Kronologija teozofskega gibanja na Slovenskem

Slovenija kot del Avstro-Ogrske Monarhije

1895

Na Bledu dr. Arnold Rikli ustanovi "Naravni zdravilni zavod", kamor prihajajo na zdravljenje in obnavljanje moči tudi številni teozofi iz cele Evrope, tako da zavod postane živo središče za širjenje teozofskih idej.

1900

Prvi teozofski študijski krog v Ljubljani pod vodstvom dr. Edvarda Šerka v stiku z Nizozemsko Sekcijo Teozofskega Društva.

1911 – 1918

Študentje teozofije v stiku s teozofskim krogom na Dunaju.

1914 – 1918

I. svetovna vojna.

Slovenija kot del Kraljevine Jugoslavije

1918 - 1920

Oživitev delovanja.

1921

V Ljubljani se ustanovi Pripravljalni odbor za ustanovitev Jugoslovanskega Teozofskega Društva, ki se udeleži 1. svetovnega kongresa T. D. V Parizu.
Odbor izda brošuro Teozofija je modrost Boga in modrost o Bogu.

1922

Odbor začne izdajati revijo Ezoterična pisma.

1923

Odbor se udeleži 7. evropskega kongresa T. D. na Dunaju in ustanovi Teozofsko Družbo, ki ji predseduje g. Anton Zajc.

1924

Predsednica T. D. dr. Annie Besant prizna 23.04. skupino kot krog Služenje neposredno priključeno Adyarju, vendar delo s smrtjo predsednika A. Zajca še isto leto zamre.
Teozofi na hrvaškem 17.01. sklenejo ustanoviti jugoslovansko teozofsko društvo.

1925

14.09. Predsednica T. D. dr. Annie Besant izda ustanovno listino za Jugoslovansko sekcijo Teozofskega Društva, s predsednico g. Jelisaveto Vavro.

1926

Sekcija začne izdajati revijo Teozofija.

1928

Sekcija najame v Zagrebu stanovanje za redne sestanke in knjižnico.
Z ustanovitvijo kroga Krishnaji v Celju, ki ga vodi g. Konec Konrad, ponovno oživi delo v Sloveniji.

1929 - 1937

Sekcija izda številne publikacije: Teozofija in Teozofsko Društvo za tiste, ki iščejo Resnico; Astralna raven in Devachanska raven C.W. Leadbeatra; Karma, I. Butkovića;
Ob nogah Učitelja, J. Krishnamurtija; Glas Tišine, H. P. Blavatsky in Luč na Pot, M. Collins; številna druga prevedena dela pa objavi v tipkani obliki in v omejeni nakladi.

1938

V Zagrebu se odvija kongres Evropske Federacije, ki se ga udeležita tudi predsednik T. D. g. George Arundale in njegova žena Rukmini Devi.

1939

Ponovno oživi delo kroga Služenje v Ljubljani, ki ga vodi g. Vladimir Komidar; na novo pa se ustanovi krog Surya v Mariboru, ki ga vodi g. Vladimir Munda in ki izdaja lasten bilten Naša Beseda.
Jugoslovanska sekcija T. D. se preimenuje v Teozofsko Društvo v Jugoslaviji.

1940

Hrvaški teozofi v strahu pred nemško okupacijo razpustijo društvo. Preneha vsako delovanje po vsej Jugoslaviji, razen v Sloveniji.

1941 - 1944

II. svetovna vojna.
V Ljubljani se delo nadaljuje ilegalno.

Slovenija kot del SFR Jugoslavije

1945

Teozofi v Zagrebu oživijo delovanje društva in ga preimenujejo v Teozofsko društvo u federalnoj republici Hrvatskoj.

1946

Umre predsednica društva g. Jelisaveta Vavra. Izvoljen je nov predsednik, g. Alojz Piltaver. Društvo začne izdajati bilten Teozofski Radnik.
Slovenski teozofi v Ljubljani pridobijo društvene prostore.

1947

Državni organi prepovejo vsakršno delovanje društva in zaplenijo celotno premoženje, z arhivom, knjižnico in ustanovno listino. Delo povsem zamre, razen v Sloveniji.

1948 - 1965

Delovanje v Sloveniji se odvija ilegalno v ljubljanskem krogu Služenje, ki ga vodi g. Anton Jesse, in je deležen podpore Evropske federacije T. D. in kroga na Dunaju.
Večkrat ga obišče g. John Coats.

1966 - 1967

Politične spremembe v državi omogočijo obnovitev društvenega delovanja, tako da je 09.05 ustanovljeno Teozofsko Društvo v SFRJ, z generalnim sekretarjem g. Antonom Jessetom. V Sloveniji se uradno obnovi delo krogov Služenje v Ljubljani in Krishnaji v Celju.
Člani se udeležijo 5. svetovnega kongresa T. D. v Salzburgu, kjer jim predsednik g. N. Sri Ram priredi poseben sprejem.

1968

Člani društva se udeležijo kongresa Evropske Federacije T. D. v Swanwicku.

1969

Izvoljen je nov upravni odbor društva, z generalno sekretarko g. Milo Grubačevič..

1970 - 1974

Redno delo društva, s sestanki in letnimi šolami v Gozd Martuljku. Društvo pridobi društvene prostore. Ustanovi se krog Bratstvo za mlajše člane.

1974

Društvo začne izdajati revijo Mladi Teozof.

1976

Društvena revija dobi novo ime, Teozof.

1978

Sedež društva se prenese v Zagreb.

1979

Izvoljen je nov upravni odbor društva, za generalnega sekretarja pa g. Emilio Trampuž.

1980 - 1982

Delo se nadaljuje in ustanavljajo se novi krogi, predvsem na hrvaškem. Društvena revija se preimenuje v Staze.

1983

Predsednica T. D. g. Radha Burnier sproži na pobudo predsednice kroga Služenje v Ljubljani, g. Jennifer Krevel, preiskavo glede delovanja Nove Akropole v okviru T. D. v SFRJ.
Na podlagi ugotovitev preiskave predsednica T. D. izključi vodilne delavce društva in odvzame ustanovne listine številnim krogom.

1984

G. Emilio Trampuž skliče izredni zbor Teozofskega društva v SFRJ, ki sprejme odločitev, da prekine vse odnose z Adyarjem in izključi kroge:
Služenje iz Ljubljane, Razumevanje iz Celja in Ljubav z Reke.
Člani teh krogov skličejo ločeni občni zbor, na katerem izvolijo za generalnega sekretarja g. Avguština Gerdena.

1985

Slovenijo obišče predsednica T. D. g. Radha Burnier, ki podpre delovanje krogov, ki so ostali priključeni Adyarju. Ti začnejo izdajati revijo Teozofska Misel.

1986

Izključeni člani v Zagrebu preimenujejo Teozofsko društvo v SFRJ v društvo Pitagora.

1987

Umre generalni sekretar g. Avguštin Gerden, ki ga nadomesti g. Anton Jesse.

1988

Umre g. Leon Krevel, ki je 45 let deloval za širitev teozofije v Sloveniji.

1989

Državni organi na hrvaškem potrdijo, da je društvo Pitagora pravni naslednik Teozofskega društva v SFRJ.
Adyarju pridruženi krogi 07.07. ustanovijo Teozofsko društvo v Sloveniji, ki ga tvorijo krogi Adyar (prej krog Služenje), Razumevanje in Surya v Kopru (prej krog Ljubav na Reki). Generalni sekretar postane g. Anton Jesse. Društvo izda knjižico M. Collins Luč na pot.

1990

Društvo, ki izda knjižici J. Krishnamurtija Ob nogah učitelja in H.P.Blavatsky Glas Tišine, znova obišče predsednica T. D. g. Radha Burnier.

Slovenija neodvisna država

1991

Društvo začne organizirati redne tečaje za interesente.

1992

Predsednica T. D. g. Radha Burnier izda ustanovno listino za Teozofsko društvo v Sloveniji kot The Regional Association of the Theosophical Society.
Društvo izda knjigo Dve knjigi stihov iz Dzyana.

1994

Društvo izda knjigi H. P. Blavatsky Ključ k teozofiji in C. W. Leadbeatra Čakre.

1995

Na občnem zboru društvo sprejme nova pravila društva in za predsednico g. Cveto Starič. V samozaložbi izide knjiga I. K. Taimnija Veda o Jogi.

1998

Na mesto predsednice društva je izvoljena g. Irena Kristan - Polanc. Društvo ponatisne knjižico H. P. Blavatsky Glas Tišine in izda knjigo I. K. Timnija Samokultura.

2000

Društvo izda knjižico g. Danielle Audoin Spoznavanje samega sebe.

2002

V samozaložbi izide knjiga Clare Codd Skrivnost življenja.

2004

Na mesto generalnega sekretarja društva je izvoljen g. Dušan Žagar.


Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji