Google

Search WWW Search teozofija.info

Teozofija ali Theosophia je Modrost-religija ali “Božanska Modrost”; podlaga in temelj vseh religij in filozofij sveta, ki so jo, odkar je človek postal razmišljujoče bitje, učili in živeli redki izbrani. V praktičnem smislu je Teozofija zgolj božanska etika. Opredelitve v slovarjih so povsem nesmiselne, kajti temeljijo na religioznih predsodkih in nepoznavanju pravega duha zgodnjih Rožnih križarjev in srednjeveških filozofov, ki so sami sebe imenovali Teozofi.
H. P. Blavatsky - Teozofski besednjak
Pričujoča neprofitna spletna stran je ustvarjena z namenom, da omogoči dostop do te modrosti vsakomur, ki si to želi. Zato Vas vabimo, da si jo ogledate in se seznanite z vedenjem, ki Vam utegne biti v pomoč, da si boste lažje odgovorili na nekatera temeljna vprašanja o lastnem obstoju in smislu življenja. Za lastne potrebe in neprofitne namene lahko gradivo uporabljate in razmnožujete svobodno, z dolžnim spoštovanjem pogojev uporabe te spletne strani.
Sanjamo in poskušamo nekaj storiti, najsi bo to še tako malo, v prid ponovne združitve vseh teozofov, poznavanja teozofije in dobrobiti človeštva na splošno.
V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje ali predlog v zvezi z vsebino spletne strani, ali pa potrebujete kakršnokoli informacijo o teozofskih organizacijah, prosimo izpolnite naslednji obrazec in poskušali Vam bomo pomagati po naših najboljših močeh.
Theosophy is Wisdom-religion, or “Divine Wisdom”. The substratum and basis of all the world-religions and philosophies, taught and practised by a few elect ever since man became a thinking being. In its practical bearing, Theosophy is purely divine ethics; the definitions in dictionaries are pure nonsense, based on religious prejudice and ignorance of the true spirit of the early Rosicrucians and mediaval philosophers who called themselves Theosophists.
H. P. Blavatsky - Theosophical Glossary
The present non-profit web site is created with the purpose to enable the access to this wisdom to anyone who wishes so. Therefore we invite you to overview it and acquaint with the knowledge which will possibly help you to find the answers to the questions about your own being and purpose of life. For your own needs and for un-profit purposes you can use and copy the material freely, with a due respect of the terms of use of this site.
We are dreaming and trying to do something, however little that is, for the reunification of all theosophists, the knowledge of Theosophy and benefit of Humanity in general.
In case you have any question or suggestion concerning the content of the web site or if you need any information about the theosophical organizations, please write us a note and we will try to help you at our best.

Home About this site Contact us Contribute Terms of use
 
Zadnjič obnovljena - Last update: april - April 2014
Copyright © 2005 Teozofija v Sloveniji - Theosophy in Slovenia