Van der Leeuw Jacobus Johannes
1893-1934

   

J. J. Van der Leeuw se je rodil 26. avgusta 1893. Študiral je pravo in diplomiral z nalogo “Praktični idealizem”. Še za časa študija je ustanovil organizacijo Practical Idealism Association in začel objavljati revijo Regeneration, nato pa na univerzi v Leydenu doktoriral iz književnosti.
Leta 1914 se je pridružil Teozofskemu Društvu in postal tudi član njegovega notranjega kroga. Leta 1921 pa še duhovnik Liberalne Katoliške Cerkve in dobil Subba Rowovo medaljo za svojo knjigo The Fire of Creation, klasično teozofsko delo, ki ga objavljajo še dandanes. Poleg te je objavil še: A Dramatic History of the Christian Faith, The Conquest of Illusion in Gods in Exile.

Leta 1930 je postal generalni tajnik Nizozemske sekcije Teozofskega Društva, vendar pa po dveh letih zapustil ta položaj zaradi slabega zdravja in potem, ko je leta 1931 objavil pomemben članek pod naslovom Revelation or Realization: The Conflict in Theosophy. Ta članek je pomemben teozofski document, v katerem avtor obravnava predmet razodetij v Teozofskem Društvu in kako je to vprašanje povzročilo krize, ki se vlečejo do današnjih dni in so razlog za slabo stanje v teozofskih organizacijah.

Po teh dogodkih se je preselil v Združene Države in deloval kot univerzitetni profesor in se posvečal operativnemu delu vzgoje otrok, v okviru New Education Fellowship. Veliko je potoval in prijateljeval s Krishnamurtijem. Leta 1934 je med enim od letov z letalom, ki ga je sam pilotiral, nekje nad Afriko zašel v peščeni vihar ter doživel nesrečo, ki je ni preživel.

Van der Leeuwove knjige so pogosto izbor predavanj, ki jih je podajal študentom, željnih poznavanja pomena in delovanja Tretje Osebe Božanske Trojice, Svetega Duha, Ognja Kreacije, Življenjskega Ritma, Božanskega Rituala, Dinamičnega Vesolja, Božanske Alkemije, Božanskega Uma, Navdiha, Mahachohana, Gospoda Sedmih Žarkov, Materinstva Boga.

Povzeto po "... Een kern van Broederschap ..." by Ruud Jansen in spletnima stranema:
http://www.katinkahesselink.net/other/jjleeuw.htm
in
http://kingsgarden.org

J. J. Van der Leeuw was born on August 26th, 1893. He studied law and got a PHD in "Practical Idealism" and afterwards received Doctorate of Letters at Leyden University. Still while a student he started the Practical Idealism Association and its magazine Regeneration. He joined the Theosophical Society in 1914 and quickly became a valued member of the inner circle. By 1921 he became also a Priest of the Liberal Catholic Church and won the Subba Row Medal for The Fire of Creation, a theosophical classic that is still largely in print. He also published A Dramatic History of the Christian Faith, The Conquest of Illusion and Gods in Exile.

In 1930 Van der Leeuw was elected general secretary of the Dutch section of the TS, but had to lay down this function due to health problems and as he published an important article under the title Revelation or Realization: The Conflict in Theosophy. This article is an important theosophical document as it considers the revelations in the Theosophical Society and how this issue was a basis for the crises which endures till nowadays and is cause for the poor condition in the theosophical organizations.

After these events J. J. van der Leeuw went to the United States of America, where he was a university lecturer and a field organizer for the New Education Fellowship. He was in a close friendship with Krishnamurti and traveled a lot. During one of his travels in 1934 the plane he was in and was flying himself, crashed because of a sandstorm somewhere in Africa and he died.

Van der Leeuw's books are often outcome of a series of talks given to a group of students interested in the meaning and work of the Third Person of the Divine Trinity, the Holy Ghost, the Fire of Creation, the Rhythm of Life, the Divine Ritual, the Dynamic Universe, Divine Alchemy, the Divine Mind, the Mahachohan, the Lord of the Five Rays, the Motherhood of God.

Summarized from the "... Een kern van Broederschap ..." by Ruud Jansen and the web sites:
http://www.katinkahesselink.net/other/jjleeuw.htm
and
http://kingsgarden.org

Njegova dela

His works

Ogenj kreacije
Bogovi v izgnanstvu
Dramatična zgodovina krščanske vere
Podjarmljenje utvare
Razodetje ali uresničenje: spor v teozofiji

The Fire of Creation
Gods in Exile
A Dramatic History of the Christian Faith
The Conquest of Illusion
Revelation or Realization: The Conflict in Theosophy

Pripravil: Anton Rozman