Vsebine Teozofske misli

Glasilo Teozofskega društva v SFRJ
Odgovorni urednik: dr. Avguštin Gerden

 

Leto 1986 - Št. 1 / Februar 1986

 

Year 1986 - No. 1 / February 1986

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Društveni cilji

1.

Aims of the TS

2.

Svoboda misli in molk

2.

The Freedom of Thoughts

3.

Teozofski misli na pot

3.

Introduction to 1. Issue

4.

Teozofsko gibanje in njegovo širjenje

4.

Theosophical movement and spreading

5.

Sodobnost in Joga

5.

Present Age and Yoga

6.

Teozofija in Teozofsko društvo

6.

Theosophy and T.S.

7.

Aktualne misli za poglobljeno razmišljanje

7.

Thoughts actuel for deeper reflection

8.

O teozofskem služenju

8.

About the Theosophical Service

9.

Bratstvo čovječanstva - iz Theosophista

9.

Fraternity of the Mankind - from the Theosophist

10.

Joga in povprečni človek

10.

Yoga and Common Man

11.

O zakonu

11.

About Matrimony

12.

Molitev Sioux Indijancev

12.

The Prayer of the Sioux Indios

13.

Univerzalnost

13.

Universality

14.

Pojem Boga v Teozofiji

14.

The God- conception in the Theosophy

15.

Iz pisma grofici Aldobrandeschi

15.

From a letter written to Countess Aldobrandeschi


 

Leto 1986 - Št. 2 / Julij 1986

 

Year 1986 - No. 2 / July 1986

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Društveni cilji

1.

Aims of the T.S.

2.

Besedilo sklepa, ki ga je sprejel Generalni svet. T .D.

2.

Conclusion of the General Council

3.

Poslanica predsednice

3.

Message of the President

4.

Nagovor predsednice

4.

Address of the President

5.

Pravo pojmovanje

5.

 

6.

Študij in poglabljanje

6.

 

7.

Kakovost življenja

7.

 

8.

Biti vsem v korist

8.

 

9.

Pomanjkanje integracije

9.

Lack of integration

10.

J. Krishnamurti in Rukmini Devi

10.

J. Krishnamurti and Rukmini Devi

11.

Iz J. Krishnamurti-jeve Pesmi življenja

11.

From J. Krishnamurti's Poem of Life

12.

Cesar Julijanus, posvečenec

12.

Cesar Julijanus, the Initiate

13.

Rukmini Devi je umrla

13.

Rukmini Devi deceased

14.

Življenje v svobodi

14.

Life in Freedom

15.

K. Gibran: O dajanju

15.

K. Gibran: of Giving

16.

Predsednica obišče Ameriko

16.

News of the Center

17.

Kako naj širimo teozofijo

17.

How to expand theosophy

18.

Obvestilo o letni šoli T.D.

18.

Information on the Summer School of T.S.

19.

Sporočilo o predavanju o vegetarijanstvu

19.

News of the lecture on vegetarianism

20.

Vegetarijanstvo in življenje okoli nas

20.

Vegetarianism and the life around us

21.

Iz knjige J . Krishnamurti-ja: Prva in zadnja svoboda

21.

From J. Krishnamurti's book on The First and the Ultimate Freedom

22.

Yoga miru

22.

Yoga of Peace


 

Leto 1986 - Št. 3 / December 1986

 

Year 1986 - No. 3 / December 1986

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Društveni cilji

1.

Aims of the T.D.

2.

Na drugo stran zimskega solsticija

2.

On the second side of the winter solstice

3.

Pravi pogled

3.

The right sight

4.

Dežela brez poti

4.

The pathless land

5.

Razmišljanja ob prehodu v Novo leto

5.

Considerations on the occasion of New Year

6.

Največja radost v življenju

6.

The greatest joy in life

7.

O krivdi in kazni

7.

On Crime and Punishment

8.

O ljubezni

8.

On Love

9.

Ritual in ceremonija

9.

Ritual and Ceremony

10.

Desiderata

10.

Desiderata

11.

Živi simboli teozofije

11.

Live Symbols of Theosophy


 

Leto 1987 - Št. 1 / Maj 1987

 

Year 1987 - No. 1 / May 1987

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Društveni cilji

1.

Aims or the T. S.

2.

Sklepi generalnega sveta T.D.

2.

The declaration of the General Council

3.

In memoriam Dr. A. Gerdena

3.

In memorianl on Dr. A. Gerden

4.

Nagovor predsednice ob 111. letni konvenciji

4.

Presidential address to the 111th Annual Convention

5.

Nagovor predsednice novim članom

5.

Presidential address to the new members

6.

8 maj - Dan belega lotosa

6.

8th May - The white lotus day

7.

O ljubezni - K.Gibran

7.

On Love - K.Gibran

8.

Eno z življenjem - 9. maj - dan T. D. v SFRJ

8.

To be one with the Life - 9th May - The day of the T. S. in SFRJ

9.

Mahamangala Sutta

9.

Mahamangala Sutta

10.

Tretji cilj društva

10.

The third object of the T.S.

11.

Dnevnik nerojenega otroka

11.

The diary of the unborn child

12.

Na razpotju tisočletja

12.

On the cross-way of the millenium

13.

Komparativni študij zapadnih religija

13.

The comparative study of the west religions

14.

Teozofski znak

14.

The emblem of the T. S.


 

Leto 1987 - Št. 2 / Oktober 1987

 

Year 1987 - No. 2 / October 1987

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Društveni cilji

1.

Aims of the Theosophical Society

2.

Sklepi generalnega sveta T.D.

2.

The declaration of the General Council

3.

Drugo obdobje službovanja

3.

A Second Term of Office

4.

Inauguracija drugog predsedničkog roka

4.

Inauguration of President Second Term

5.

Poslanstvo Teozofskega društva

5.

A Mission of the Theosophical Society

6.

Teozofsko življenje

6.

A Theosophical Life

7.

O svobodi

7.

On Freedom

8.

Veščina, ki ni sama sebi namen

8.

The Skill without aim

9.

Mogočni potencial človeka

9.

The mighty potential of the man

10.

Kako je nastala knjiga Tajna veda

10.

How the book Secret Doctrine came into being


 

Leto 1988 - Št. 1 / Januar 1988

 

Year 1988 - No. 1 / January 1988

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Novim obzorjem naproti

1.

Forwards to the new horizons

2.

Edinstvo

2.

The-Unity

3.

Svetovna kriza in prihodnost človeštva

3.

The world crisis and the future of the mankind

4.

Po stopinjah ustanoviteljev

4.

In the Footsteps of the Founders

5.

Glas Himalaje

5.

The Voice of Himalaya

6.

Družbene vrednote in duhovno razumevanje

6.

Social values and Spiritual Insight

7.

Pisma Mojstrov modrosti

7.

Letters of the Masters of Wisdom

8.

Adyarski dan

8.

The Adyar's Day

9.

Kaj je smrt

9.

What is a death

10.

O zakonih

10.

On laws

11.

Vesti iz Adyara

11.

Adyar's News

12.

H. P. Blavatsky o pravilnem študiju Teozofije

12.

What H. P. Blavatsky is saying about the right study of Theosophy


 

Leto 1988 - Št. 2 / Maj 1988

 

Year 1988 - No. 2 / May 1988

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

In memoriam Dr. Leona Krevla

1.

In memoriam Dr.Leon Krevel

2.

Nov zakon novi Evropi

2.

New law to the New Europe

3.

8. maj - Dan Belega Lotosa

3.

White Lotus Day - 8th May

4.

Osebnost in delo Blavatske

4.

H.P.Blavatsky and her work

5.

Žetev - R. Tagore

5.

Harvest

6.

Kultura in človeški napredek

6.

Culture and human progress

7.

Dragocenosti razlikovanja

7.

Preciousness of the distinguishing

8.

Pisma Mojstrov modrosti

8.

Letters of the Masters of Wisdom

9.

Pravi okultizem

9.

True Occultism

10.

Prerok - K. Gibram - O svobodi

10.

On Freedom

11.

Kaj je varnost in ali jo zares potrebujemo

11.

Security, what is it, and do we realy need it?

12.

Praznovanje Vesaka na televiziji

12.

Vesak Festival on Television

13.

Društvene vesti

13.

News


 

Leto 1988 - Št. 3 / December 1988

 

Year 1988 - No. 3 / December 1988

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Dan človekovih pravic

1.

The Day of Human Rights

2.

Človestvo kam?

2.

Humanity, where?

3.

Znanost in vera

3.

Science and religion

4.

Išči pot

4.

Seek out the way

5.

S soncem obsijana pot

5.

The Sunlight Path

6.

Paradoksi svobode in vezi

6.

Paradoxes of Freedom and Bondage

7.

Povest o Pitagori

7.

The story on Pitagora

8.

Sveta knjiga DZYAN

8.

The Holy Book DZYAN

9.

Ali je materializacija možna?

9.

Is materialization possible?


 

Leto 1989 - Št. 1 / Junij 1989

 

Year 1989 - No. 1 / June 1989

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Nova luč na obzorju?

1.

New Light on the Horizon?

2.

Največja svoboda

2.

The greatest Freedom

3.

Zakladnica idej

3.

The Treasury of the Ideas

4.

Drama človeške evolucije in pravila igre

4.

The Drama of Human Evolution and the Rules of the Game

5.

Luč Azije

5.

The Light of Asia

6.

Knjiga Dzyan

6.

The Book of Dzyan

7.

Vesti iz Adyara

7.

Adyar's News


 

Leto 1989 - Št. 2 / December 1989

 

Year 1989 - No. 2 / December 1989

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Govor predsednice na letni skupščini

1.

Presidential Address at General Convention

2.

O meditaciji

2.

On Meditation

3.

Elevzinski misteriji

3.

The Mysteries at Eleusina

4.

Še o karmi

4.

On Karma

5.

Krishnamurtijeva Revolucija

5.

Krishnamurti's Revolution

6.

Zlati stihi Pitagorejcev

6.

The Golden verses of Pitagorians

7.

Knjiga Dzyan

7.

The Book of Dzyan

8.

Vesti iz sveta

8.

News from the World


 

Leto 1990 - Št. 1 / Februar 1990

 

Year 1990 - No. 1 / February 1990

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Govor predsednice na 114. letni skupščini T.D.

1.

Presidential Adress at 114 th. Annual Convention

2.

17. februar - praznik dneva Teozofskega društva

2.

17 th February - Festival day of the Theosophical Society

3.

Duhovno življenje

3.

Spiritual Life

4.

Misli v tišini

4.

Thoughts in the Silence

5.

Tradicija univerzalne joge

5.

The Universal yoga Tradition

6.

Jnana joga

6.

Jnana Yoga

7.

Skrivnost sufizma

7.

The Mistery of Sufizem

8.

Pitagora in njegovi nauki

8.

Pitagora and his Instructions

9.

Knjiga Dzyan

9.

The Book of Dzyan

10.

Pogovor v Adyaru

10.

Talks at Adyar

11.

Vesti

11.

News


 

Leto 1990 - Št. 2 / Junij 1990

 

Year 1990 - No. 2 / June 1990

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Znotraj vas je luč

1.

Within You is the Light

2.

Svoboda in etika

2.

Freedom and Ethics

3.

Ali sem teozof

3.

Am I a Theosophist

4.

Intelekt in intuicija

4.

Intellect and Intuition

5.

Predstava o svetovih - ravneh in telesih - vehiklih

5.

The idea of worlds - spheres and vehicles

6.

Luč Azije

6.

The Light of Asia

7.

O teozofskem služenju

7.

On theosophical Service

8.

Gnothi seauton

8.

Gnothy seauton

9.

Vesti iz Adyara

9.

News from Adyar


 

Leto 1990 - Št. 3 / November 1990

 

Year 1990 - No. 3 / November 1990

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Predgovor

1.

Preface

2.

Duhovni preporod lahko preobrazi življenje na našem planetu

2.

The spiritual regeneration may transform the life on our planet

3.

Vpogled v modrost indijskih vidcev

3.

Insight into the Wisdom of Indian Seers

4.

Osnovno delo Teozofskega društva

4.

The essential work of the Theosophical Society

5.

Preporod človeštva

5.

Human regeneration

6.

Ljubezen je spoznanje

6.

Love is knowledge

7.

Zaton okusa

7.

Pecline in Taste

8.

Edinost vsega življenja

8.

The Unity of the whole Life

9.

Teorija o reinkarnaciji

9.

Theory on reinkarnation

10.

Notranja in zunanja kozmična odgovornost

10.

Inner and Outer cosmic responsibility

11.

115. obletnica ustanovitve Teozofskega društva

11.

The 115 th Aniversary of the Theosophical Society

12.

Novice

12.

News


 

Leto 1991 - Št. 1 / Marec 1991

 

Year 1991 - No. 1 / March 1990

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

H. P. Blavatsky

1.

H. P. Blavatsky

2.

H. P. Blavatsky in N.K. Roerich - dva nosilca luči

2.

H. P. Blavatsky and N. K. Roerich two Light Bearers

3.

Iz življenja H.P.B.

3.

The Life of H.P.B.

4.

Svobodno in neustrašno raziskovanje

4.

Free and fearless investigation

5.

O notranjem dogajanju

5.

Observe what is happening within

6.

Kultiviranje samega sebe

6.

Self-culture

7.

Priprava za jogo

7.

Preparation for yoga

8.

Karma

8.

Karma

9.

Meditacija - nekaj prvih korakov

9.

Meditation - some first steps

10.

Življenje kot duhovni proces

10.

The Life as spiritual process

11.

Proemij h knjigi Dzyan

11.

Proem to the Book of the Dzyan


 

Leto 1991 - Št. 2 / Oktober 1991

 

Year 1991 - No. 2 / October 1990

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Človeška regeneracija - narava sprememb

1.

Human regeneration - the nature of the changes

2.

Nova ureditev sveta

2.

A new world order

3.

Vojna norost

3.

War madness

4.

Vse življenje je joga

4.

The whole life is yoga

5.

Simbol zrcala

5.

The simbol of the miror

6.

Stopnje znanja, modrosti in realnosti

6.

The stages of knowledge, wisdom and realisation

7.

Sprememba samega sebe

7.

The change of the oneself

8.

Odlomek iz knjige Luč Azije

8.

Fragment of the book The Light of Asia

9.

Namaste

9.

Namaste

10.

Sama

10.

Alone

11.

Kako razumeti Teozofijo

11.

How to understand Theosophy

12.

Knjiga Dzyan - povzetek

12.

The Book of Dzyan - summing up


 

Leto 1992 - Št. 1 / Januar 1992

 

Year 1992 - No. 1 / January 1992

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Izvir duhovne energije

1.

The Source of Spiritual Energy

2.

Karma - zakon priložnosti

2.

Karma the Law of the Opportunity

3.

Astralno telo

3.

The Astral Body

4.

Ahimsa - nenasilje

4.

Ahimsa - Nonviolence

5.

Potreba po zbliževanju filozofije, religije in znanosti

5.

Necessity of an integrated Aproach of the Philosophy, Religion and Science

6.

Duhovno življenje zaposlenega človeka

6.

The spiritual Life of an active Person

7.

Ključ k svetovnemu miru

7.

The Key to the World Peace

8.

Ob prehodu tisočletja

8.

In the Transition of the Millenium

9.

Zamisel Absolutnega - polnost ali praznina

9.

The Idea of the Absolute - the Fulness or the Emptiness

10.

Naša odgovornost

10.

Our Responsibility

11.

Okultna astronomija

11.

The occult Astronomy


 

Leto 1992 - Št. 2 / Maj 1992

 

Year 1992 - No. 2 / May 1992

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

H. P. Blavatsky kot so jo poznali njeni Učitelji

1.

H.P.B. trough the eyes of her Teachers

2.

Stopnice k zvezdam

2.

Escalator to the Stars

3.

Gibanje za boljši način življenja

3.

The new Lifestyle Movement

4.

Ljudje smo energija

4.

We are Energy

5.

Energija in gibanje

5.

Energetics and Motion

6.

Kaj je duhovnost?

6.

What is Spirituality?

7.

Prehodna točka

7.

The Point of the Transition

8.

Parabola

8.

Parabola

9.

Kaj je teozofija?

9.

What is Theosophy?

10.

Življenje po smrti

10.

The Life after Death

11.

Spremenimo naše mišljenje

11.

Let we change our Mode of Thinking

12.

Teozofski znak

12.

The Emblem of the Theosophical Society

13.

Sebična nesebičnost

13.

The Selfich Unselfishness

14.

Vesti

14.

News


 

Leto 1992 - Št. 3 / December 1992

 

Year 1992 - No. 3 / December 1992

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Etika in religija

1.

Ethic and Religion

2.

Joga in antakarana

2.

Yoga and Antahkarana

3.

Misel

3.

The Thought

4.

Šola modrosti

4.

The School of Wisdom

5.

Preobrazba in gibanje

5.

Transformation and Motion

6.

Človek v prostoru in času

6.

The Man in Space and Time

7.

Svoboda in disciplina

7.

Freedom and Discipline

8.

Duhovni odnos do živali

8.

Our spiritual Relationship to Animals

9.

Prosta pot usode

9.

The free Way of the Destiny

10.

Atlantida, piramide in Stonehenge

10.

Atlantis, the pyramids and Stonehenge

11.

Manifestirani logos

11.

The Manifest Logos

12.

Kako premagamo inercijo

12.

Overcoming Inertia by Belng Still

13.

Delovna meditacija

13.

Meditation in Action


 

Leto 1993 - Št. 1 / Februar 1993

 

Year 1993 - No. 1 / February 1993

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Nagovor predsednice na 117. letnem obenem zboru T.D.

1.

Presidential Address to the 117. Annual Convention

2.

Praktična teozofija

2.

Practical Theosophy

3.

8. svetovni kongres v Braziliji

3.

8. World Congress in Brasilia

4.

Pozornost in zavedanje

4.

Atention and Conciousness

5.

H. P. B. o meditaciji in jogi

5.

H.P.B. on Meditation and Yoga

6.

Izvlečki iz del H. P. Blavatsky

6.

Summary from the Works of H. P. Blavatsky

7.

Nenavadna dejstva, neverjetne zgodbe

7.

Unusual Facts, Incredible Stories

8.

Svoboda volje in izbor

8.

Free Will and free Selection

9.

Misli za aspirante

9.

Thoughts for Aspirants

10.

Um ustvarja iluzije

10.

Mind the creator of Illusions

11.

Koncentracija

11.

Concentration

12.

O treh Gunah

12.

On three Gunas

13.

Iz nekega osebnega dnevnika

13.

From some personal Diary

14.

Kleše - ovire na poti popolnosti

14.

Kleshe - Obstacles to Perfection

15.

Kje smo po smrti

15.

Where we are after Death?

16.

Isis - boginja zdravnica

16.

Isis - The Goddess as Healer

17.

Internacionalni teozofski center v Naardenu - Holandija

17.

International Theosophical Centre in Naarden - Holland

18.

Peto kraljestvo

18.

Fifth Kingdom


 

Leto 1993 - Št. 2 / Oktober 1993

 

Year 1993 - No. 2 / October 1993

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

17. november - dan spominskega slavja

1.

17. November - the day of memorial festival

2.

Začela se je doba človeka

2.

A new age of the men commenced

3.

Duhovni napredek

3.

Spiritual advancement

4.

Etika je duša teozofije

4.

Ethic is the soul of the Theosophy

5.

Razumeti teozofijo

5.

To understand the Theosophy

6.

Očiščevanje

6.

Purification

7.

Kaj je resnica?

7.

What is the Truth?

8.

Človek, kdo si?

8.

The men, who are you?

9.

Živeti notranje življenje

9.

How to live the inner life

10.

Smiselnemu življenju naproti

10.

Towards a Meaningful Life

11.

V neznano

11.

Into unknown

12.

Karma joga

12.

Karma yoga

13.

Individualnost, individualna edinstvenost in žarek monade

13.

Induality, individual unique and the ray of the Monade

14.

Sočutje

14.

Compassion


 

Leto 1993 - Št. 3 / December 1993

 

Year 1993 - No. 3 / December 1993

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Meditativno življenje

1.

The meditative Life

2.

Poti do spoznanja

2.

Paths to Comprehension

3.

Kaj je mentalno telo

3.

What is Mental Body

4.

Drugi svet Keltov

4.

The other World of the Kelts

5.

Sporočila iz onostranstva

5.

Messages from the Other World

6.

Jedro bratstva

6.

The Kernel of Brotherhood

7.

Teozofija in Teozofsko društvo

7.

Theosophy and Theosophical Society

8.

Kako lahko pomagamo človeku

8.

How to help our Neighbors

9.

Ničesar ne obžaluj

9.

Don't regret anything

10.

Eterični dvojnik

10.

The Etheric Double

11.

Opazujte lilije

11.

Observe Lilies

12.

Sadhana - pot k svobodi

12.

Sadhana - the Way to Freedom

13.

O trpljenju

13.

On suffering


 

Leto 1994 - Št. 1 / April 1994

 

Year 1994 - No. 1 / April 1994

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Nagovor predsednice na 118. mednarodnem zboru

1.

Presidential adress at 118. International Convention

2.

Zadnji govor J. Krishnamurtija

2.

The last Speech of Krishnamurti

3.

Simbolizem in duhovnost

3.

Simbolismus and Spirituality

4.

O svetovih in telesih človeka

4.

World planes and Vechicles of Man

5.

Zlati stihi Pitagore

5.

Golden Verses of Pitagora

6.

Zavestnost - izvor radosti

6.

Awareness - the Source of Joy

7.

Vprašanje zla

7.

The Question of Evil

8.

Samo-uresničenje po poti ljubezni

8.

Self-realisation through Devotion

9.

Uporaba in zloraba psihičnih moči

9.

Use and misuse of psychic powers

10.

Deve in človek

10.

Devas and Man

11.

Stoletnica prihoda dr. A. Besant v Indijo

11.

The Centenary of dr. A. Besant Arrival in India

12.

Siddharta

12.

Siddharta

13.

Obvestila

13.

News

14.

Jaz in ne-jaz

14.

Self and Non-Self


 

Leto 1994 - Št. 2 / Oktober 1994

 

Year 1994 - No. 2 / October 1994

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Teozofija, to je iskanje

1.

Theosophy, it is Searching

2.

Inteligenca je osnova pravemu življenju

2.

Inteligence, Basis for Right Living

3.

Teozofija: preobrazba človeka

3.

Theosophy: Human Regeneration

4.

Vrlina - Kažipot k modrosti

4.

Virtue - the Gateway to Wisdom

5.

Krišnaji , kot sem ga poznala

5.

Krishnaji as I knew Him

6.

Vi in življenje

6.

You and Life

7.

Religija in znanost

7.

Religion and Science

8.

Ni pomembno kaj se nam zgodi

8.

It is not Important what Happens to Us

9.

Misel in razum

9.

Mind and Intelect

10.

Involucija in evolucija

10.

Involution and evolution


 

Leto 1995 - Št. 1 / Februar 1995

 

Year 1995 - No. 1 / February 1995

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Na stražnem stolpu

1.

On the Watch Tower

2.

Teozofski red služenja

2.

The Theosophical Order of Service

3.

Skrite moči v človeku

3.

Secret Powers in Man

4.

Pomen sestankov teozofskega kroga

4.

The hidden Side of the Lodge Meetings

5.

Vloga atme v našem življenju

5.

The Role of Atma in our Life

6.

Mojstri in resničnost

6.

The Masters and Reality

7.

Kdo si, Magdalena?

7.

Who are you, Magdalena?

8.

Uvod v jogo

8.

An Introduction to Yoga

9.

Vrline in slabosti

9.

Virtues and Weakneesses

10.

Prastara modrost v službi sodobnega človeka

10.

Ancient Wisdom in the Service of modern Man

11.

Osnove ezoterične filozofije

11.

Foundation of Esotheric Philosophy

12.

Odstrta Izida - obnova v desetih točkah

12.

Isis Unveiled - Resume in ten Points

13.

Prave vrednote, prava sredstva, pravo državljanstvo

13.

Right Values, Right Means, Right Citizenship

14.

Vesti

14.

News


 

Leto 1995 - Št. 2 / Junij 1995

 

Year 1995 - No. 2 / June 1995

 

Vsebina:

 

Contents :

 

 

 

 

1.

Poslanica predsednice TD

1.

Presidential Address

2.

Pogovor z Radho Burnier

2.

Interview with R. Burnier

3.

Molitev

3.

Prayer

4.

Smisel življenja

4.

The Meaning of Life

5.

Esoterika in Eksoterika

5.

Esotericism and Exotericism

6.

Skrivnostni rokopisi

6.

The Mysterious Manuscripts

7.

Preteklost, sedanjost, prihodnost

7.

The Past, the Present, the Future

8.

Bitje imenovano človek

8.

The Entity called a Human Being


Zadnjič obnovljena: januar 2009
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji