKWOOD 1969, PREDAVANJA IN POGOVORI
KNJIGA ŽIVLJENJA
ZBRANA DELA 1 - UMETNOST POSLUŠANJA
ZBRANA DELA 2 - KAJ JE PRAVILNO DELOVANJE?
ZBRANA DELA 3 - OGEDALO ODNOSA
ZBRANA DELA 4 - OPAZOVALEC JE OPAZOVANO
ZBRANA DELA 5 - POZORNOST BREZ IZBIRE
ZBRANA DELA 6 - IZVOR KONFLIKTA
ZBRANA DELA 7 - TRADICIJA IN USTVARJALNOST
ZBRANA DELA 8 - KAJ IŠČETE?
ZBRANA DELA 9 - ODGOVOR JE V PROBLEMU
ZBRANA DELA 10 - LUČ ZA SAMEGA SEBE
ZBRANA DELA 11 - KRIZA V ZAVESTI
ZBRANA DELA 12 - NI MISLECA, ZGOLJ MISEL
ZBRANA DELA 13 - PSIHOLOŠKA REVOLUCIJA
ZBRANA DELA 14 - NOVI UM
ZBRANA DELA 15 - DOSTOJANSTVO ŽIVLJENJA
ZBRANA DELA 16 - LEPOTA SMRTI
ZBRANA DELA 17 - VEČNA VPRAŠANJA
KOMENTARJI O ŽIVLJENJU NIZ 1
KOMENTARJI O ŽIVLJENJU NIZ 2
KOMENTARJI O ŽIVLJENJU NIZ 3
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE IN POMEN ŽIVLJENJA
KONEC ČASA
RAZISKOVANJE VPOGLEDA
V UMU: POGOVORI Z PUPUL JAYAKARJEM
PRVA IN ZADNJA SVOBODA
PLAMEN POZORNOSTI
PLAMEN UČENJA
LET ORLA
SVOBODA JE ONSTRAN ZNANEGA
SVOBODA, LJUBEZEN IN DELOVANJE
IZ TEME V LUČ
PRIHODNOST JE SEDAJ
PRIHODNOST ČLOVEŠTVA
NEMOGOČE VPRAŠANJE
KRISHNAMURTI ZA ZAČETNIKE
KRISHNAMURTI V RAJGHATU
KRISHNAMURTI V INDIJI 1970-71
KRISHNAMURTI O DELOVANJU
KRISHNAMURTI O POZORNOSTI BREZ IZBIRE
KRISHNAMURTI O KONFLIKTU
O PRAVILNI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
KRISHNAMURTI O STRAHU
KRISHNAMURTI O SVOBODI
KRISHNAMURTI O BOGU
KRISHNAMURTI O POSAMEZNIKU IN DRUŽBI
KRISHNAMURTI O UČENJU IN ZNANJU
KRISHNAMURTI O ŽIVLJENJU IN UMIRANJU
KRISHNAMURTI O LJUBEZNI IN OSAMLJENOSTI
KRISHNAMURTI O UMU IN MIŠLJENJU
KRISHNAMURTI O OGLEDALU ODNOSA
KRISHNAMURTI O NARAVI IN OKOLJU
KRISHNAMURTI O ODNOSU
KRISHNAMURTI O PRAVILNEM ŽIVLJENJU
KRISHNAMURTI O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI
KRISHNAMURTI O MEDITATIVNEM UMU
KRISHNAMURTI O RESNICI
KRISHNAMURTI: RAZMIŠLJANJA O JAZU
KRISHNAMURTI SAMEMU SEBI: NJEGOV ZADNJI DNEVNIK
KRISHNAMURTIJEV DNEVNIK
KRISHNAMURTIJEVA BELEŽNICA
KRISHNAMURTI V INDIJI 1974-75
PREDAVANJA V SAANENU 1985
PISMA ŠOLAM - ZVEZEK 1
PISMA ŠOLAM - ZVEZEK 2
ŽIVLJENJE PRED NAMI
MEDITACIJE
ŽEPNA IZDAJA MEDITACIJ - MEDITACIJE 1969
SREČANJE Z ŽIVLJENJEM
BREZ MERE
MREŽA MIŠLJENJA
UČENJE
LE REVOLUCIJA
VPRAŠANJA IN ODGOVORI
DRUGI PENGUIN READER
PREDAVANJA NA LANKI 1980
POGOVORI (SAANEN 1967)
POGOVORI (SAANEN 1968)
POGOVORI (SYDNEY 1970)
V EVROPI 1967
V EVROPI 1968
V SAANENU 1974
Z AMERIŠKIMI ŠTUDENTI
STVARI UMA
O TEH STVAREH
SVOBODA: KRISHNAMURTIJEVO BISTVO
TRADICIJA IN REVOLUCIJA
AKTUALNOST
NUJNOST SPREMEMBE
PREDAVANJA V WASHINGTONU D.C. 1985
POT INTELIGENCE
CELOVITOST ŽIVLJENJA
POVSEM DRUGAČEN NAČIN ŽIVLJENJA
SVET MIRU
VI STE SVET

AWAKENING OF INTELLIGENCE
BEGINNINGS OF LEARNING
BEYOND VIOLENCE
BROCKWOOD TALKS AND DISCUSSIONS 1969
BOOK OF LIFE
COLLECTED WORKS VOL 1 - THE ART OF LISTENING
COLLECTED WORKS VOL 2 - WHAT IS RIGHT ACTION?
COLLECTED WORKS VOL 3 - THE MIRROR OF RELATIONSHIP
COLLECTED WORKS VOL 4 - THE OBSERVER IS THE OBSERVED
COLLECTED WORKS VOL 5 - CHOICELESS AWARENESS
COLLECTED WORKS VOL 6 - THE ORIGIN OF CONFLICT
COLLECTED WORKS VOL 7 - TRADITION AND CREATIVITY
COLLECTED WORKS VOL 8 - WHAT ARE YOU SEEKING?
COLLECTED WORKS VOL 9 - THE ANSWER IS IN THE PROBLEM
COLLECTED WORKS VOL 10 - A LIGHT TO YOURSELF
COLLECTED WORKS VOL 11 - CRISIS IN CONSCIOUSNESS
COLLECTED WORKS VOL 12 - THERE IS NO THINKER, ONLY THOUGHT
COLLECTED WORKS VOL 13 - A PSYCHOLOGICAL REVOLUTION
COLLECTED WORKS VOL 14 - THE NEW MIND
COLLECTED WORKS VOL 15 - THE DIGNITY OF LIVING
COLLECTED WORKS VOL 16 - THE BEAUTY OF DEATH
COLLECTED WORKS VOL 17 - PERENNIAL QUESTIONS
COMMENTARIES ON LIVING SERIES 1
COMMENTARIES ON LIVING SERIES 2
COMMENTARIES ON LIVING SERIES 3
EDUCATION & THE SIGNIFICANCE OF LIFE
ENDING OF TIME
EXPLORATION INTO INSIGHT
IN THE MIND: DIALOGUES WITH PUPUL JAYAKAR
FIRST & LAST FREEDOM
FLAME OF ATTENTION
FLAME OF LEARNING
FLIGHT OF THE EAGLE
FREEDOM FROM THE KNOWN
FREEDOM, LOVE & ACTION
DARKNESS TO LIGHT
FUTURE IS NOW
FUTURE OF HUMANITY
IMPOSSIBLE QUESTION
KRISHNAMURTI FOR BEGINNERS
KRISHNAMURTI AT RAJGHAT
KRISHNAMURTI IN INDIA 1970-71
KRISHNAMURTI ON ACTION
KRISHNAMURTI ON CHOICELESS AWARENESS
KRISHNAMURTI ON CONFLICT
KRISHNAMURTI ON EDUCATION
KRISHNAMURTI ON FEAR
KRISHNAMURTI ON FREEDOM
KRISHNAMURTI ON GOD
KRISHNAMURTI ON INDIVIDUAL AND SOCIETY
KRISHNAMURTI ON LEARNING & KNOWLEDGE
KRISHNAMURTI ON LIVING AND DYING
KRISHNAMURTI ON LOVE & LONELINESS
KRISHNAMURTI ON MIND & THOUGHT
KRISHNAMURTI ON THE MIRROR OF RELATIONSHIP
KRISHNAMURTI ON NATURE & ENVIRONMENT
KRISHNAMURTI ON RELATIONSHIP
KRISHNAMURTI ON RIGHT LIVELIHOOD
KRISHNAMURTI ON SOCIAL RESPONSIBILITY
KRISHNAMURTI ON THE MEDITATIVE MIND
KRISHNAMURTI ON TRUTH
KRISHNAMURTI: REFLECTIONS ON THE SELF
KRISHNAMURTI TO HIMSELF: HIS LAST JOURNAL
KRISHNAMURTI'S JOURNAL
KRISHNAMURTI'S NOTEBOOK
KRISHNAMURTI IN INDIA 1974-75
TALKS AT SAANEN 1985
LETTERS TO THE SCHOOLS VOL.1
LETTERS TO THE SCHOOLS VOL.2
LIFE AHEAD
MEDITATIONS
MEDITATIONS POCKET CLASSIC
MEETING LIFE
WITHOUT MEASURE
NETWORK OF THOUGHT
LEARNING
ONLY REVOLUTION
QUESTIONS & ANSWERS
SECOND PENGUIN READER
LANKA TALKS 1980
AND DIALOGUES (SAANEN 1967)
AND DIALOGUES (SAANEN 1968)
AND DIALOGUES (SYDNEY 1970)
IN EUROPE 1967
IN EUROPE 1968
IN SAANEN 1974
WITH AMERICAN STUDENTS
THINGS OF THE MIND
ON THESE THINGS
FREEDOM: THE ESSENTIAL KRISHNAMURTI
TRADITION AND REVOLUTION
AND ACTUALITY
URGENCY OF CHANGE
WASHINGTON D.C. TALKS 1985
WAY OF INTELLIGENCE
WHOLENESS OF LIFE
WHOLLY DIFFERENT WAY OF LIVING
WORLD OF PEACE
YOU ARE THE WORLD

Lahko si luč samemu sebi
Resnica je dežela brez poti
Narava dobrote
Življenjski cilj
Ali je um lahko osvobojen verovanj?
O umetnosti življenja
Videti, kaj točno smo ...
You Can Be a Light Unto Yourself...
Truth is a Pathless Land
The Nature of Goodness
Life the Goal
Can the Mind be Free of Beliefs?
On the Art of Living
To see exactly what we are, ...

Knjige o Krishnamurtiju

Books on Krishnamurti

LEPOTA GORE: SPOMINI NA KRISHNAMURTIJA,
Friedrich Grohe
DEČEK KRISHNA, Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: 100 LET, Evelyne Blau
KRISHNAMURTI: ŽIVLJENJEPIS Pupul Jayakar
KRISHNAMURTI: LETA PREBUJENJA, Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: LETA IZPOLNITVE, Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: ODPRTA VRATA, Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: NJEGOVO ŽIVLJENJE IN SMRT, Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: ČLOVEK, SKRIVNOST in SPOROČILO,
Stuart Holroyd
KRISHNAMURTI: UPORNI MESIJA, Sydney Fields
KITCHEN KRONIKE: 1001 KOSILO Z J. KRISHNAMURTIJEM,
Michael Krohnen
TISOČE MESECEV, Asit Chandmal
TISOČE SONC, Asit Chandmal

BEAUTY OF THE MOUNTAIN: MEMORIES OF KRISHNAMURTI
by Friedrich Grohe
BOY KRISHNA by Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: 100 YEARS by Evelyne Blau
KRISHNAMURTI: A BIOGRAPHY by Pupul Jayakar
KRISHNAMURTI: THE YEARS OF AWAKENING by Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: THE YEARS OF FULFILLMENT by Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: THE OPEN DOOR by Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: HIS LIFE AND DEATH by Mary Lutyens
KRISHNAMURTI: THE MAN, THE MYSTERY & THE MESSAGE
by Stuart Holroyd
KRISHNAMURTI: THE RELUCTANT MESSIAH by Sydney Fields
KITCHEN CHRONICLES: 1001 LUNCHES WITH J. KRISHNAMURTI
by Michael Krohnen
THOUSAND MOONS by Asit Chandmal
THOUSAND SUNS by Asit Chandmal

Knjige o Krishnamurtiju iz teozofskih krogov:
http://www.alpheus.org/html/bibliography/k_bibliography.html

Books on Krishnamurti from theosophical circles:
http://www.alpheus.org/html/bibliography/k_bibliography.html

Pripravil: Anton Rozman