Ernest Egerton Wood
1883 - 1965

   

ERNEST EGERTON WOOD se je rodil 18. avgusta 1883 v Manchestru v Angliji. Šolal se je na Manchester College of Technology, kjer je študiral kemijo, fiziko in geologijo. Zaradi zgodnjega zanimanja za buddhizem in yogo, se je začel učiti tudi sanskrt.

Kot mlad človek se je Ernest začel zanimati za teozofijo potem, ko je prisostvoval predavanju Annie Besant, katere osebnost je nanj naredila velik vtis. Zato se je pridružil loži Teozofskega Društva v Manchestru in šel leta 1908 z Annie Besant, ki je tedaj postala predsednica Društva, v Indijo. Postal je eden od njenih pomočnikov in delal v tesnem stiku, tako z Annie Besant kot s Charlesom Webstrom Leadbeatrom.

Na prigovarjanje Annie Besant se je Ernest Wood v celoti posvetil vzgojnemu delu. Od leta 1910 naprej je služboval kot ravnatelj številnih šol in collegev, ki jih je ustanovilo Teozofsko Društvo. Deloval je kot profesor fizike ter kot predstojnik in predsednik Sind National Collegea in Madanapalle Collegea v Bombayu in Madrasu. Dejavno je promoviral teozofske ideje na predavateljskih turnejah in z objavljanjem številnih člankov, esejev in knjig o različnih teozofskih temah. Predavateljsko delo ga je popeljalo na različne kraje po vsej Indiji, obiskal pa je tudi številne dežele v Aziji, Evropi in obeh Amerikah.

Po razpletu zadeve s Krishnamurtijem in po smrti Annie Besant, se je Ernest Wood odločil, da bo leta 1933 kandidiral za predsednika Teozofskega Društva. Porazil ga je George Sydney Arundale, vendar pa je Ernest ostal v Indiji vse do zaključka druge svetovne vojne, ko se je odselil v Združene Države, kjer je nekaj časa služboval kot predsednik in dekan American Academy of Asian Studies v San Franciscu. Kasneje se je preselil v Houston v Teksasu, kjer se je pridružil profesorskemu zboru na University of Houston. Skupaj z ženo Hildo je pomagal vzpostaviti šolo, ki je delovala po vzgojni metodi Montessori in ki je kasneje dobila ime po njima. Ernest Wood je umrl 17. septembra 1965.

Vse od svojega prihoda v Indijo je Ernest Wood deloval na prevajanju indijskih klasičnih del in se posvetil tudi celovitemu preučevanju klasičnih yoga sistemov ob pomoči številnih hindujskih učenjakov. Ta študij se je odrazil v objavi številnih izvirnih prevodih znanih yoga besedil, kot so Bhagavad Gita, Patanjalijeve Yoga Sutre, Shankarina Viveka Chudamani. V svojih komentarjih k tem prevodom, je Wood poskušal vsebovane filozofske ideje narediti uporabne za sodobno življenje. Njegova dela vsebujejo številna sklicevanja na njegove lastne praktične izkušnje glede teh vprašanj. Skupaj z njegovimi zgoščenimi razpravami o disciplini yoge kot celote in njegovimi zgodnjimi deli o koncentraciji in urjenju spomina, predstavljajo Woodova dela celovit uvod v Raja Yogo. Zaradi njegove zmerne rabe sanskrtskih izrazov so z lahkoto dostopna tudi zahodnim bralcem.

Prevod odlomka iz: http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Wood

ERNEST EGERTON WOOD was born on August 18th 1883 in Manchester in England. He received his education at the Manchester College of Technology, where he studied chemistry, physics and geology. Because of an early interest in Buddhism and Yoga, he also started to learn the Sanskrit language.

As a young man, Ernest became interested in Theosophy after attending a lecture by Annie Besant, whose personality impressed him greatly. He consequently joined the Theosophical Society’s Manchester lodge and in 1908 followed Annie Besant to India after she became President of the Society. Ernest became one of her assistants, working in close contact with both Annie Besant and Charles Webster Leadbeater.

At the suggestion of Annie Besant, Wood became deeply engaged in educational work. Since 1910 he served as headmaster of several schools and colleges founded by the Theosophical Society. He became Professor of Physics, Principal and President of the Sind National College and the Madanapalle College in Bombay and Madras. He actively promoted theosophical ideas by conducting lecturing tours and publishing numerous articles, essays and books on a variety of theosophical subjects. His lecturing led him to places all over India, and he also traveled to many countries in Asia, Europe, and the Americas.

In the wake of the Krishnamurti affair Wood decided to campaign for the office of president after Annie Besant’s death in 1933. He was defeated by George Sydney Arundale but stayed in India until the close of World War II, when he relocated to the United States, where he served for a short time as president and dean of the American Academy of Asian Studies in San Francisco, and later moved to Houston in Texas where he joined the staff of the University of Houston. Together with his wife Hilda he helped in the establishment of a Montessori school, which was then named after them. Ernest died on September 17th 1965.

From his earliest times in India Wood had worked on translations from the Indian classics and began a thorough study of the Yoga classics with the assistance of several Hindu scholars. These studies resulted in the publication of numerous original translations of famous yoga texts such as the Bhagavad Gita, Patanjali’s Yoga Sutras, Shankara’s Viveka Chudamani. In his own commentaries to these translations, Wood tried to make the philosophical ideas contained therein applicable to modern life. His writings contain many references to his own practical experiences in these matters. Taken in combination with his concise treatises of the yoga discipline as a whole and his earlier writings on concentration and memory training, Wood’s works contain a complete introduction to Raja Yoga. Because of his sparing use of Sanskrit expressions they are easily accessible by western readers.

Excerpt from: http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Wood

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

Garuda Purana (Saroddhara).
Svete knjige Hindujcev
Sedem žarkov
Intuicija volje
Anglež brani Mati Indijo
Okultno urjenje Hindujcev
Hvalnica plešočemu Shivi
Ali je to teozofija...?
Praktična Yoga, starodavna in sodobna
Koncentracija - pristop do meditacije
Um in urjenje spomina
Veličastna Prisotnost
Veliki sistemi Yoge
Naravna teozofija
Razlaga Bhagavad Gite
Yoga besednjak
Zen besednjak
Yoga
Preučevanje ugodja in bolečine
Vedanta besednjak
Vrh indijskega mišljenja
Vstopi vame in drugi spisi
Jasnovidna raziskovanja C. W. Leadbeatra
"Ni Religije višje od Resnice"
Ali je reinkarnacija resnična?
Gradnja značaja
Nova teozofija

The Garuda Purana (Saroddhara).
The Sacred Books of the Hindus
The Seven Rays
The Intuition of the Will
An Englishman Defends Mother India
The Occult Training of the Hindus
The Song of Praise to the Dancing Shiva
Is this Theosophy ...?
Practical Yoga, Ancient and Modern
Concentration - An Approach to Meditation
Mind and Memory Training
The Glorious Presence
Great Systems of Yoga
Natural Theosophy
The Bhagavad Gita Explained
Yoga Dictionary
Zen Dictionary
Yoga
A Study of Pleasure and Pain
Vedanta Dictionary
The Pinnacle of Indian Thought
Come Unto Me and Other Writings
Clairvoyant Investigations by C.W. Leadbeater
"No Religion Higher than Truth"
Is Reincarnation True?
The Building of Character
The New Theosophy

Šola Woodovih

School of the Woods

Pripravil: Anton Rozman