Bahman Pestonji Wadia
1881 - 1958

   

Bahman Pestonji Wadia se je rodil 8. oktobra 1881. Maturiral je na srednji šoli v Bombayu, a se ni nikoli vpisal na fakulteto, kajti njegov oče je uredil, da se je začel učiti in pridobivati izkušnje v poslovanju z blagom. Vendar pa je bila ta izkušnja kratkotrajna, saj je mladi mož zavrnil, da bi bi v korist poslovanja govoril kakršnokoli neresnico. Dal je odpoved in le nekaj mesecev pred očetovo smrtjo vstopil v njegovo podjetje. Zaradi očetove nenadne smrti, je moral prevzeti odgovornost za posel. S pomočjo tesnega družinskega prijatelja, ki je imel izkušnje na področju tekstila, se je hitro naučil uspešnega upravljanja s podjetjem.

Že zgodaj je zvedel za g. Blavatsky preko čtiva, ki mu ga je predstavil star družinski prijatelj, član Teozofskega društva v Bombayu. Odločil se je, da bo takoj, ko bo to mogoče, svoje življenje povsem posvetil Teozofiji.

Leta 1904 je bilo njegovo podjetje že zelo uspešno. Odločil se je, da ga proda in se osvobodi skrbi za posle ter začne delovati za Teozofijo. Dobljena sredstva je skrbno naložil, tako da je na ta način poskrbel za svojo družino.

Mr. Wadia se je včlanil v bombayski krog Teozofskega društva leta 1903, že leto kasneje pa ponudil svojo pomoč polkovniku Olcottu. Po smrti le-tega, leta 1907, je odšel v Adyar, kjer ga je g. Besantova imenovala za upravitelja Theosophical Publishing House in kasneje za pomočnika pri izdajanju revije New India. Pod njenim vodstvom je začel delovati tudi v okviru Home Rule Movement, leta 1919 pa ustanovil prvi indijski sindikat.

Po določenem času delovanja v Adyarju, je na podlagi študija del H.P.B. ugotovil, da TD ne širi več čiste Teozofije H. P. B. O tem je razpravljal z g. Besantovo in g. Leadbeatrom in drugimi prijatelji ter sodelavci v Adyarju, ki so cenili njegovo predanost temeljnim učenjem, ki jih je predala H.P.B. in Mojstri.

Leta 1919 so ga prosili naj obišče ameriško in kanadsko vejo T. D. in predava o Tajnem Nauku. G. Wadia je priporočil usmeritev "Nazaj k Blavatsky", saj po njegovem mnenju T. D. ni več sledilo liniji, ki jo je zastavila H. P. B. in da je zaradi tega v nevarnosti, da ne bo izpolnilo svojega poslanstva. Med bivanjem v Los Angelesu je obiskal United Lodge of Theosophists in se seznanil z nameni in cilji ULT.

Po svoji vrnitvi v Adyar in številnih odprtih pogovorih z g. Besantovo v letih 1920-21, je ugotovil, da mu ostaja na voljo le ena pot, in sicer, da zapusti T. D. Ob odpovedi, julija leta 1922, je na tiste, s katerimi je sodeloval, naslovil svoje poslovilno pismo.

Po svoji odpovedi se je vrnil v Los Angeles in nadaljeval delo za Teozofijo kot član ULT, v sodelovanju s tistimi študenti, ki so se posvetili širjenju izvirne teozofije, kakršno je mogoče najti v delih H. P. Blavatsky in W. Q. Judgea.

V letih od 1922 do 1928 je Mr. Wadia predaval po Združenih Državah in se posvetil odprtju novih ULT centrov v New Yorku, Philadelphiji in Washingtonu ter kasneje v Evropi. Leta 1929 pa se je vrnil v Indijo in v Bombayu ustanovil prvi ULT center ter začel izdajati tudi revijo The Aryan Path.

Leto po otvoritvi prvega ULT centra v Bombayu je izdal bilten z naslovom The Theosophical Movement. Ta naj bi omogočal ponovno tiskanje izvirnih člankov H. P. Blavatsky in W. Q. Judgea.

Leta 1934 je družina Wadia kupila večjo, starejšo hišo, v kateri naj bi prebivali člani, ki so bili dejavni v organizaciji. V 25-tih letih obstoja “Aryasanghe” so tam v veliki skladnosti in prijateljstvu živele številne družine.

Leta 1945 je Mr. Wadia ustanovil Indian Institute of Culture, ki naj bi predstavljal razširitev teozofskega dela in naj bi v Bangalore pritegnil ljudi iz številnih držav, ki so prišli obiskat Indijo; služil naj bi kot mesto srečevanja za vidne indijske strokovnjake, ki naj bi predavali o svojih raziskovanjih in odkritjih.

Leta 1957 je številna množica pozdravila odprtje Theosophy Hall, medtem ko je do tega leta revija The Theosophical Movement postopoma dosegla obseg okoli 40-tih strani in se predvsem posvečala temu, "kako živeti Višje Življenje".

Shri B. P. Wadia je umrl 20. avgusta leta 1958, le nekaj dni po svojem pretresljivem nagovoru, z naslovom Our Soul’s Need (Potreba naše Duše), v Indian Institute of World Culture, ki ga je kasneje tudi objavil v tiskani obliki.

Izvleček s spletne strani Theosophy Online of B.P.W.

Bahman Pestonji Wadia was born on October 8th 1881. He went to the New High School in Bombay and took the matriculation examination, but never entered College. Instead, his father arranged for him to learn and have experience in the textile business. This relation was short lived as the young man refused, in the course of business to tell any untruth. He resigned, and joined his father's firm, but latter's sudden death placed young man in charge of the business and with the help of a close family friend experienced in textiles he promptly learned to manage it, and prospered at it.

He had early made the acquaintance of Mme. Blavatsky through her writings to which an old family friend, a member of the Bombay Theosophical Society had introduced him. He resolved that as soon as he could, he would devote his life to Theosophy.

By 1904 he had made a great success of the firm and sold it to free himself from further business engagements and to begin to work for Theosophy. The acquired capital was carefully invested so as to take care of his family.

Mr. Wadia joined the Bombay Lodge of the Theosophical Society in 1903 and in 1904 he offered his services to Col. Olcott. After the death of Col. Olcott in 1907 Wadia went to work at Adyar. There Mrs. Besant appointed him manager of the Theosophical Publishing House and later, assistant of the New India. Under her direction he began to work in the Home Rule Movement and in 1919 he established India’s first labor union.

After some time spent working in Adyar he had realized from his study of H.P.B.’s writings that the TS was no longer promulgating pure H.P.B. Theosophy. He discussed this with Mrs. Besant, Mr. Leadbeater, and with other friends and co-workers at Adyar, who appreciated his fundamental devotion to H.P.B. and the Masters’ teachings.

In 1919 he was asked to tour American and Canadian Branches of the TS, lecturing on The Secret Doctrine. Mr. Wadia recommended a “Back to Blavatsky” effort stressing that in his opinion the T.S. was no longer following the lines laid down by H.P.B. and was in danger of failing in its mission. While in Los Angeles he paid a visit to the United Lodge of Theosophists and learned of the aims and objectives of the ULT.

After several heart to heart conversations in 1920-21 with Mrs. Annie Besant on his return to India and Adyar, Mr. Wadia determined that the only path that remained to him, personally, was to resign from the TS. When he left, he sent a pamphlet of information, in July 1922, to those with whom he had become acquainted.

After his resignation he returned to Los Angeles. As an associate of the ULT, he worked thereafter for Theosophy in company with that body of students dedicated to the promulgation of original Theosophy as it was to be found in the writings of H. P. Blavatsky and W. Q. Judge.

From 1922 to 1928 Mr. Wadia toured the United States and was concerned in the starting ULT Centers at New York, Philadelphia, Washington and afterwards in Europe. In 1929 he returned to India and started the first ULT centre in India at Bombay and the magazine The Aryan Path.

A year after the formation of the first ULT Centre at Bombay, a Bulletin was issued under the title The Theosophical Movement. In it the original articles of H. P. Blavatsky and W. Q. Judge were made available by reprinting.

In 1934 a large, older house had been purchased for the Wadias and several other active families to live in. Various families lived in “Aryasangha” for nearly 25 years in great harmony and friendliness.

In 1945 the Indian Institute of Culture was started by Mr. Wadia. This was to be an extension of Theosophical work and brought to Bangalore to lecture persons from many countries who were visiting India; and it also served as a forum for prominent Indian specialists to lecture on their investigations and findings.

In 1957 Theosophy Hall was opened for its first inaugural meeting to an overflowing audience. The Theosophical Movement had meanwhile enlarged by stages to a 40-page monthly magazine. It has been devoted to “the Living of the Higher Life.”

On 20 August 1958 Shri B. P. Wadia passed away at Bangalore, a few days after his stirring Address entitled Our Soul’s Need had been delivered at the Indian Institute of World Culture, which subsequently published it.

Extracted from the website Theosophy Online of B.P.W.

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

Obsežnejša biografija B. P. Wadie izpod peresa Dallasa Tenbroecka:
A Life of Service to Mankind - Življenje služenja človeštvu.

A larger biography on B. P. Wadia is written by Dallas TenBroeck:
A Life of Service to Mankind

Bahman Pestonji Wadia na Wikipediji. Bahman Pestonji Wadia on Wikipedia.

Izjava ob odpovedi s položaja v Teozofskem Društvu.

Statement of Resignation from the Theosophical Society

Izbor 109 člankov.

Collection of 109 articles

Knjige in drugi spisi.

Books and other writings by B. P. Wadia.

Revija The Theosophical Movement - Teozofsko gibanje. The Theosophical Movement magazine.
Članki v reviji Theosophy World. Articles by B. P. Wadia on Theosophy World magazine.
Romanje Duše
Religija Resnice
Kako živimo v Adyarju
Naše delo v društvu
Kaj delamo v Adyarju
Naše javno delo
Okultne knjige
Nekaj misli o poblemu spolnosti
Prepričanje in ravnanje
Scadesh in Svaraj
Nepotrebni strahovi
T. D. - Pogled nazaj in obeti za prihodnost
Problemi nacionalne in mednarodne politike
Žezlo svetovnega imperija
Iskanje Mojstra
Indijske reforme
O služenju
Cilji delavskega gibanja Indiji
Bratstvo kakor ga vidi Indijec
Pot učeništva
V obnovi
Naše delo v svetu
Ali se bo vrnila Duša Evrope?
Okultizem in obnova
Posameznikov napredek
Služenje svetu
Nekatera opažanja ob študiju Tajnega Nauka
Vsem teozofskim prijateljem in članom Teozofskega Društva
Notranji vladar
Teozofija in nedotakljivost
Svetloba Shekinah v vsakdanjem življenju
Način delovanja višjega uma
Salomonov tempelj
Duhovni temelj služenja družbi
Bratstvo religij
Študije Tajnega Nauka
Priprava na državljanstvo
Gradnja doma
Potreba naše Duše
O filozofskem anarhizmu
“Tako sem slišal”, “Shravaka”
Živeti življenje
Zoroastrska filozofija
Nagovor - W. Q. JUDGE HOSTEL
Nagovor - INDIAN INSTITUTE OF CULTURE
PILGRIMAGE OF THE SOUL
THE RELIGION OF TRUTH
HOW WE LIVE AT ADYAR
OUR WORK WITHIN THE SOCIETY
WHAT WE DO AT ADYAR
OUR PUBLIC WORK
OCCULT BOOKS
SOME THOUGHTS ON THE SEX PROBLEM
CREED AND CONDUCT
SVADESH AND SVARAJ
UNNECESSARY ANXIETIES
THE T. S. – A RETROSPECT AND A PROSPECT
PROBLEMS OF NATIONAL & INTERNATIONAL POLITICS
SCEPTER OF A WORLD EMPIRE
SEARCH FOR THE MASTER
INDIAN REFORMS
ON SERVICE
AIMS OF THE LABOUR MOVEMENT IN INDIA
BROTHERHOOD AS VIEWED BY AN INDIAN
DISCIPLESHIP
IN RECONSTRUCTION
OUR WORK IN THE WORLD
WILL THE SOUL OF EUROPE RETURN?
OCCULTISM IN RECONSTRUCTION
INDIVIDUAL PROGRESS
WORLD SERVICE
SOME OBSERVATIONS ON THE STUDY OF THE SECRET DOCTRINE
TO ALL FELLOW THEOSOPHISTS AND MEMBERS OF THE T. S.
INNER RULER
THEOSOPHY AND UNTOUCHABILITY
LIGHT OF SHEKINAH IN DAILY LIVING
WAY OF THE SUPERIOR MIND
TEMPLE OF SOLOMON
SPIRITUAL BASIS OF SOCIAL SERVICE
BROTHERHOOD OF RELIGIONS
STUDIES IN THE SECRET DOCTRINE,
PREPARATION FOR CITIZENSHIP
BUILDING OF THE HOME
OUR SOUL’S NEED
ON PHILOSOPHICAL ANARCHISM
“THUS HAVE I HEARD” by “Shravaka”
LIVING THE LIFE
ZOROASTRIAN PHILOSOPHY
Inaugural Address - W. Q. JUDGE HOSTEL
Inaugural Address - INDIAN INSTITUTE OF CULTURE

Pripravil: Anton Rozman