Boris Mihailovich de Zirkoff
1902 - 1981

   

BORIS MIHAJLOVIČ DE ZIRKOFF se je rodil 7. marca 1902 v Skt. Petersburgu, materi Lidiji Dimitrijevni von Hahn, nečakinji H. P. Blavatsky.

Kot občutljivega otroka so ga vzgajali na domu, kjer se je naučil več jezikov. O svoji veliki stari teti ni vedel kaj dosti vse dotlej, dokler se nista njegova mati in krušni oče leta 1917, ko sta pobegnila na Finsko pred rusko februarsko revolucijo, ustalila v Stockholmu. Tam je na domu ruskega konzula prvič videl izvod Tajnega Nauka. Njegov študij je postal nato njegov prvi korak v doživljenjski predanosti teozofiji.

Študiral je na različnih evropskih univerzah in se specializiral za jezike in klasiko. V Baden-Badnu v Nemčiji je srečal ameriškega Rusa, Nikolaja Romanova, ki mu je povedal za obstoj, v Point Lomi v bližini San Diega v Kaliforniji, organizacije, z imenom Univerzalno Bratstvo in Teozofsko Društvo. Napisal je pismo g. Katherini Tingley, tedanji voditeljici tega Društva, in se potem srečal z njo na Finskem, ko je slednja obiskala Evropo. G. Katherina Tingley, ki je zvedela za to, da je Boris de Zirkoff sorodnik Helene Petrovne Blavatsky, ga je povabila v glavni stan v Point Lomo in mu obljubila vso potrebno pomoč v zvezi z njegovim potovanjem v Ameriko.

To pot mu je uspelo opraviti proti koncu leta 1923. Ko je prišel v Kalifornijo, je začel s svojim osemnajstletnim delom kot učitelj, tajnik in pisatelj ter se leta 1925 odločil, da bo uredil vsa dela H. P. Blavatsky. Ta projekt je vodil do dopisovanja s sodelavci po celem svetu in do 50 let dolgega raziskovalnega dela. Z "Fraternization Movement", ki ga je leta 1930 sprožil g. Gottfried de Purucker je postala enotna izdaja besedil H. P. Blavatsky enoten projekt teozofskih organizacij. Prve štiri zvezke je med leti 1933 in 1936 natisnila založniška hiša Rider & Co. v Londonu kot The Complete Works of H. P. Blavatsky, vendar pa so bile tiskarske plošče med drugo svetovno vojno uničene med nemškim bombardiranjem Londona.

Leta 1942 se je Boris de Zirkoff preselil v Los Angeles in začel s svojim neodvisnim delom. S podporo g. Manly P. Halla, kot tudi fondacije HPB Writings Found, sta bila med leti 1950 in 1954 natisnjena 5 in 6 zvezek. Leta 1956 pa je postalo Teozofsko Društvo (Adyar) edini založnik in prodajalec Blavatsky Collected Writings.

S pomočjo majhne ekipe prostovoljcev je Boris de Zirkoff od leta 1944 do leta 1981 izdajal revijo Theosophia, predaval in pisal za številne teozofske časopise po svetu.

Leta 1981, v letu njegove smrti, mu je predsednica Teozofskega Društva, g. Radha Burnier, izročila, za njegov izjemen prispevek k teozofski literaturi nagrado: T. Subba Row Medal.

Boris de Zirkoff je umrl 4. marca 1981, potem ko je bil priča natisu prvih dvanajstih zvezkov del H. P. Blavatsky, kot tudi novih izdaj Odstrte Izide in Tajnega Nauka. Iz njegovih rokopisov sta bila nato v letih 1982 in 1985 natisnjena še XIII. in XIV. zvezek. Zbirni index v zvezku XV pa je bil nato objavljen leta 1991.

BORIS MIHAILOVICH DE ZIRKOFF was born on March 7, 1902, in St. Petersburg, to Lydia Dmitriyevna von Hahn, niece of H. P. Blavatsky.

As a delicate child he was educated at home and learned several languages. He didn’t know much about his great aunt until his mother and stepfather, in 1917, escaping through Finland because of Russian February Revolution, settled in Stockholm. There, at home of the Russian Consul, he saw for the first time a copy of The Secret Doctrine. Its study then became his first step in his lifetime dedication to Theosophy.

He studied in various European universities, where he specialized in languages and classics. At Baden-Baden in Germany, he met a Russian American, Nikolai Romanoff, and learned from him about the existence, at Point Loma, close San Diego in California, of the organization, named Universal Brotherhood and Theosophical Society. He wrote a letter to Mrs. Katherine Tingley, then head of the Society, and when she visited Europe, they met in Finland. Mrs. Tingley, who had learned that Boris was Blavatsky’s relative, invited him to come to the headquarters at Point Loma and promised him all the necessary help in regard to his travel to America.

He managed to realize this journey towards the end of 1923. Arriving in California he began to work for eighteen years as a teacher, secretary and writer and resolved, in 1925, to compile Blavatsky’s writings. This project led to a world-wide correspondence and over 50 years of research. Along with Mr. Gottfried de Purucker’s Fraternization Movement, in 1930, a uniform edition of Blavatsky’s writings became an inter-organizational venture. The first four volumes were published between 1933 and 1936 by Rider & Co. as The Complete Works of H. P. Blavatsky, however, the Rider edition plates were destroyed in the German bombing of London during World War II.

In 1942 Boris de Zirkoff moved to Los Angeles and began with his independent work. With the support of Mr. Manly P. Hall, as well as the HPB Writings Fund, volumes 5 and 6 were published in 1950 and 1954. In 1956 the Theosophical Society (Adyar) became the sole publisher and distributor of the Blavatsky Collected Writings.

With the help of a small volunteer staff, Boris de Zirkoff edited, from 1944 to 1981, the magazine Theosophia, lectured and contributed to various theosophical journals around the world.

In 1981, the year of his death, he was awarded the T. Subba Row Medal by Radha Burnier, President of the Theosophical Society, for his outstanding contributions to Theosophical literature.

Boris de Zirkoff died on March 4th, 1981, after seeing Blavatsky’s first 12 volumes as well as new editions of Isis Unveiled and The Secret Doctrine into print. From his manuscripts for Volumes XIII and XIV the remaining numbered series were completed in 1982 and 1985. And a Cumulative Index Volume XV was then published in 1991.

Njegova dela in internetni viri

His works and online resources

Zbrana dela H. P. Blavatsky
Theosophia
Audio predavanja
Zasebni tečaj

H. P. Blavatsky Collected Writings
Theosophia
Boris de Zirkoff's Audio Lectures
Boris de Zirkoff's Private Class

Članki Articles
“AE” - pesnik in teozof
Srečno novo leto
Starodavna modrost v sodobni obleki
Pomembno pismo
Pomembena tema
Nek drug mejnik
Kje se stikata alkimija in znanost
Vsi na krov za luno!
Ali “leteči” krožniki res letijo?
Ali smo teozofi?
Ko se začenja novo leto
Na pragu novega leta
Atomska bomba in vi
Temeljna teozofska načela
Kako je z izgubo ljubljene osebe?
H. P. Blavatsky in pol. H. S. Olcott v letu 1883
H. P. Blavatsky in nova fizika
H. P. Blavatsky kot okultist
O družini H. P. Blavatsky
Blavatsky, Helena Petrovna
Bratstvo: edini izhod
Graditelji nove dobe
Pokop - zakasnel
V prid Atlantide
Izziv teozofije
Naš izziv
Ali vlada našim življenje slučaj ali pravičnost?
Božič v naših srcih
Ali je Božič zastarel
Delovanje tokov sončnih sil
Cikli in človeške navade
Ciklična plima in oseka
Ciklični zakon
Datum za spominjanje
Nauk, ki ga širimo
Sen, ki nikoli ne umre
Ali se bojimo sanjati?
O dvojnosti, željah in samo-analizi
Dinamično gibanje
Znova Velika Noč
Jutrišnji vzhod
Uvodnik "Thosophia"
Trden temelj
Etika kot živa moč
Etika preživetja
Zbogom materija
Sila podobna soncu
Naprej s soncem
Stari, a vedno novi izviri
Prijateljstvo
Genij nove dobe
Zlata priložnost
Gottfried de Purucker, biografska skica
Henry T. Edge - Biografija
H. P. B.
H. P. Blavatsky kot okultistka
Literarna dediščina H.P.B.
H. P. B. govori
Ali ste slišali? (Odlomki)
Zgodovina ne čaka!
Rakrinkano “Hodgsonovo Poročilo”
Obzorja višje lojalnosti
Brezkončna obzorja
Pred stotimi leti
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII - Avtorstvo "Odstrte Izide"
- IX - H.P.B. o teozofovh pogledih
- X - Resnična Madame Blavatsky
- XI - Iz Amerike do Indije
- XII - Ustanovitev revije "The Theosophist"
"Jaz sem Pavlov, jaz pa Apolonov"
Nujna potreba po etiki
V drugem stoletju
V luči
V drugo stoletje
Ali obstaja klic?
Ali v tej svetovni drami obstaja pravičnost?
Ali je "Tajni Nauk" avtoritativen?
Karma kot naravna navada
Karma v Bibliji
Katherine Tingley kakršno sem jo poznal
"Ohranite vez neprekinjeno"
Ohranite čista učenja!
Keightley, Bertram - Biografija
Zadnji poziv pred jutrišnjim dnem
Da ne bi pozabili
Pojdimo na delo!
Ohranimo odprt um
Ostanimo na poti
Presezimo sami sebe
Odvisnost proti svobodi
"Poslušajte koračnico prihodnosti"
Ljubezen in sočutje
Človek je sestavljeno bitje
Človek, ki ga ni bilo tam
Ljudje so odtis atoma!
Srednja pot
Luna in njena skrivnost
Zajahati plimo
Sanjarjenje na poti
Sanjarjenje na poti
Sanjarjenje o tem, kaj prinaša novo leto
Potrebujemo skok naprej!
Potreba je velika
Nikolaj Roerich - Stoletnica
Nikolaj Roerich - Pionir duha
Neo-fizika in "Tajni Nauk"
1980 - Naprej z delom!
1951
1975 ni magično število
S soncem proti severu
Magija števila
Olcott, Henry Steel in William Q. Judge (Kratki biografiji)
Vse-prežemajoča enost Življenja
O neuspehu, zavesti in intuiciji
O notranji trdnosti
Na pragu jutrišnjega dne
Delovanje “Megalomanije”
Naša neposredna priložnost
O naši naslovnici (Kratka biografija dr. H. T. Edgea)
Naši univerzalni cilji
Naši nedotaknjeni viri
Pot učeništva
Večen izziv
Pionirji duha
Posesti v nasprotju z značajem
Psihično v nasprotju z duhovnim
Rasizem? Ali ste za
Razpoka v Izidini tančici
Ritmi v našem gibanju
Porajajoča se plima sprememb
Poleti raket in okultizem
Burna vremena pred nami!
Znanost in kontinet Lemuria
Znanstveni zagovori okultizma
V iskanju teozofov
Iskanje univerzalnosti
Pred petinsedemdesetimi leti (Z faksimilom zapisnika)
Sedeminpetdeset let kasneje
Sončna sila na delu
Vojaku, mornarju ali marincu
Solomon Hecht in Hubert S. Turner - V spomin
Nekaj besed o vsakodnevnem življenju
Nekaj osnovnih dejstev o reinkarnaciji
Nekaj dejstev v zvezi z Marsom
Nekateri zdravi dvomi
Nekaj korakov po starodavni poti
Iz naših študijskih delavnic
Sonce - utripajoče srce!
Naloga, ki je pred nami
Tu pa tam
Teozofska ekologija
V iskanju teozofov
Ali je teozofija nauk
Kje se stikata teozofija in znanost?
Teozofija kot živa moč
Teozofija kot način življenja
Teozofija - znanstvena disciplina
Teozofija v delovanju
Teozofija na pohodu
Teozofija: takojšnja potreba
Skozi portale Novega leta
Plima se dviguje
Jutri ne čaka!
Ustaviti pohod psihizma
Proti novi fazi - snovanje
Proti pomladi - čiščenje
Proti združenemu človeštvu
Proti sončnemu mestu
Obrat stoletja
Dve šoli mišljenja
To je torej vivisekcija?
Nesmrtno sporočilo
Nesmrtna spodbuda
Združeni v cilju
Združeni v gotovem temelju
Enotnost našega gibanja
Univerzalno Bratstvo
Univerzalno Bratstvo kot življenjska sila
Univerzalnost gibanja
Univerzalno sorodstvo
Potreba po višjem občutku za etiko
Potreba po ponovnem rojstvu etike
Potreba po univerzalnosti
Mi se torej razgradimo
Mi smo lahko mladi z Njimi
Kako je bilo z Williamom Quanom Judgeom
Na kaj mislimo, ko pravimo “Psihik”?
Kaj je “Tajni Nauk”?
Kako je s prihodnostjo?
Kako je z luno?
Kaj mislijo
- Hla Bu, burmanski filozof
- C. S. Lewis, romanopisec
- Melvin Calvin, biokemik
- Harlow Shapley, astronom
Kje smo sedaj? ...
Dan Belega Lotosa
Z nezamegljenim pogledom
Kdo se je poigral s H.P.B.?
William Q. Judge: Ustanovitelj
William Q. Judge: njegov okulten položaj
Besede o duhovni vrednosti
Naše delo na Nizozemskem
Jutrišnji svet - izziv za mladino
Svetovno razširjeno tovarištvo
Dela H. P. Blavatsky
Xifre, Don Jose - biografija
Leto je mlado
Mladina to zmore
“AE” - Poet and Theosophist
And a Happy New Year
Ancient Wisdom in Modern Dress
An Important Letter
An Important Subject
Another Milestone
Alchemy and Science Meet, Where
All Aboard for the Moon!
Are the “Flying” Saucers Really Flying?
Are We Theosophists?
As the New Year Opens
At the Doorway of a New Year
Atomic Bomb and You, The
Basic Principles of Theosophy
Bereavement? What of
Blavatsky and Col. H. S. Olcott in 1883, H.P.
Blavatsky and the New Physics, H.P.
Blavatsky as an Occultist, H.P.
Blavatsky's Family, Note on H.P.
Blavatsky, Helena Petrovna
Brotherhood: The Only Way Out
Builders of the New Age
Burial - Long Overdue, A
Case for Atlantis, The
Challenge of Theosophy, The
Challenge That Is Ours, The
Chance or Justice Rule Our Lives, Does? (a Discussion)
Christmas in Our Hearts
Christmas Obsolete? Is,
Currents of Solar Forces at Work
Cycles and Human Habits
Cyclic Ebb and Flow, The
Cyclic Law
Date to Remember, A
Doctrine We Promulgate, The
Dream That Never Dies, The
Dreaming? Are We Afraid of,
Duality, Desires and Self-Analysis, On
Dynamic Movement, A
Easter Again
East of Tomorrow
Editorial "Theosophia" - 18, 48
Enduring Foundation, An
Ethics as a Living Power
Ethics of Survival, The
Farewell to Matter
Force Akin to the Sun, A
Forward with the Sun!
Fountains Old But Ever New
Friendship
Genius of the New Era, The
Golden Opportunity, A
Gottfried de Purucker, A Biographical Sketch
Henry T. Edge - In Memoriam
H. P. B.
H. P. Blavatsky as an Occultist
H. P. B.’s Literary Heritage
H. P. B. Speaks
Have You Heard? (Fragments)
History Does Not Wait!
“Hodgson Report” Debunked
Horizons of Higher Loyalty
Horizons Without End
Hundred Years Ago, A (Series)
- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.
- VI.
- VII.
- VIII. - Authorship of "Isis Unveiled"
- IX. - H. P. B. on the Views of the Theosophist
- X. - The Real Madame Blavatsky
- XI. - From America to India
- XII. - The Founding of "The Theosophist"
"I am of Paul, and I of Apollos"
Imperative Need of Ethics, The
Into Century the Second
Into the Light
Into the Second Century
Is There a Call?
Is There Justice in this World-Drama?
Is "The Secret Doctrine" Authoritative?
Karma as a Habit of Nature
Karma in the Bible
Katherine Tingley as I Knew Her
“Keep the Link Unbroken”
Keep the Teachings Clear!
Keightley, Bertram - A Biography
Last Call For Tomorrow
Lest We Forget
Let's Go to Work!
Let's Keep an Open Mind
Let's Keep to the Road!
Let's Transcend Ourselves
License Versus Freedom
“Listen to the March of the Future”
Love and Compassion
Man Is a Composite Being - I, II
Man Who Was Not There, The
Men to Match the Atom!
Middle Way, The
Moon and Its Mystery, The
Mounting Tide, A
Musings Along the Path
Musings Along the Road
Musings on the New Year’s Morrow
Needed: A Leap Forward!
Need is Great, The
Nicholas de Roerich: A Centenary
Nicholas de Roerich: Pioneer of the Spirit
Neo-Physics and "The Secret Doctrine"
1980 - On With the Work!
Nineteen Fifty One
1975 Is No Magic Date
Northward with the Sun
Number Magic
Olcott, Henry Steel and Judge, Q. William (Short Biographies.)
Oneness of Life, The All Pervading
On Failure, Conscience and Intuition
On Inner Stability
On the Threshold of Tomorrow
Operation “Megalomania”
Our Immediate Opportunity
Our Title-Page Illustration (Short Bio of Dr. Henry Travers Edge)
Our Universal Objectives
Our Untapped Resources
Path of Discipleship, The
Perennial Challenge, The
Pioneers of the Spirit
Possessions Versus Character
Psychic Versus Spiritual
Racism? Are You Up On
Rent in the Veil of Isis, A
Rhythms In Our Movement
Rising Tide of Change, The
Rocket Flights and Occultism
Rough Weather Ahead!
Science and the Lemurian Continent
Scientific Vindications of Occultism
Search of Theosophists, In
Search for Universality, A
Seventy-Five Years Ago
Seventy-Five Years Later
Solar Force at Work, A
Soldier, Sailor or Marine, To the
Solomon Hecht and Hubert S. Turner - In Memoriam
Some Words on Daily Life
Some Basic Facts of Reincarnation
Some Facts Concerning Mars
Some Healthy Doubts
Some Steps Along the Age-old Path
Study Classes, From Our
Sun - A Beating Heart!, The
Task Ahead, The
Then and Now
Theosophical Ecology
Theosophical Movement, The Nature of
Theosophists, In Search of
Theosophy a Doctrine?, Is
Theosophy and Science Meet, Where
Theosophy as a Living Power
Theosophy as a Way of Life
Theosophy - A Scientific Discipline
Theosophy In Action
Theosophy On the March
Theosophy: The Need of the Hour
Through the portals of the New Year ...
Tide is Rising, The
Tomorrow Does Not Wait!
To Stem the Tide of Psychism
Towards a New Stage-Setting
Towards a Spring-Cleaning
Towards an Unified Mankind
Towards the City of the Sun
Turn of the Century, The
Two Schools of Thought
Vivisection? So this is
Undying Message, An
Undying Urge, The
United in Objective
United on a Sure Foundation
Unity of Our Movement, The
Universal Brotherhood
Universal Brotherhood as a Vital Force
Universality of the Movement, The
Universal Kinship
Wanted: A Higher Sense of Ethics
Wanted: A Rebirth of Ethics
Wanted: Universality
We Therefore Resolve
We Can Be Young with Them
What About William Quan Judge
What Do We Mean by “Psychic”?
What is “The Secret Doctrine”?
What of the Future?
What of the Moon?
What They Think
- Hla Bu, Burmese Philosopher
- C.S. Lewis, Novelist
- Melvin Calvin, Biochemist
- Harlow Shapley, Astronomer
Where Do We Stand Now? ...
White Lotus Day
With Undimed Vision
Who Played that Trick on H. P. B.?
William Q. Judge: A Founder
William Q. Judge: His Occult Status
Words of Spiritual Worth
Work in Holland, Our
World of Tomorrow - A Challenge to Youth, The
World-Wide Fellowship
Writings of H. P. Blavatsky, The
Xifre, Don Jose - A Biography
Year Is New, The
Youth Can Do It

Pripravil: Anton Rozman