Osemdeseta leta

Burna leta za Teozofsko društvo v SFR Jugoslaviji so se začela 14. aprila 1980 s cirkularnim pismom nekaterih članov krogov “Razumevanje” in “Služenje”, v katerem so izrazili mnenje, da delovanje F. M., zaradi njegovega objavljanja brošur “Joga ljubavi” in “Joga svakodnevnica”, organiziranja plačljivih tečajev in ustanavljanja samostojnega društva “Iskon” ni v skladu s cilji Teozofskega Društva.

11. maja 1980 se je odvijal 13. Redni Letni Občni Zbor društva, na katerem je bila prisotna dobra četrtina vseh članov, pa tudi gostje iz Indije, Avstrije in Avstralije. Ob bogatem programu, predstavitvah dejavnosti in predavanjih, je bila obravnavana tudi potreba po ponovni dopolnitvi pravil društva, potrditev ustanovitve kroga “Rukmini” v Vojniku, in predlog uradnikov EFTS M. G., da bi prevzela mesto predsedujoče Evropske Federacije Teozofskih Društev. Opravljene so bile tudi volitve Predsednika Teozofskega Društva, pri čemer so člani društva namenili večino glasov Rukmini Devi Arundale.

Leto 1981 se je začelo s sporom z M. G., ker naj bi ta napačno prikazovala delovanje Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji in nekatere dejavnosti, ki so se odvijale v njegovem okviru. Na sestanku Izvršnega Odbora društva je predsednik Nadzornega Odbora govoril o smernicah delovanja društva in opozoril, da večkrat prihaja do problemov v društvu v zvezi z 2. ciljem društva - primerjalnim študijem - in da je potrebno imeti podlago za tak študij. Za podlago pa naj bi koristila dela avtorjev, ki so bili člani društva. V zvezi s 3. ciljem pa, da nekateri člani mislijo, da bi se človek moral ukvarjati z nižjimi psihičnimi silami - takšno razumevanje tega cilja pa je zelo nevarno.

10. maja 1981 je potekal 14. Redni Letni Občni Zbor društva, na katerem so bila potrjena nova pravila društva in ukinitev kroga “Kundalini”, kajti F. M. se je, potem ko je večino časa od njegove ustanovitve preživel na služenju vojaškega roka, februarja 1981 izpisal iz društva. Letni kamp v Gozd Martuljku je tega leta trajal dva tedna, od katerih je bil prvi posvečen delu v Teozofskem društvu. Društvu pa se je v tem letu pridružilo 31 novih članov.

Ob koncu leta je prišlo do nekaterih sprememb v vodstvu društva, ko je Izvršni Odbor kooptiral za podpredsednika društva A. H., za tajnico pa V. R. Ker pa je prišlo tudi do spremembe v vodstvu kroga “Služenje”, je mesto v Izvršnem Odboru prevzela J. K. Mesto v odboru je bilo znova dodeljeno tudi vodji Teozofskega Reda Služenja, vendar pa brez pravice glasovanja. Obenem je Odbor pripravil lastno deklaracijo o svobodi mišljenja in imenoval kandidacijsko komisijo za volitve v organe društva v letu 1982. Ker je F. M. zaprosil za ponovni sprejem v društvo, je Izvršni Odbor sprejel sklep, da se ta zavrne, vendar z možnostjo, da po dveh letih ponovno zaprosi za članstvo.

14. februarja 1982 se je vršil prvi sestanek Izdajateljske komisije društva, na katerem je bil sprejet način dela komisije, sprejet sklep, da se opravi popis vseh prevedenih del in pripravi program izdajanja za tekoče leto, ki ga bo obravnavala in potrdila skupščina društva.

Na pomlad je sprožil polemiko v društvu članek, objavljen v tedniku Tribuna, ki je nastal na podlagi cirkularnih pisem. Izvršni Odbor je sprejel sklep, da je potrebno opomniti avtorje teh pisem na neustreznost takšnega ravnanja in na to, da bo takšna ravnanja odslej obravnavala disciplinska komisija društva. Ker so v preteklih mesecih v društvu precej prahu dvignili tudi tečaji mentalne dinamike, ki jih je vodil predsednik društva, se je ta odpovedal njih nadaljnji organizaciji.

9. maja 1982 se je odvijal 15. Redni Letni Občni Zbor Teozofskega društva v SFRJ, na katerem so bile opravljene volitve v organe društva, ki so potrdile dotedanjo vodstveno ekipo Izvršnega Odbora društva. Obravnavana sta bila predloga spremembe imena društvenega glasila, ki naj bi se odtlej imenovalo Staze, in kroženje pisma, ki je bilo poslano na različne naslove brez vednosti Izvršnega Odbora društva, zaradi česar je skupščina izrekla M. G. javni opomin. V tekočem letu se je društvu priključilo 37 novih članov. (Glej: Letno poročilo predsednika.)

1. julija 1982 se je vršila prva seja Nadzornega odbora društva, ki je sklenil, da mora odbor dobivati na vsake tri mesece redna poročila predsednikov krogov o opravljeni dejavnosti in da ga mora Izvršni Odbor obveščati o sklicu in o dnevnem redu svojih sej. Odbor je imel nekaj pripomb v zvezi z določanjem kvoruma na Občnem Zboru in zato z zapisnikom ter v zvezi z izterjavo članarin, zaradi česar je predsednik odbora pripravil posebna navodila.

21. novembra 1982 je potekal sestanek Izvršnega Odbora društva, na katerem so bila sprejeta priporočila Nadzornega Odbora in na katerem je J. K. odprla razpravo o J. S. (ki je v okviru društva organizirala razna predavanja), Jorgeju Angelu Livragi in organizaciji Nova Akropola. Izvršni Odbor je sklenil, da je potrebno pisati v Adyar in se pozanimati o delu J. A. Livrage. Dolžnost “pisati v Adyar in nekim svojim prijateljem v Argentini” je prevzela vodja Teozofskega Reda Služenja. Glede Letnega Kampa 1983 pa se je Izvršni Odbor odločil, da bo tema: “Teozofski odnosi čovjeka prema sebi i okolini”, moto pa: “Nema religije nad istinom”, glede biltena Jezgra pa to, da mora ta služiti zgolj kot informativni bilten o delu Teozofskega društva v SFRJ.

Na naslednji sestanek Izvršnega Odbora društva, 20. marca 1983, sta bili zaradi točke dnevnega reda: “Pitanje Nove Akropole v Jugoslaviji” posebej povabljeni D. G. in J. S. Prva je poročala, da je pisala v Argentino (2. februarja 1983), vendar pa, da še ni prejela odgovora, J. K. pa je nato predlagala, da se ta točka razširi na temo: “Naš rad u Teozofskom društvu”, v kateri je potem odbor obravnaval in zavrnil prošnjo F. M. po ponovni včlanitvi v društvo, vprašanje delovanja knjižnice kroga “Služenje” in vprašanja v zvezi z delovanjem J. S. V razpravi je J. K. je obtožila predsednika društva, da je govoril o stapljanju Teozofskega društva z Novo Akropolo, na kar je slednji odgovoril, da Nova Akropola v Jugoslaviji ne obstaja, zato ne more biti govora o kakršnemkoli spajanju. Izvršni Odbor je nato po razpravi sklenil (z devetimi glasovi za, tremi vzdržanimi - J. K. in B. D. sta svojo odločitev obrazložila, da se vzdržujeta zato, ker ne poznata dovolj dejstev - in nobenim proti), da je J. S. dejavna članica društva in vodja študijske skupine, v kateri se preučujejo teozofska učenja v skladu z načeli Teozofskega društva. Po odmoru, med katerim so sejo zapustili nekateri člani, je odbor sklenil, da se ustanovi krog “Feniks” v Zagrebu, in to, da se bo Letni Kamp v Gozd Martuljku odvijal, zaradi pomanjkanja predavateljev, le en teden in da se bodo prijave sprejemale v okviru posameznih krogov, medtem ko bo tiste, ki bodo prišli na taborjenje brez prijavnice, obravnaval poseben odbor in jih sprejel ali ne kot goste.

7. maja je potekal naslednji sestanek Izvršnega Odbora, na katerem je bilo govora o ponovni potrebi po usklajevanju društvenih pravil z novim zakonom o društvih, o dnevnem redu skupščine in o založniški dejavnosti, na katerem pa je bilo prisotnih le osem od trinajstih članov odbora.

Naslednji dan, 8. maja 1983, pa je potekal 16. Redni Letni Občni Zbor društva, na katerem so bila vsa poročila sprejeta brez pripomb (Glej poročilo predsednika.), razen vprašanja v zvezi z zapisnikom prejšnega zbora, in na katerem je bil sprejet predlog o uskladitvi pravil. Po poročilu o pripravah na Letni Kamp, so nekateri člani kroga “Služenje” razdelili prisotnim članom cirkularno pismo in zapustili zbor. V osem strani dolgem pismu, ki ga je podpisalo 11 članov kroga “Služenje”, 1 član kroga “Razumevanje” in 1 član kroga “Ljubav” su navedli svoje poglede na delovanje društva in zapisali poziv: “... naj se jim pridružijo vsi, ki želijo z njimi sodelovati v smeri resničnih ciljev Društva. ...” ter navedli, da so podoben dopis poslali na sedež Teozofskega Društva v Adyar.

V tem letu je skupno število članov društva doseglo številko 245.

30. maja je Generalni Sekretar Argentinske Sekcije Teozofskega Društva, J. C. Palmeri, poslal D. G. zaprošeno poročilo o J. A. Livragi, ki pa ni bilo nikoli posredovano Izvršnemu Odboru društva, ampak ga je bilo izročeno J. K., ki ga je nato posredovala podpredsedujoči EFTS, ki je jeseni tega leta izvedla preiskavo o delu Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji. Uresničen tudi ni bil tisti del sklepa Izvršnega Odbora društva, ki se je nanašal na poizvedbo v Adyar.

3. junija je predsednik društva poslal cirkularno pismo članom, s priloženim predlogom odgovora na cirkularno pismo 13-tih članov društva, katerega naj bi nato poslali na sedež društva v Adyar in drugim uradnikom Teozofskega Društva v Evropi, s pozivom, naj člani pripišejo pripombe in predloge ali predlagajo povsem drugačno vsebino pisma, in anketo o podpori takšni obliki odgovora. V njem je med drugim navedel, da so trije krogi poslali v Adyar prošnjo, da se organizirajo kot posebno Regionalno Združenje v okviru mednarodnega Teozofskega Društva in da bi bilo navsezadnje najbolje, ko bi, če ni mogoče sodelovati, do takšne rešitve dejansko prišlo.

Člani iz Beograda so v odgovor na to pismo sporočili, da tovrstno dopisovanje z inozemstvom ne bi bilo na mestu in predlagali naj se na vodilnih mestih v društvu zamenja tistih nekaj ljudi, ki so v medsebojnih sporih (Glej celotno besedilo dopisa.).

Pred poletjem sta Ljubljano in Zagreb obiskala Rohit in Devi Mehta ter poleg predavanj, ki sta jih imela, poskušala posredovati tudi v obstoječem sporu v društvu. Menila sta, da bi morali obstoječi dve usmeritvi v Jugoslaviji pomagati ena drugi, saj sta komplementarni.

8. julija so nekateri člani kroga “Služenje” znova poslali članom iz Ljubljane pismo, v katerem so navedli razloge za odločitev, da prepovedo krogu “Bratstvo” delovanje v društvenih prostorih.

Letni Kamp v Gozd Martuljku je leta 1983 potekal od 30. julija do 8. avgusta, kjer je potekal tudi izredni sestanek članov Izvršnega Odbora, ki so bili prisotni na taborjenju, da bi obravnaval nasatalo situacijo v društvu.

10. oktobra je nato predsednik društva poslal članom disciplinske komisije, na zahtevo tistih članov Izvršnega Odbora, ki so prisostvovali kampu v Gozd Martuljku, dopis s prošnjo in številnimi prilogami, da obravnava delovanje J. K.

17. oktobra je J. K. poslala članom Izvršnega Odbora pismo, z zahtevo, da se takoj suspendira delo kroga “Feniks”, dokler predsednica mednarodnega Teozofskega Društva ne izda ustreznega Charterja, vključno z vprašanjem, kako je mogoče, da se je kampa udeležil tudi F. M.

26. oktobra je predsednik disciplinske komisije poslal odgovor predsedniku, v katerem je ugotavljal, da je edino resno vprašanje, ki ga je vredno obravnavati na osnovi očitkov skupine, ki se je podpisala pod cirkularno pismo dne 8. maja 1983, tisto, ki se nanaša na to, da je predsedniku društva “stalo do porasta broja članova, a da zanemaruje kvalitetu”. Ter na koncu predlagal, da se J. K. trajno izključi iz društva. Vendar pa se druga dva člana disciplinske komisije do sklepa nista opredelila.

13. novembra je predsednik društva obvestil člane, da je bil nekaj časa mnenja, da J. K. sploh ni poslala pritožbe v Adyar, ker mu ni bilo nikoli omogočeno, da bi videl pismo, vendar pa, da sedaj prihaja na zahtevo Predsednice Teozofskega Društva v Jugoslavijo pod-predsedujoča EFTS, da bi raziskala dogajanja, na podlagi pritožbe J. K. V pismu je podal svoje videnje situacije in poprosil člane, da bi podpisali pismo, ki jim ga je poslal 3. junija 1983.

18. novembra je nato prišla v Jugoslavijo podpredsedujoča EFTS in v času do 30. novembra opravila pogovore s številnimi člani društva.

29. novembra je J. K. pisala v imenu podpisnikov pisma Predsednici Teozofskega Društva pismo, v katerem je zapisala: “... spoštljivo prosimo, da brez odlašanja podvzamete naslednje korake, s katerimi edino bo mogoče ohraniti lojalnost nacionalne sekcije do ciljev in idealov T. D. in do naše dežele ter oblastem to dokazati, še preden bodo primorane podvzeti korake v smeri prepovedi delovanja teozofskega dela v Jugoslaviji.” V nadaljevanju pisma so bili nato navedeni ukrepi, ki so se kasneje, skoraj povsem identični, znašli v poročilu podpredsedujoče EFTS in Predsednice Teozofskega Društva.

11. decembra 1983 je podpredsedujoča EFTS izdala poročilo preiskave, v katerem je na začetku zapisala, da ga je pripravila po nalogu Predsedujoče EFTS in na zahtevo Predsednice Teozofskega Društva. Preiskava naj bi bila opravljena zato, da bi omogočila Predsednici, da odgovori na prošnjo trinajstih resnih in izkušenih članov Jugoslovanske Sekcije, ki predstavljajo tri Lože Sekcije, poslano dne 19. aprila 1983, in v katerem so ti člani prosili, da se jih pooblasti za oblikovanje Regionalnega Združenja, ločenega od ostale Jugoslovanske Sekcije. V nadaljevanju poročila je predstavila svoje poglede, pridobljene na podlagi razgovorov in različnega materiala, ter predlagala ukrepe.

6. januarja 1984 je Predsednica Teozofskega Društva, izdala Uredbo, s katero je ukinila Diplome (članstvo) sedmim vodilnim članom društva in Charterje (ustanovne listine) petim krogom Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji, na podlagi kršenja Resolucije o svobodi Društva in 28. in 38. člena pravil Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji in določila, da odslej le krogi “Služenje”, “Razumevanje” in “Ljubav” predstavljajo Teozofsko društvo v SFR Jugoslaviji.

9. januarja 1984 je Predsednica Teozofskega Društva poslala pismo A. G. (kasnejšemu predsedniku ločenega Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji - Adyar) s kopijo uredbe in z omembo: “Kakor razumem, boste vi in ... podvzeli potrebne korake pri oblasteh.”

Za 29. januar 1984 je bil sklican Izredni Zbor Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji, da bi obravnaval nastale razmere v društvu. Predsednik društva je le nekaj dni pred zborom prejel od J. K. Uredbo Predsednice Teozofskega Društva, ki je presenetila vse vpletene. Tako so na Izrednem Občnem Zboru člani izglasovali, da bo Teozofsko društvo v Jugoslaviji še naprej delovalo pod tem imenom, le da se iz pravil črta člen, ki govori o povezanosti s Teozofskim Društvom s sedežem v Adyarju. Na Zboru so ukinili kroge “Služenje”, “Razumevanje” in “Ljubav” ter obvestili njihove člane naj se v roku 30 dni opredelijo, ali se še imajo za člane Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji. Z Zbora so tudi poslali pismo Predsednici Teozofskega Društva, ki so ga podpisali vsi izključeni uradniki in še 44 drugih članov Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji in v katerem so izrazili presenečenje nad njeno odločitvijo in upanje, da bo še razmislila o svoji odločitvi.

18. marca 1984 je predsednik Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji pisal vsem Generalnim Sekretarjem in drugim aktivnim članom Teozofskega Društva pismo, v katerem jih je seznanil z nastalo situacijo v Jugoslaviji.

Predsedujoča EFTS se je odzvala na to pismo in s “Pomembnim obvestilom o Jugoslaviji” obvestila člane Sveta EFTS o napačni predstavitvi razmer v pismu “bivšega” predsednika Teozofskega društva v SFR Jugoslaviji.

Julija 1984 je Svet EFTS objavil dve resoluciji in priporočilo v zvezi z dogajanji v Jugoslaviji in v celoti podprl odločitev Predsednice in Generalnega Sveta Teozofskega Društva.


To je deveti v nizu člankov, ki naj bi predstavili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Temelji na trenutno dostopnih podatkih in je zasnovan razvojno, tako da bo sproti dopolnjevan z novimi spoznanji. Zato bralce vljudno naprošam, da tvorno sodelujejo pri tej predstavitvi z njim dostopnimi podatki, ki bi nadalje osvetlili zgodovino teozofskega gibanja v Sloveniji in bivši Jugoslaviji.

Anton Rozman

Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji