Jiddu Krishnamurti
O pravilni vzgoji in izobraževanju

Vsebina:

Predgovor

Predgovor k slovenski izdaji

Namen Krishnamurtijevih šol

Mnenji

I. DEL

Pogovori z učenci

1. Poglavje

O vzgoji in izobraževanju

2. Poglavje

O religioznem umu in znanstvenem umu

3. Poglavje

O znanju in inteligenci

4. Poglavje

O svobodi in redu

5. Poglavje

O občutljivosti

6. Poglavje

O strahu

7. Poglavje

O nasilju

8. Poglavje

O tvorjenju predstav

9. Poglavje

O vedenju

II. DEL

Pogovori z učitelji

1. Poglavje

O pravilni vzgoji in izobraževanju

2. Poglavje

O pogledu naprej

3. Poglavje

O delovanju

4. Poglavje

O pravilnem odpovedovanju

5. Poglavje

O tekmovanju

6. Poglavje

O strahu

7. Poglavje

O poučevanju in učenju

8. Poglavje

O krepostnem, zdravem umu

9. Poglavje

O negativnem pristopu

10. Poglavje

O meditaciji in izobraževanju

11. Poglavje

O cvetenju

Krishnamuritjeve šole

Slikovna priloga

Predgovor

To knjigo sestavljajo govori in razprave, ki jih je imel J. Krishnamurti v Indiji z učenci in učitelji v šolah Rishi Valley School v zvezni državi Andhra Pradesh in Rajghat School v Varanasiju. Centre vodi Krishnamurti Foundation India; ustanovljeni so bili zato, da bi bilo mogoče Krishnamurtijevo učenje sporočiti otroku. Za Krishnamurtija je izobraževanje bistvenega pomena, saj sporoča tisto, kar je glavno pri preobrazbi človeškega uma in pri oblikovanju nove kulture. Takšna temeljna preobrazba se zgodi tako, da se otrok ne uri le v obvladovanju različnih spretnosti, veščin in disciplin, temveč ima tudi možnost, da se zave procesov svojega mišljenja, čutenja in delovanja. Ta budnost ga napravi samo-kritičnega in čuječega in tako vzpostavi povezanost zaznavanja, razločevanja in delovanja, kar je odločilno za vzpostavitev pravilnega odnosa do človeka, narave, orodij in naprav, ki jih je človek naredil.

Povsod, tako v Indiji kot drugje po svetu, se sprašujejo o osnovnih domenah in zahtevah ustroja izobraževanja in njegovih različnih sistemih. Na vseh nivojih spoznavajo, da se obstoječi modeli niso obnesli in da je zveza med posameznikom in današnjo zapleteno družbo povsem neustrezna. Ekološka kriza in naraščajoča revščina, lakota in nasilje neizbežno silijo človeka, da se sooči s stvarnostjo svojega položaja. V takšnem času je potreben popolnoma nov pristop k osnovnim načelom izobraževanja. Krishnamurti preverja temelje naše kulture. Njegova kritika ni uperjena le k ustroju izobraževanja, ampak tudi k značilnostim in kakovosti človeškega uma in življenja. Krishnamurtijev pristop ni takšen, kot so drugi pristopi reševanja in izboljševanja izobraževalnega sistema, pač pa pretrga meje posameznih kultur in ustvari docela nov niz vrednot, ki lahko ustvarijo novo civilizacijo in novo družbo.

Za Krishnamurtija je novi um možen le, kadar religiozni duh in znanstveni pristop postaneta del istega gibanja zavesti - stanje, v katerem znanstveni pristop in religiozni duh nista dva vzporedna procesa, dve vzporedni zmožnosti uma. Nista v dveh neprepustnih kabinah kot dve ločeni gibanji, ki ju je treba združiti, temveč je to novo gibanje, ki sta mu svojstvena inteligenca in ustvarjalni um.

Krishnamurti govori o dveh za človeka koristnih pripomočkih - znanju, ki mu omogoči uporabo tehničnih dosežkov in inteligenci, ki se rodi iz opazovanja in samo-spoznavanja.

Ko Krishnamurti poudarja negovanje intelekta, ko poudarja nujnost, da imamo oster, čist um, um, sposoben razčlenjevanja in natančnosti, močno poudarja, da je potrebno vnesti mnogo več napora v dvigovanje kritičnega zavedanja notranjega in zunanjega sveta, v zavračanje sprejemanja avtoritet na kateremkoli nivoju in naglaša harmonično uravnotežitev intelekta in občutljivosti. Najpomembnejša naloga izobraževanja za Krishnamurtija je, da odkrijemo tista področja, kjer so znanje in tehnične veščine potrebne, in tista, kjer so postranske ali celo škodljive; ko um spozna, na katerih področjih je znanje nebistveno, se vzpostavi popolnoma nova dimenzija, nastanejo nove energije in se aktivirajo do tedaj neuporabljeni potenciali človeškega uma.

Eden izmed nerešenih problemov in izziv tistim, ki po vsem svetu izobražujejo, je problem svobode in reda. Kako naj otrok, učenec, študent raste v svobodi in sočasno razvije globok občutek za notranji red. Red je najgloblja korenina svobode. Za Krishnamurtija svoboda nima omejitvene točke, ampak se izpolnjuje iz trenutka v trenutek v vsakem dejanju življenja. Na teh straneh lahko vsakdo dobi vpogled v kakovost občutka svobode, pri čemer je red pripadajoči del.

Leta, ki jih učenec preživi v šoli, morajo zapustiti v njem prijeten občutek in veselje. To je možno le, če ni tekmovanja, ne avtoritete, ko sta poučevanje in učenje sočasno prisotna procesa, pri čemer oba, tisti, ki vzgaja in izobražuje, in tisti, ki se izobražuje, sodelujeta pri učenju.

Krishnamurtijev pristop je za razliko od sporočil religijskega duha različnih sekt in religijskih skupin povsem posveten in ima obenem globoko religiozno dimenzijo. V Krishnamurtijevem učenju obstaja odmik od običajnega pristopa k odnosu med učiteljem in tistim, ki ga poučuje, med gurujem in shishyjo (v indijski tradiciji imeni za učitelja in učenca - op. prev.). Tradicionalni pristop je v osnovi hierarhičen; obstaja učitelj, ki ve, in učenec, ki ne ve in ga je potrebno podučiti. Za Krishnamurtija učitelj in učenec delujeta na istem nivoju - občujeta skozi vprašanja in nasprotna vprašanja, dokler se ne pokaže vsa globina problema in dokler ne pride do razumevanja, ki razsvetli uma obeh.

Krishnamurti Foundation Indija čuti izjemno hvaležnost, da ima priložnost, da lahko to knjigo posreduje učencem in študentom, vzgojiteljem in učiteljem.

Izdajatelji

E-knjigo si lahko ogledate na naslednji povezavi: O pravilni vzgoji in izobraževanju.
Za ogled eknjige potrebujete kratek program DNL Reader.
Kako delujejo e-knjige si lahko preberite v našem Priročniku.
Svoj izvod knjige lahko kupite na naslednji povezavi: O pravilni vzgoji in izobraževanju.

Zadnjič obnovljena: april 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji