Leadbeater Charles Webster
(1847) 1854 - 1934

   

C. W. Leadbeater je morda najbolj protisloven predstavnik teozofskega gibanja. Njegova številne knjige in članki še dandanes privlačijo mnoge bralce in večina teozofov je vstopila v svet teozofije prav preko njegovih del, napisanih na podlagi razvoja velikih psihičnih sposobnosti, ki pa so po drugi strani deležna kritike tistih, ki menijo, da njegova učenja odstopajo od izvirnega sporočila Madam Blavatsky. To isto velja tudi za samo njegovo življenjsko pot, od domnevno spornega datuma rojstva in drugih življenjskih podatkov, do domnevno spornih vzgojnih metod. Zdi se, kot da C. W. Leadbeatrovo delo in življenje ne dopušča ravnodušnosti, bralci ju, ali izjemno cenijo ali povsem zavračajo.

Charles Webster Leadbeater se je rodil 17. februarja 1847 (ali 16. februarja 1854) v Nordhumberlandu v Angliji. Otroštvo je skupaj z očetom in mlajšim bratom preživel v Južni Ameriki, v Braziliji, kjer je njegov oče nadzoroval gradnjo železniškega omrežja. A tako brat kot oče sta tam zbolela za tropsko boleznijo, zaradi katere je brat umrl že v Braziliji, oče pa kmalu po vrnitvi v domovino. Charles se je moral na hitro zaposliti v odvetniški pisarni, vendar pa je skrb zanj kmalu prevzel njegov stric, ki je imel visok položaj v anglikanski cerkvi in je tudi nečaka usmeril v študij teologije. Tako je bil Charles decembra leta 1878 posvečen v diakona, leto dni zatem pa v duhovnika. Kot tak je bil zelo dejaven in odpiral ter vodil klube za mladino. Zanimal pa se je tudi za astronomijo in spiritizem. Preko le-tega se je seznanil z delom H. P. Blavatsky in Teozofskega Društva ter se mu novembra 1883 tudi pridružil. Leto dni kasneje je brez posebnih napovedi in pojasnil odpotoval preko Marseilleja v Aleksandrijo in se v Kairu pridružil H. P. Blavatsky na poti v Madras. Na sedežu Teozofskega Društva v Adyarju je postal urednik revije Theosophist in po lastnem pripovedovanju šel leta 1885 skozi posebno urjenje, s katerim je razvil jasnovidnost, ki jo je kasneje uspešno uporabljal za raziskovanje višjih ravni bivanja.

Leta 1866 je odpotoval na Ceylon, kjer je pomagal Predsedniku Olcottu pri širitvi budizma in tudi sam sprejel to veroizpoved, ne da bi se mu bilo potrebno odpovedati svoji posvetitvi v anglikanski cerkvi. Deloval je na izgradnji budističnega vzgojnega sistema in napisal The Smaller Buddhist Catechism. Tam je srečal tudi C. Jinarajadaso, ki ga je leta 1888 vzel s seboj v Anglijo. Deloval je kot učitelj in novinar ter navkljub skromnim dohodkom skrbel za šolanje C. Jinarajadase in G. Arundalea. Pisal je knjige, ki so bile povezane z njegovim jasnovidnim raziskovanjem in se uveljavil kot uspešen predavatelj ter učitelj, tako da so mu mnogi starši zaupali svoje otroke, da bi jih vzgajal v duhu načel duhovnosti in okultizma. Med leti 1900 in 1905 je imel dve predavateljski turneji v Združenih Državah, Kanadi in Avstraliji, na kateri je vzel nekatere svoje učence.

V letu 1906 so v Združenih Državah Charlesa Leadbeatra obtožili, da je svojim gojencem dajal nasvete v zvezi z masturbacijo, tako da je bila Angleška sekcija društva primorana primer obravnavati. Da bi se izognil javni razpravi o tem vprašanju, je vnaprej odstopil. Potopil se je v svoje raziskave in užival podporo številnih privržencev. Tik pred svojo smrtjo ga je nekako rehabilitiral tudi Predsednik Olcott. Ko je slednji leta 1907 umrl in je predsedovanje Teozofskemu Društvu prevzela Annie Besant je le-ta sprožila postopek njegove vrnitve na položaj, ki ga je zasedal pred škandalom. Toda ukrep je sprožil silovit odziv, tako da je društvo zapustila tretjina članov. Charles je nato prišel februarja 1909 v Adyar in znova začel delovati za Teozofsko Društvo. Tam je spoznal mladega Krishnamurtija in ga na podlagi jasnovidnega raziskovanja prepoznal kot izredno čistega otroka ter se zato posvetil njegovi vzgoji. Januarja 1911 je George Arundale ustanovil Order of the Star of the East, da bi zbiral prispevke, ki so jih člani želeli nameniti Krishnamurtiju kot reinkarnaciji velikih učiteljev. Tako so slednjega, skupaj z mlajšim bratom, poslali na šolanje v Anglijo, vendar pa je njun oče sprožil sodni postopek, da bi si povrnil skrbništvo nad njima. Zato je leta 1913 stroške Krishnamurtijevega šolanja prevzela Miss Dodge.

Leta 1914 je Charles zapustil Adyar in predaval v Burmi, na Javi, v Novi Zelandiji in Avstraliji, kjer se je tudi nastanil. Naslednja leta je posvetil raziskovanju energij v ozadju krščanskih in prostozidarskih obredov ter oblikovanju Liberalne Katoliške Cerkve, kar je sprožilo nova nasprotja znotraj Teozofskega Društva in pogrevanje starih obtožb proti Leadbeatru. Leta 1930 se je vrnil v Adyar, da bi tam preživel svoja zadnja leta. Ko se je leta 1934 odpravil na obisk v Sydney je na poti zbolel, tako da je moral v Perthu v bolnišnico, kjer je po šestnajstih dnevih, dne 1. marca, umrl.

Svoje jasnovidne raziskave je C. W. Leadbeater opravljal zelo skrbno in natančno ter ni nikoli trdil, da je nezmotljiv, ampak je ljudi vzpodbujal, naj se zanašajo na lastno presojo in intuicijo.

C. W. Leadbeater is probably the most controversial representative of the theosophical movement. His numerous books and articles still attracts many readers, and the vast number of theosophists entered the world of theosophy through his works, written on the basis of the development of great psychic abilities, but which are, on the other hand, criticized by those who are convinced that his teachings aren't consistent with the original message delivered by Madam Blavatsky. And there is similar controversy as regard to his life, from presumably disputable date of birth and other biographical data to presumably disputable educational methods. It seems that C. W. Leadbeater’s work and life do not allow indifference - they are much appreciated or entirely rejected.

Charles Webster Leadbeater was born on the 17th of February 1847 (or 16th February 1854) in Nordhumberland in England. During his childhood, he and his younger brother travelled to Brazil, where their father supervised the construction of a railroad. His father and brother, during their stay, contracted a tropical disease and the boy died just before the family returned to England. Charles W. Leadbeater's father died while his only surviving son was a teenager. This necessitated the young man going to work as early as possible. For a while he was working as a clerk, but as his uncle had much influence in ecclesiastical circles it seemed logical that the nephew should enter the Church. After the usual studies, the young Charles was admitted as Deacon in 1878, and ordained to the Priesthood on December 21, 1879. The young Leadbeater was a very active minister. He opened several local branches of clubs and societies for young people. He was interested in astronomy and spiritualism too. It is through Spiritualism and psychic phenomena that he came to discover H. P. Blavatsky and the Theosophical Society, which he joined in November 1883. A year later he suddenly, without any explanation, departed, through Marseille and Alexandria, to Kairo where he joined H. P. Blavatsky on her travel to Madras. In Adyar he was appointed as editor of the Theosophist and went through a special training program that led him to the development of clairvoyance, later used for the occult investigations of higer planes.

In 1886 Leadbeater went to Ceylon to assist President Olcott in spreading buddhism. He joined this faith under the condition that he wouldn't have to abjure the Church of England. He helped to build up the Buddhist Educational Movement and wrote a Little Buddhist Catechism. There he met C. Jinarajadasa and took him to England, in 1888. Charles worked as a teacher and a journalist and in spite of his condition close to poverty, he managed to pay for Jinarajadasa's and Arundale's education. He also lectured, wrote books on a wide variety of topics, but somewhere related to his clairvoyant experiments. Many members of the Theosophical Society sent their children to him to be trained by him according to the tenets of spirituality and occultism. From 1900 and 1905 he made two lecture tours in the United States, Canada and Australia and sometimes took some students with him when travelling.

In 1906 Leadbeater was accused to have given advice to a group of young men in regards to masturbation, so the Board of English section had to act. Prior to the meeting, he gave his resignation to avoid the publicity. After this Leadbeater resumed his clairvoyant explorations with the help of many supporters. A short time before his death Olcott realized that he had been unfair towards him and somehow rehabilitated him. When in 1907 Olcott died and Annie Besant was elected the President the Presidents of the International Sections of the Theosophical Society voted Leadbeater's readmission. Mrs. Besant was forced to apologize, but her letter was badly received in England and about one third of the members resigned. In 1909 he was back in Adyar and resumed his work for the Society. There he met young Krishnamurti, recognized him as a very pure child and took care for his education. In January 1911 the Order of the Star of the East was established by George Arundale with the purpose to organize the support for Krishnamurti as he was seen as the reincarnation of a great teacher. The following year Krishnamurti and his younger brother were sent to England to complete their education. As the boy's father wanted his children to be returned to India Miss Dodge established for them a trust fond which covered all the expenses for their education.

Charles left Adyar in 1914 for a lecture tour in Burma, Java, New Zealand and Australia where he permanently settled. There he devoted himself to the research of the energies behind the Christian and Freemason's rituals and to the establishment of the Liberal Chatolic Church. The work in the Church had started new opposition within the Theosophical Society and the re-opening of the old charges against Leadbeater. In 1930 he was back in Adyar to finish his life there. In 1934 he traveled to Sydney for a visit. While sailing he became ill and disembarked in Perth to receive medical treatment but after 16 days, on the March 1st, he died.

C. W. Leadbeater conducted his clairvoyant investigations with great care and precision and never claimed infallibility of any kind; he always left others free to accept or reject his observation, and encourage everyone to trust his or her own judgment and intuition.

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

Spletna stran, posvečena C. W. Leadbeatru C. W. L. World - Leadbeater's website

Adyar, dom Teozofskega društva
Oris teozofije
Starodavni ideali v sodobnem masonstvu
Okultni pogled na vojno
Priročnik o teozofiji
Australia in Nova Zelandija kot dom nove pod-rase
Jasnovidnost
Ustvarjanje značaja
Težave pri jasnovidnosti
Sanje
Angeli varuhi in drugi nevidni pomočniki
Prebliski iz zgodovine prostozidarstva
Sile in angeli zdravljenja
Kako sem se srečal s teozofijo
Nevidni pomočniki
Vidni in nevidni človek
Človek, od kod, kako, kam
Mojstri Modrosti
Sporočila iz nevidnega
Okultna kemija
Okulten pogled na vojno
O Liberalni katoliški cerkvi
Naš odnos do otrok
Pancha Sila: pet predpisov
Nekateri prebliski o okultizmu, starodavnem in sodobnem
Nekatere okultne izkušnje
Duhovnost in teozofija
Zvezdna svetloba
Predavanja o “Ob nogah Učitelja”
Predavanja o okultistični poti - komentarji: - (v pripravi)
- "Ob nogah učitelja"
- "Glas tišine"
- "Luč na pot"
Telepatija in zdravljenje uma
Astralna raven
Drža raziskovalca
Aura
Začetki šeste korenske rase
Buddhična zavest
Čakre
Krščanska vera
Prihod Učitelja-Sveta in smrt, vojna ter evolucija
Devachanska raven
Četrta razsežnost
Velika vojna
Skrito življenje v prostozidarstvu
Skrita stran krščanskih praznovanj
Skrita stran stvari
Notranje življenje
Zakon vzroka in učinka
Zakon žrtvovanja
Življenje po smrti in kako ga razkriva teozofija
Alcyonova življenja
Mojstri in Pot
Monada - knjiga
Monada - članek
Mistična struna
Plemenita osmerna pot
Teozofska predavanja v Adyarju
Druga stran smrti
Miselne oblike
Vonj Egipta in druge nenavadne zgodbe
Moč in raba mišljenja
Realnost astralne ravni
Znanost zakramentov
Mali buddhistični katekizem
Tretji cilj Teozofskega društva
Tistim, ki žalujejo
Nevidni svet
Delo teozofov
Mati Sveta kot simbol in dejstvo
Vegetarijanstvo in okultizem
Kaj nam prinaša teozofija
Zakaj Veliki Učitelj Sveta?
Zakaj ne jaz?

Adyar, The Home of the Theosophical Society
An Outline of Theosophy
Ancient Ideals in Modern Masonry
An Occult View of the War
A Textbook of Theosophy
Australia and New Zealand as the Home of a New Sub-race.
Clairvoyance
Creating Character
Difficulties in Clairvoyance
Dreams
Guardian Angels and Other Unseen Helpers
Glimpses of Masonic History
Healing Forces and Healing Angels
How Theosophy Came to Me
Invisible Helpers
Man Visible and Invisible
Man, Whence, How, and Whither
Masters of Wisdom
Messages from the Unseen
Occult Chemistry
Occult View of the War
On the Liberal Catholic Church
Our Relation to Children
Pancha Sila: The Five Precepts
Some Glimpses of Occultism, Ancient and Modern
Some Occult Experiences
Spiritualism and Theosophy
Starlight - Seven Addresses Given for Love of the Star.
Talks on “At the Feet of the Master”
Talks on the Path of Occultism - A Commentary on
- “At the Feet of the Master”
- “The Voice of the Silence”
- “Light on the Path”
Telepathy and Mind-cure
The Astral Plane
The Attitude of the Enquirer
The Aura
The Beginnings of the Sixth Root Race
The Buddhic Consciousness
The Chakras
The Christian Creed
The Coming of the World-Teacher and Death, War and Evolution
The Devachanic Plane
The Fourth Dimension
The Great War
The Hidden Life in Freemasonry
The Hidden Side of Christian Festivals
The Hidden Side of Things
The Inner Life I, II
The Law of Cause and Effect
The Law of Sacrifice
The Life After Death, and How Theosophy Unveils It
The Lives of Alcyone
The Masters and the Path
The Monad - book
The Monad - article
The Mystic Chord
The Noble Eightfold Path
Theosophical Talks at Adyar
The Other Side of Death
Thought-Forms
The Perfume of Egypt and Other Weird Stories
The Power and Use of Thought
The Reality of the Astral Plane
The Science of the Sacraments
The Smaller Buddhist Catechism
The Third Object of the Theosophical Society
To Those Who Mourn
The Unseen World
The Work of Theosophists
The World Mother as Symbol and Fact
Vegetarianism and Occultism
What Theosophy Does For Us
Why a Great World Teacher?
Why not I?

Charles Webster Leadbeater
- Njegovo življenje, dela in teozofska učenja,
Blavatsky Study Center
Obširen seznam člankov o C. W. Leadbeatrovih
delih, življenju, jasnovidnosti, okultni kemiji in učenjih.

Charles Webster Leadbeater
- His Life, Writings & Theosophical Teachings
by Blavatsky Study Center
Extensive list of articles on C. W. Leadbeater's
Writings, Life, Clairvoyance, Occult Chemistry and Teachings.

Daljnosežni učinki zmotnega predvidevanja,
Geoffrey A. Farthing

The Far-reaching Effects of a False Assumption
by Geoffrey A. Farthing

Spreminjajoči se obraz teozofije, Laurence J. Bendit

The Changing Face of Theosophy by Laurence J. Bendit

Pripravil: Anton Rozman